?>

Мүҹтәба Зоннури: Иран Азәрбајҹан илә әмәкдашлыг әлагәләрини даһа да дәринләшдирмәкдә мараглыдыр

Мүҹтәба Зоннури: Иран Азәрбајҹан илә әмәкдашлыг әлагәләрини даһа да дәринләшдирмәкдә мараглыдыр

Иран Азәрбајҹан илә бүтүн саһәләр үзрә әмәкдашлыг әлагәләрини даһа да дәринләшдирмәкдә мараглыдыр.

АБНА24 Хәбәр Верир, бу сөзләри Иран Ислам Шурасы Мәҹлисинин (парламент) бејнәлхалг сијасәт вә милли тәһлүкәсизлик үзрә комитәсинин рәһбәри Мүҹтәба Зоннури Азәрбајҹана етдији сәфәри баша вурдугдан сонра јерли мәтбуата ачыгламасында дејиб. О билдириб ки, Иран Азәрбајҹанын әрази бүтөвлүјүнү таныјыр вә суверенлијинә һөрмәтлә јанашыр. Азәрбајҹанын Гарабағы ишғалдан азад етмәси реҝионда јени вәзијјәтин јаранмасына сәбәб олуб. Бу вәзијјәт ики гоншу вә дост дөвләтин игтисади саһәдә әмәкдашлыг әлагәләринин ҝенишләнмәсинә имкан јарадыб вә бу имкандан истифадә етмәк лазымдыр. Игтисади саһәдә әмәкдашлыг тәрәфләрин халгларынын мәнафејинә ујғундур. М. Зоннуру нәзәрә чатдырыб ки, Бакыда вә Нахчыванда кечирдији ҝөрүшләр чох әһәмијјәтлидир. Парламентләрарасы достлуг групларынын иши интенсив характер алаҹаг ки, бу да гаршылыглы әлагәләрин инкишафына хидмәт едәҹәк. Парламентин үзвү ону да гејд едиб ки, ишғалдан азад олунан Гарабағын бәрпасында Иран ширкәтләри иштирак етмәјә һазырдыр. Бурадакы мәсҹидләрин, тарихи вә дини абидәләрин бәрпасы үчүн Иран ширкәтләри бөјүк тәҹрүбәјә маликдир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!