?>

Оҹагнежадын ачыгламасы Ермәнистан үчүн һәјәҹан сигналыдыр

Оҹагнежадын ачыгламасы Ермәнистан үчүн һәјәҹан сигналыдыр

Ислам ингилабынын алимәгамлы рәһбәринин нүмајәндәсинин Тәзәпир мәсҹидиндә Гурбан бајрамы намазындан сонракы мүсаһибәси Ермәнистанда мәјуслуг доғуруб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Ермәни сијаси шәрһчи Размик Акопҹанјан ислам ингилабынын алимәгамлы рәһбәринин Азәрбајҹан Республикасындакы нүмајәндәси Һөҹҹәтүл-ислам Әли Әкбәр Оҹагнежадын дүнән тәзәпир мәсҹидиндәки мүсаһибәсинә тохунараг дејиб: Онларын(Иранын) лидери дејир ки, Азәрбајҹанын Шуша шәһәриндә олан мәсчиддә намаз гылмагдан хошбәхтдир. Иранын итирилмәси Ермәнистан үчүн мәһведиҹи ола биләр.”

Ермәни шәрһчи Иранын икинҹи Гарабағ мүһарибәсиндә вә ондан сонра бирмәналы шәкилдә Азәрбајҹан Республикасынын әрази бүтөвлүјүнү дәстәкләмәси вә ишғала сон гојулмасындан мәмнун галмасыны нәзәрә алараг дејиб: “ Никол Пашинјан вә онун командасы бурнунун уҹунда баш верән чох тәһлүкәли һадисәләри нәзәрә алмадан, Гәрб истигамәтиндә олан ишләрә һәддиндән артыг вахт сәрф едир. Иран истигамәтиндә әввәлки достлуғун сүрәтлә итирилмәси просеси ҝедир ки, бу да бүтүн Ермәнистан үчүн чох һәјәҹан сигналыдыр.

Хатырладаг ки, Шуша мәсҹидиндә Шејх Аллаһшүкүр Пашазадәнин имамәти илә намаз гылмаг дуасынын гәбул олдуғуна ҝөрә дүнән тәзәпир мәсҹидиндә бајрам намазында иштирак едәрәк Аллаһ таалаја шүкр етдијини сөјләјән һөҹҹәтүл-ислам Әли Әкбәр Оҹагнежад дејиб: “Мән һәмишә бајрам намазларында Аллаһдан истәмишдим ки, мәнә үч ҹамаат намазы нәсиб еләсин, бири Шушада гардашым Һаҹы Аллаһшүкүр Пашазадә һәзрәтләринин имамәти илә, ки шүкүр Аллаһа о мәнә нәсиб олду. Бири дә иншааллаһ Гүдс мәсҹидиндә ҹамаат намазы гылам Ајәтуллаһ Хаменеинин имамәти илә, бири дә иншааллаһ Мәсҹидүл-һәрамда Имам заманымыз зүһүр еләсин онун имамәти илә.”

Минск Групу һәмсәдр өлкәләринин Бакыдакы сәфирләринин Шушаја сәфәрдән имтина етдикләри бир шәраитдә ијулун 11-дә Иранын Алимәгамлы рәһбәринин Азәрбајҹан Республикасындакы нүмајәндәси ГМИ сәдри Шејх Аллаһшүкүр Пашазадә илә бирликдә Шушаја ҝетди вә Шуша мәсҹидиндә шүкран намазы гылды.

Азәрбајҹан Республикасында мәлум мәркәзләрдән идарә олунан бәзи медиа органлары вә шәхсләр,Һәзрәт Ајәтуллаһүл-үзма Хаменеинин нүмајәндәсинин Шушаја сәфәри вә Шуша мәсҹидиндә намаз гылмасына көлҝә салмаға ҹәһд ҝөстәрдиләр.

ДЕВАММ сәдри Һаҹы Илгар Ибраһимоғлу исә Һөҹҹәтүл-ислам Әли Әкбәр Оҹагнежадын Шуша сәфәрини Мусават-ын теледебатында дәјәрләндирәркән билдирди ки, бу Иранын Азәрбајҹан Республикасына газандырдығы нөвбәти стратежи вә дипломатик уғур олду. Илаһијјатчы бу уғура көлҝә салмаға ҹәһд ҝөстәрәнләри савадсыз адландырды, ејни заманда билдирди ки, Азәрбајҹан Республикасында бу сәфәрин бөјүк әһәмәијјәтинин јалныз Ермәнистандакы реаксијалардан сонра дәрк едилмәси дә ҹидди тәәсүф доғурур.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*