Шә`бан Ајы

Шәбан ајынын сон ҝүнләринин әмәл вә фәзиләтләри

Шәбан ајынын сон ҝүнләринин әмәл вә фәзиләтләри

Шәбан ајынын сон ҝүнләринин фәзиләти бөјүкдүр. Әлдән вермәмиш, онун һәр аныныдан фајдаланмаға чалышаг. Әҝәр бу сон ҝүнләри оруҹ тутуб, Рамазан ајына бирләшдирсәк, ики ај далбадал тутулан оруҹ савабына малик оларыг.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлији: Шәбан ајы бу гәдәр бәрәкәт вә фәзиләти илә бизи тәрк етмәкдәдир. Бу ајда нә гәдәр оруҹ тутмушуг вә нә гәдәр зикр етмишик - өзүмүз билирик. Һәр бир һалда бу ҝөзәл ај бизимлә видалашмагдадыр. Хош олсун о инсанларын һалына ки, јерсиз вә фајдасыз ишләр ҝөрмәк јеринә, өзләрини бу бәрәкәтли ајдан бәһрәндирирләр. Хош олсун бу инсанларын һалына ки, нурани Рамазан ајына һазырлашырлар.

Әҝәр индијә гәдәр бу ајын фәзиләтиндән бәһрәләнмәк сизә нәсиб олмамышдырса, бу сон ҝүнләрин фејзиндән истифадә един.

Әба Сәлат Һәрәви дејир: “Шәбан ајынын ахыр ҝүнләриндә, ҹүмә ҝүнүндә Имам Рзанын (ә) хидмәтинә ҝәлмишдим. Һәзрәт (ә) бујурду: “Ја Әба Сәлат! Шәбан ајынын әксәр һиссәси ҝетмишдир. Инди ҹүмә ҝүнү, ајын ахырыдыр. Сәһланкарлыгларыны вә тәгсирләрини бу ајын галмыш һиссәсиндә ҹубран ет. Сәнин үчүн фајдалы олана үз чевир. Чохлу дуа вә истиғфар ет. Гураны чох тилавәт ет. Ҝүнаһларына ҝөрә төвбә ет, о заман ки, Рамазан ајы дахил олаҹаг, өзүнү Аллаһ үчүн халис етмиш оласан. Өһдәндә олан һәр бир әманәти әда ет вә һәр кимин кини үрәјиндә варса, чыхарт. Јеринә јетирдијин ҝүнаһлары тәрк ет. Аллаһдан горх, ашкар вә ҝизли мәсәләләринә ҝөрә Аллаһа тәвәккүл ет. Аллаһ она кифајәт едәр. Бу ајын галан һиссәсиндә бу дуаны чох оху:

اَللّـهُمَّ اِنْ لَمْ تَکُنْ غَفَرْتَ لَنا فیما مَضی مِنْ شَعْبانَ، فَاغْفِرْ لَنا فیما بَقِی مِنْهُ

"Аллаһым, әҝәрШәбанајыныноһиссәсиндәки, ҝүнаһларымызыбағышламамысан, галанһиссәсиндәбағышла. Аллаһ Рамазан ајынын еһтирам вә әзәмәтинә хатир бәндәләринин чохуну Шәбан ајында ҹәһәннәм атәшиндән азад едәр”".

Шәбан ајынын сон ҝүнләринин фәзиләти бөјүкдүр. Әлдән вермәмиш, онун һәр аныныдан фајдаланмаға чалышаг. Әҝәр бу сон ҝүнләри оруҹ тутуб, Рамазан ајына бирләшдирсәк, ики ај далбадал тутулан оруҹ савабына малик оларыг.

Имам Садиг (ә) бујурур: “Һәр ким Шәбан ајынын сон үч ҝүнүнү оруҹ тутар вә Рамазан ајынын оруҹуна бирләшдирәр, Аллаһ ики ај далабадал тутулан оруҹун савабыны она нәсиб едәр”.

Бундан башга бу галан ҝүнләрдә баҹардығымыз гәдәр салават чевирәк, Фәрәҹ дуасыны охујаг, истиғфар едәк ки, тәмиз һалда Рамазан ајына дахил ола биләк.

Бу ајда Шәбанијә дуасыны охумаг да чох мәсләһәт олунур. Мәсум Имамларымыз (ә) һәр Шәбан ајында бу дуаны охујардылар.

Рәһмәтлик Имам (р) бу дуа һагда бујурур: “Шәбанијјә дуасы о дуалардандыр ки, әҝәр инсан ардынҹа ҝетсә вә онун һаггында фикирләшсә, инсан елә бир јерә чатдырар ки...”.

 

 

Диггәт: Хәбәрдәнистифадәетдикдәмәнбәјәистинадлазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib