Мәһдәвијјәт

Һәзрәт Мәһдинин (ә) зүһурунун Гуран вә Һәдисләрдә 10 хүсусијјәти

Һәзрәт Мәһдинин (ә) зүһурунун Гуран вә Һәдисләрдә 10 хүсусијјәти

“Јохса онлар, (барәсиндә) гәфләтдә икән Гијамәтдән гејрисинин ҝөзләнилмәдән онлара ҝәлмәсини ҝөзләјирләр?!”.(“Зухруф” 66). Имам Муһәммәд Багир (ә) бу ајә һаггында бујурур: “О, Һәзрәт Гаимин (ә.ф) саатыдыр ки, анидән ҝәлиб чатаҹагдыр”.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Имам Заман ағанын (Аллаһ Таала Онун шәрәфли зүһуруну тезләшдирсин) зүһурунун бәзи хүсусијјәтләри вардыр ки, онларла таныш олаг:

1. Гәти олмасы. “Беләликлә анд олсун ҝөјүн вә јерин Рәббинә ки, бу, (сизин рузинизин ҝөјдә олмасы) сизин данышдығыныз (заман данышмағынызыбилдијиниз) кими бир һәгигәтдир (Аллаһын әзәли елминдән кечәрәк Лөвһи-мәһфузда јазылыб вә иҹра мәрһәләсинә јетишиб)”. (“Заријат” 23).

Имам Сәҹҹад (ә) бу ајә һаггында бујурур ки, ајәнин мәгсәди – Һәзрәт Гаимин (ә.ф) гијамыдыр. Аллаһ Тәала иман ҝәтирән вә салеһ әмәл јеринә јетирән кәсләрә вәдә вермишдир ки, Һәзрәт Мәһдинин (ә.ф) зүһуру заманы онлара һакимијјәт верәҹәк вә онларын динини һәр јерә јајаҹагдыр. Бу, елә бир һадисәдир ки, баш вермәси гәтидир вә онда һеч бир шүбһә јохдур.

2. Зүһурун ани баш вермәси. “Јохса онлар, (барәсиндә) гәфләтдә икән Гијамәтдән гејрисинин ҝөзләнилмәдән онлара ҝәлмәсини ҝөзләјирләр?!”.(“Зухруф” 66).

Имам Муһәммәд Багир (ә) бу ајә һаггында бујурур: “О, Һәзрәт Гаимин (ә.ф) саатыдыр ки, анидән ҝәлиб чатаҹагдыр”.

3. Јәвмуллаһдыр – Аллаһ ҝүнүдүр. “Вә Аллаһын ҝүнләрини (гәләбә вә мәғлубијјәт, бөјүк немәтләрин баш вермәси, аҹы һадисәләр, дини бајрам вә вәфат ҝүнләри кими Аллаһа мәнсуб олан ҝүнләри) онларын јадларына сал”. (“Ибраһим” 5).

Имам Багир (ә) бујурур: “Аллаһ Тәаланын ҝүнләри үч ҝүндүр: Һәзрәт Гаимин (ә) гијам етдији ҝүн, рәҹәт ҝүнү, Гијамәт ҝүнү”.

4. Сәма нидасы. “Ҹарчынын (Исрафилин сур илә икинҹи дәфә, дағылмыш бүтүн бәдәнләрә нисбәтдә ејни өлчүдә) јахын јердән ҹар чәкәҹәји ҝүн гулаг ас (вә һәмин ниданы ҝөзлә)! (Бәрзәх аләминдә олан бүтүн руһларын) һагг олан (вә Лөвһи-Мәһфузда тәсбит едилмиш) һәмин бағыртыны ешидәҹәкләри ҝүн! (Һәмин) о ҝүн (һамынын гәбирләрдән) чыхма ҝүнүдүр”.(“Гаф” 41-42).

Әли ибни Ибраһим Гуми өз тәфсириндә Имам Садигин (ә) адындан бу ајә һаггында бујурмушдур: “Ҹарчы Һәзрәт Гаимин (ә.ф) вә атасынын адыны чағыраҹагдыр”.

Һәзрәт (ә.ф) зүһур етдији заман һамы ону ешидәҹәкдир.

5. Ҹәбрајилин (ә) бејәти. “(Исламын гәләбәси вә мүшрикләрин әзабы барәдә) Аллаһын әмри ҝәлиб чатды, буна ҝөрә дә, онда тәләсмәјин. Аллаһ она шәрик гошдугларындан пак вә уҹадыр”. (“Нәһл” 1). Имам Садиг (ә) бујурур: “Һәзрәт Гаимлә (ә.ф) бејәт едән илк кәс Ҹәбрајилдир (ә) ки, ағ гуш кими назил олаҹагдыр вә

Һәзрәтә (ә.ф) бејәт едәҹәкдир. Сонра бир ајағыны Бејтул-һарама вә бир ајағыны да Бејтул-мүгәддәсә гојуб, мәхлугларын ешидә биләҹәји сәслә фәрјад чәкәҹәкдир:

أَتَی أَمْرُ اللّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ

6. Әмирәл-мөминин (ә) вилајәтинин исбаты. “Әлбәттә, онун хәбәрини бир мүддәт сонра биләҹәксиниз (бәшәријјәтин нәсли кәсиләнәдәк тәдриҹән онун һәгигәт вә маарифи инсан ҹәмијјәти үчүн ајдынлашаҹаг вә онун диҝәр динләри үстәләмәси мәлум олаҹагдыр)”. (“Сад” 88).

Имам Багир (ә) бу ајә һаггында бујурур: “Бу ајәнин мәгсәди – Гаимин (ә.ф) зүһуру заманыдыр”.

Һәзрәт Мәһдинин (ә.ф) зүһуру заманы һамыја ашкар олаҹаг хәбәр – Әмирәл-мөминин (ә) вилајәтидир.

7. Јәһудиләрин вә христианларын иман ҝәтирмәси. “Китаб (Төврат вә Инҹил) әһлиндән елә бир нәфәр јохдур ки, өлүмүндән (бир нечә ан) габаг она (Исанын Аллаһын елчиси вә гулу олмасына) иман ҝәтирмәсин (лакин бу иманын һеч бир хејри јохдур). (Јахуд: Китаб әһлинин һамысы (дүнјанын сонунда Иса ҝөјдән јерә ҝәләндән сонра вә) өлүмүндән габаг она иман ҝәтирәҹәк). О да Гијамәт ҝүнү онлара шаһид олаҹагдыр”. (“Ниса” 159).

Шәһр ибни Һушәб нәгл едир: “Һәҹҹаҹ мәнә деди: “Аллаһ китабында бир ајә вардыр ки, онда галмышам”. Сонра бу ајәни тилавәт етди. Дедим:“Һәгигәтән, Иса (ә) Гијамәт ҝүнүндән әввәл дүнјаја енәҹәкдир, јәһуди вә ондан гејрисиндә олан һеч бир дин әһли галмаҹагдыр, мәҝәр о һалда ки,өлмәздән әввәл она иман ҝәтирәрләр. Һәзрәт Мәһдинин (ә.ф) архасында намаз гылаҹагдыр”. Мәндән сорушду ки, буну кимдән нәгл едирсән? Дедим: “Бу дедикләрими Муһәммәд ибни Әли ибни Һүсејн ибни Әбиталибдән (ә) нәгл едирәм”.

8. Зүһур заманы кафирин иман ҝәтирмәсинин фајдасызлығы. “(Ја Пејғәмбәр) де: «Фәтһ ҝүнү (әзабын назил олма заманы, јахуд Гијамәт ҝүнү) кафир оланларын иман ҝәтирмәләринин һеч бир фајдасы олмаз вә онлара һеч бир мөһләт верилмәз!»”. (“Сәҹдә” 29).

Имам Садиг (ә) бу ајә һаггында бујурур: “Фәтһ ҝүнү о ҝүндүр ки, дүнја Һәзрәт Гаимин (ә.ф) үзүнә ачылаҹагдыр. Һәр ким ондан әввәл мөмин олмамышдыр вә бу фәтһдән сонра иман ҝәтирәрсә, иманынын онун һалына фајдасы олмаз. Анҹаг о кәсин ки, бундан әввәл иманы олубдур вә зүһуру ҝөзләјибдир – иманы онун үчүн фајдалы олаҹагдыр. Аллаһ мәгам вә шәнини о Һәзрәтин (ә.ф) јанында бөјүк едәҹәк вә Гијамәт ҝүнү беһишти онун үчүн зинәтләндирәҹәкдир. Будур Әмирәл-мөминин (ә) вилајәтинин достлуғунун мүкафаты”.

9. Јер Имамын (ә.ф) јардымына ҝәләҹәкдир. “Мәҝәр өз һијләләри илә (Ислама вә Пејғәмбәрә гаршы) чиркин тәдбирләр төкән кәсләр Аллаһын онлары јерәбатырмасындан, јахуд онлара һеч фикирләшмәдикләри јердән әзаб ҝәлмәсиндән хатирҹәм вә амандадырлар?!”. (“Нәһл” 45).

Имам Багир (ә) бујурур: “Пејғәмбәр (с) нәслиндән бир киши гијам едәр ки, 300 нәфәр она јолдаш олар. Өзү илә Пејғәмбәрин (с) бајрағы олар. Мәдинәјә тәрәф һәрәкәт едәр вә Бејда дијарындан кечән заман дејәр: “Бу јер о кәсләриндир ки, јерә батаҹаглар” вә сонра јухарыдакы ајәни тилавәт едир”.

10. Аллаһ Тәала Һәзрәт Мәһдијә (ә) јардым едәҹәкдир. “Мәҹбури мүһарибәјә мәруз галанлара ҹиһад вә дөјүш иҹазәси верилди. Чүнки онлара зүлм олунмушдур. Аллаһ онлара көмәк етмәјә әлбәттә, там гадирдир”. (“Һәҹҹ” 39).

Имам Багир (ә) бу ајә һаггында бујурур: “Бу ајә Һәзрәт Гаим (ә.ф) вә онун сәһабәләри барәсиндәдир”.


Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib