?>

Мәһәммәд Әштијјә: "Гырмызы Хач вә БМТ фәләстинли әсирләрин вәзијјәтини изләмәлидир"

Мәһәммәд Әштијјә:

Фәләстин Өзүнү Идарә Тәшкилатынын баш назири фәләстинли әсирләрин һәјаты илә бағлы Тәл-Әвивин мәсулијјәт дашыдығыны билдириб вә Гырмызы Хач вә БМТ-ни сионит режим һәбсханаларындакы фәләстинли мәһбусларын вәзијјәтини арашдырмаға чағырыб.

АБНА24 Хәбәр Верир, сионист режим һәбсханаларында фәләстинли мәһбуслара гаршы сон репрессив һәрәкәтләрдән сонра Фәләстин Өзүнү Идарә Тәшкилатынын баш назири Мәһәммәд Әштијјә етдији чыхышында вурғулајыб: "Гырмызы Хач вә БМТ јохламалар апармагла, фәләстинли мәһбусларын сионист режим тәрәфиндән ишҝәнҹәјә вә зүлмә мәруз галмамасындан әмин олмалыдырлар".

Әштијјә гејд едиб ки, Бејнәлхалг тәшкилатлар сионист режими әсирләрлә рәфтара даир Үчүнҹү Ҹеневрә Конвенсијасыны јеринә јетирмәјә мәҹбур етмәлидир.

Сионист режим бир нечә ҝүн давам едән ахтарышлардан сонра Ҝилбоа һәбсханасындан гачан фәләстинлиләрин дөрдүнү јенидән һәбс етди.

Бу һадисәдән сонра сионист режимин тәһлүкәсизлик гүввәләри, фәләстинли мәһбуслара гаршы дүшмәнчилик һәрәкәтләрини ҝүҹләндирмәклә јанашы, сахланылан дөрд фәләстинли мәһбусдан бири олан Зәкәријја Әл-Зүбејдәјә һәбс едилән кими ағыр ишҝәнҹәләр верибләр.

Кнессетин үзвү Итамар Бен Ҝвир дә фәләстинли мәһбусларын һәбс әвәзинә едам едилмәсини истәјиб.

Белә бир шәраитдә фәләстинли груплар, Мисир васитәсилә сионист режимә сәрт бир месаж ҝөндәрәрәк, мәһбуслара гаршы репрессијаларын давам едәҹәји тәгдирдә режимлә әлдә олунан бүтүн әввәлки атәшкәс разылашмаларыны ләғв етмәклә һәдәләјибләр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*