?>
Африка Хәбәрләри – Ниҝерија

Ниҝерија полиси ҝиров ҝөтүрүлмүш 100 гадын вә ушаглары азад едиб

Ниҝерија полиси ҝиров ҝөтүрүлмүш 100 гадын вә ушаглары азад едиб

Јерли полис сөзчүсү Мәһәммәд Шаһу: "Гадын вә ушагларын сәрбәст бурахылмасы һеч бир мадди вә мали фајда олмадан тәмин едилиб. Ҝировдан азад едиләнләр аиләләринә верилмәздән әввәл тибби мүајинәдән кечириләҹәк, руһи вә физики вәзијјәтләри барәдә онлардан сула олунаҹагдыр."

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија полиси силаһлы шәхсләр тәрәфиндән гачырылан 100 ушаг вә ҝүнаһсыз гадынын сәрбәст бурахылдығы барәдә мәлумат вериб.

Ниҝерија јерли полис сөзчүсү, Ниҝерија полиси вә һөкумәт рәсмиләринин Ниҝеријанын шимал-гәрбиндәки кәндләриндән бир ајдан чох әввәл гачырылан гадын вә ушаглар да дахил олмагла 100 нәфәри сәрбәст бурахдығыны сөјләди.

Јерли полис сөзчүсү Мәһәммәд Шаһу чәршәнбә ҝүнү Реутерс-ә вердији ачыгламада дејиб: "Сәрбәст бурахылан әсирләр 8 ијун тарихиндә Замфра әјаләтинин Манава кәндиндән гачырылмышды."

О әлавә етди: "Гадын вә ушагларын сәрбәст бурахылмасы һеч бир мадди вә мали фајда олмадан тәмин едилиб. Ҝировдан азад едиләнләр аиләләринә верилмәздән әввәл тибби мүајинәдән кечириләҹәк, руһи вә физики вәзијјәтләри барәдә онлардан сула олунаҹагдыр."

Ниҝеријанын шимал-шәргин артыг бир он иллик сабитсизлик тәһлүкәси илә үзләшмишдир. Вә мәнфәәттәләбләр дә јаранмыш фүрсәтдән истифадә едәрәк гадын вә ушаглары гачырыб һөкумәтдән пул алмаға чалышырлар. Гачырма гурбанларынын сајына ҝөрә өлкәнин шималдакы Замфра, Кадуна вә Ниҝер әјаләтләри илк јердә ҝәлир.

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*