?>
Биз Шејх Зәкзәкијик!

Ниҝеријалы алим вә шәхсијјәтләр Шејх Зәкзаки илә ҝөрүшүр – Фото Репортаж

Сон ҝүнләрдә Ниҝерија Ислам Һәрәкатынын Баш Катибинин һәбсдән чыхдыгдан сонра Шејх Ибраһим Зәкзакинин тәрәфдарлары онунла ҝөрүшүб сөһбәт едибләр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, бир груп ниҝерјалы алим вә шәхсијјәтләр, Ниҝерија Ислам Һәрәкатынын баш катиби Шејх Ибраһим Јагуб Зәкзакинин евинә ҝәләрәк ону вә һәјат јолдашыны орду һәбсханасындан азад едилмәләри мүнасибәтилә тәбрик етди..

Хатырладаг ки, Шејх Ибраһим Закзаки вә онун һәјат јолдашы 2015-ҹи ил декабрын 13-дә Ниҝерија һәрбчиләринин Зариа шәһәриндәки һүсејнијјәјә гаршы һүҹумунда ағыр јараланды вә елә һәмин вәзијјәтдә дә һәбс олунду. Ниҝеријанын орду гүввәләри Шејх Зәкзакинин һәбс олундуғу ҝүн һүсејнијјә вә онун мәнзили гаршысына топлашанлара тәрәф атәш ачараг, Зәкзакинин үч ушағы дахил олмагла ики мин Шиәни шәһид етдиләр.

Гејд едәк ки, Ниҝеријанын али мәһкәмәси 2016-ҹы илин декабрында Шејх Зәкзакинин тез бир заманда азад едилмәси барәдә һөкм чыхарды вә бу өлкәнин ордусу вә хәфијјә тәшкилатларыны онун аиләсинә 150 мин доллар компенсасија өдәмәјә мәһкум етди, амма гејд олунан органлар бу һөкмүн иҹрасындан бојун гачырараг, Шејх Зәкзакини һәбсдә сахламагда давам етдиләр. Сонда бу өлкә халгынын вә дүнјанын бүтүн азад адамларынын тәзјигләриндән сонра Шејх Ибраһим Зәкзаки вә һәјат јолдашы Ханым Зинат Ибраһим 6 ил ҝүнаһсыз јерә һәбсханада јатдыгдан сонра 28 ијул, 2021 тарих, Чәршәнбә ҝүнүндә сәрбәст бурахылараг Кадуна шәһәриндәки оғлу Мәһәммәд Зәкзакинин евинә ҝедибләр.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*