?>
Мөвге

Нәзакәт Мәммәдова: Тәхрибатчы ермәниләри азад едән өлкәнин ДТХ-сы мөмин азәрбајҹанлылары һәбс едир

Нәзакәт Мәммәдова: Тәхрибатчы ермәниләри азад едән өлкәнин ДТХ-сы мөмин азәрбајҹанлылары һәбс едир

Тәхрибатчы ермәниләри азад едән өлкәнин ДТХ-сы мөмин азәрбајҹанлылары һәбс едир. Онлар аҝент идисә, нијә индијәдәк азадлыгда иди?! Аҝент дејилсә, нијә мәһз инди һәбс олунур?! Аҝент олмаг да мөвсүмлә вә сијаси конјуктура иләдир?! Чох абсурд иттиһамдыр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Бејнәлхалг Әлагәләр вә Тәһлүкәсизлик үзрә мүтәхәссис Нәзакәт Мәммәдова өзүнүн фејсбук сәһифәсиндә Азәрбајҹанда рәсми дөвләт тәрәфиндән халгын мөмин тәбәгәсинә гаршы апардығы јалныш сијасәтләр барәдә фикрини бөлүшүб.

Нәзакәт ханымын ачыгламасыны сизә тәгдим едирик:

 

“Сәһифәми ҝүдән вә иттиһамлара јалныз сөјүшлә ҹаваб вермәк потенсиалы олан ДТХ-нын троллуг едән әмәкдашларынын вә аҝентләринин менјусуна. Тәхрибатчы ермәниләри азад едән өлкәнин ДТХ-сы мөмин азәрбајҹанлылары һәбс едир. Онлар аҝент идисә, нијә индијәдәк азадлыгда иди?! Аҝент дејилсә, нијә мәһз инди һәбс олунур?! Аҝент олмаг да мөвсүмлә вә сијаси конјуктура иләдир?! Чох абсурд иттиһамдыр. Онагалса, УкрајнаправославкилсәсидәРусијајатабедир, јахудјунанправославларынынмәркәзиКонстантинополпатриархлығыдыр. Тарихән дини мәркәз ролу ојнамыш өлкә илә бағлылыг аҝент олма анламына ҝәлмәз. Онда Јунаныстан да мөминләри дә Истанбула бағлылыг иттиһамы илә һәбс етсин?! Һәбс олунан шәхсләрдән һансы дөвләтин конститусијон гурулушунун дәјишилмәси үчүн ачыг чағырышлар едибләр?! Өз алтернатив идеолоҝијаны гојаҹагсан, гајда-ганун јарадаҹагсан, һагсызлыға, рүшвәтә сон гојаҹагсан ки, сәнин әһалин вә дин хадимләрин башга өлкәјә рәғбәт ҝөстәрмәсин... Бунун башга јолу јохдур.

Нәзакәт Мәммәдова”

https://www.facebook.com/nezaket.memmedova.96

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*