?>
Гәрби Асија Хәбәрләри - Ливан

Нәсруллаһ: Ливанда јени һөкумәтин гурулмасыны алгышлајырыг

Нәсруллаһ: Ливанда јени һөкумәтин гурулмасыны алгышлајырыг

Ливан Һизбуллаһынын баш катиби Сејид Һәсән Нәсруллаһ дүнән ахшам вердији ачыгламада јени кабинетин гурулмасыны алгышладығыны сөјләди.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Ливан Һизбуллаһ Һәрәкатынын Баш катиби Сејид Һәсән Нәсруллаһ, "Һөкумәт кабинетинин гурулмасыны алгышлајыр вә бу ишдә ролу олан һәр кәсә тәшәккүр едирик" дејәрәк бәјанат вериб.

Нәсруллаһ, "Сабиг Баш назир Һәсән Диабын сәбринә вә бу мәсулијјәти гәбул етдијинә ҝөрә тәшәккүр едирик" дејәрәк, чыхышынын бир һиссәсиндә Ирандан Ливана јанаҹаг дашыјан ҝәмиләр мөвзусуна тохунду. Буһагдаодеди: "Илкҝәмиүчүникивариантымызвариди, ЛиванвәјаСурија."

“Бәзи тәрәфләрә проблем јаратмамаг үчүн бу ҝәмини Суријаја ҝөндәрмәји гәрар вердик вә ҝәмијә ев саһиблији етмәк үчүн илкин разылыг әлдә олунду " –дејәрәк Сејјид Һәсән Нәсруллаһ деди.

Сејјид Һәсән Нәсруллаһ сонра дејиб: "Илк јанаҹагдолдурма ҝәмиси Базар ҝеҹәси Баниас лиманына дахил олду. Бу ҝүн ҝәминин јанаҹаг долдурма ишләри тамамланды вә нефт мәһсулларынын Бека'ја нәгли ҹүмә ахшамы ҝүнү башлајаҹагдыр".

Һизбуллаһ Һәрәкатынын Баш катиби С. Һ. Нәсруллаһ, Исраил режиминин чәтин вәзијјәтдә олдуғуну вә һазыркы чашгын вәзијјәтиндә илк ҝәминин ҝәлишини дәстәкләмәкдән башга чарәси олмадығыны билдириб.

Баш катиб, "Ирандан бензин дашыјан үчүнҹү ҝәмијә инзибати һазырлыг ҝөрүлүб, дөрдүнҹү ҝәми дизел дашыјаҹаг вә нөвбәти ҝәмиләрә јени һөкумәт гәрар верәҹәк"- дејәрәк билдириб.

Ливан Һизбуллаһ һәрәкатынын баш катиби, ҝөндәрилән ҝәмиләрлә бағлы һеч бир тиҹарәт мәгсәдләри олмадығыны билдирәрәк вурғулајыб: “Чүнки мәгсәдимиз инсанларын әзијјәтини вә чәтин дурумуну јүнҝүлләшдирмәкдир. Бу сәбәбдән дә һеч бир ајры -сечкилик етмәдән јанаҹағы Ливандакы бүтүн бөлҝәләрә вә груплара пајлајаҹағыг”.

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*