?>

Мәмурларын порнографик ҝөрүнтү мүшкүлү

Мәмурларын порнографик ҝөрүнтү мүшкүлү

Азәрбајҹан Республикасында дөвләт мәмурларына гаршы порнографик фырылдаг һаллары артыр.Даһа бир вәзифәли шәхсин интим ҝөрүнтүләри јајылыб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Аграр Елм вә Инновасија Мәркәзинин шөбә мүдири Ниҹат Нәсирлинин порнографик ҝөрүнтүләри јајылыб. Видеҝөрүнтүләр сосиал шәбәкәләрдә пајлашылыб.

Хатырладаг ки, бир нечә ҝүн әввәл Јени Азәрбајҹан Партијасынын Бинәгәди рајон тәшкилатынын сәдри Рамиз Ҝөјүшовун, Ҝүрҹүстан парламентинин азәрбајҹанлы депутаты Руслан Һаҹыјевин дә интим ҝөрүнтүләри јајылмышды.

Истәр аилә һәјатында истәрсә дә тутдуғу вәзифәсиндә өзүнүнкүләрә гане олмајан вә там архајынлыгла истәдијини едән мәмурлары сон вахтлар порнографик ҝөтүнтүләринин јајылмасы ниҝаран етмәјә башлајыб. Әслиндә пулун мәнбәјинин һарада олдуғуну баша дүшән фырылдагчылар, ганунсуз јолла күлли мигдарда пул әлдә едән дөвләт мәмурларыны һәдәфә алыблар. Һәмин фырылдагчылара бәзи журналистләр дә дахилдир.

Сосиологлара ҝөрә һәр нәјин баһасына олурса олсун варланмаг ҹәһдләринин артмасы ҹәмијјәтдә мәнәви бошлуг барәдә тәһлүкә сигналыны сәсләндирмиш олуб.

Бәзи сосиал шәбәкә истифадәчиләринә ҝөрә исә мәмурларын порнографик ҝөрүнтүләринин јајылмасы мәмурлар арасында рәгабәтдән ирәли ҝәлән чәкишмәләрин нәтиҹәсидир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*