?>
ИИР Хәбәрләри

"Муһәмәдин (с) Маарифи Ишығында" Тәшкилатынын ИИР-ын 13-ҹү президент сечкиләри илә бағлы тәбрик мәктубу

Ҹәнаб Ајәтуллаһ Сејјид Ибраһим Рәиси! Ислам Үммәтинин бир үзвү олараг Сиздән ҝөзләнтимиз ишләриниздә даһа ҹиддијјәтли олуб, Вәлијји Әмр Муслимин, һәзрәт Имам Хаменеинин ҝөстәришләринә вә Имам Заман һәзрәтләринин шәрәфли ҝәлишинин тезләшдирилмәси зәмининдә һазырланмыш лајиһәләринә даҝһа ҹиддијјәтлә әмәл етмәјиниз, дүнја мәзлумларынын һарајына чатмағыныз, залымлар вә онларын планлары гаршысында шиддәтли олмағынызы тәвәгге едирик. Бу јолда Сиз ҹәнабларына Аллаһ Тәаладан уғурлар вә мүвәффәгијјәтләр арзулајырыг.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, "Муһәмәдин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Маарифи Ишығында"  Елми вә Мәдәни-маариф Тәшкилаты ИИР-да кечирилән 13-ҹү президент сечкиләри илә бағлы тәбрик мәктубу:

 

“Меһрибан вә Бағышлајан Аллаһын Ады вә Јады илә

Әзиз вә дәјәрли Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери, Имам Хаменеи һәзрәтләри, Али Тәглид Мәрҹәләри вә Гәһрәман Иран халгы!

Һөрмәтли ҹәнаб Сејјид Ибраһим Рәисинин, Иран Ислам Республикасынын Президент вәзифәсинә сечилмәси мүнасибәтилә Сизләри сәмими-гәлбдән тәбрик едирик.

Бүтүн һәссас мәгамларда олдуғу кими бу дәфә дә бәсирәтиниз сајәсиндә Имам Хаменеи һәзрәтләринин вә Али Тәглид Мәрҹәләринин вердикләри доғру вә дүзҝүн ҝөстәришләринә әмәл етмәјиниз илә 13- ҹү Президент сечкиләри Иран Ислам Республикасында уғурла һәјата кечирилди.

Бәшәријјәтә гәним кәсилмиш империалист вә дүнја сионизим гүввәләри Сизин бу доғру вә дүзҝүн сечиминиздән бәрк гәзәбләнмиш вә пүскүрмәјдә олан кинләрини даһа да шиддәтләндирмишлр. Бу ҝүнләрдә артыг Ајәтуллаһ Сејјид Ибраһим Рәисинин үнванына сионизмә бағлы медиаларда гарајахма кампанијасына башламышдыр. Анҹаг унутмамалыјыг ки, дүшмәнләрин бу аддымы Иран халгынын вә Сејјид Ибраһим Рәиси ҹәнабларынын доғру вә дүзҝүн јолда олмасына ашкар бир сүбутдур. Неҹә ки, Ислам Ингилабынын Баниси, Даһи Шәхсијјәт Имам Хомејни (ризвануллаһ) һәзрәтләри дүшмәнләрин тәрифләри вә тәһдид етмәләри һаггында белә бујурарды:

“Әҝәр Америка бизим һагда тәриф дејәрсә вә Америка газетләри бизи тәрифләјәрләрсә бу заман халг мүтләг суал етмәлидир ки, нә баш верир?” (Сәһифеји Имам, ҹилд 9, сәһ. 527.)

“Бу ҝүнләрдә бизим үчүн еһтимал олуна биләҹәк бөјүк хәтәр будур ки, халг һөкүмәтдән үз чевирә. Америка һөкүмәтә вә ја рәсмиләрә нә гәдәр сөјүш верәсәдә бир о гәдәр халг арасында бунларын һөрмәти чохалаҹагдыр. Диҝәр тәрәфдән јолуназмышлар сизләрә һәр нә гәдәр пислсәләр вә јаманласалар бир о гәдәр сизин үчүн јахшыдыр вә хејринизәдир. Мүсибәт о замандыр ки, сизи тәрифләјәләр.” (Сһифәји Имам, ҹилд 17, сәһ. 250.)”

Ҹәнаб Ајәтуллаһ Сејјид Ибраһим Рәиси! Ислам Үммәтинин бир үзвү олараг Сиздән ҝөзләнтимиз ишләриниздә даһа ҹиддијјәтли олуб, Вәлијји Әмр Муслимин, һәзрәт Имам Хаменеинин ҝөстәришләринә вә Имам Заман һәзрәтләринин шәрәфли ҝәлишинин тезләшдирилмәси зәмининдә һазырланмыш лајиһәләринә даҝһа ҹиддијјәтлә әмәл етмәјиниз, дүнја мәзлумларынын һарајына чатмағыныз, залымлар вә онларын планлары гаршысында шиддәтли олмағынызы тәвәгге едирик. Бу јолда Сиз ҹәнабларына Аллаһ Тәаладан уғурлар вә мүвәффәгијјәтләр арзулајырыг.

“Салам олсун Ибраһимә! Биз јахшы әмәл саһибләрини белә мүкафатландырырыг. Шүбһәсиз ки, о Бизим мөмин бәндәләримиздән иди.” (Гурани Кәрим, Сәффат сүрәси, ајә 109-110 вә 111.)

 

“Муһәмәдин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Маарифи Ишығында”

Елми вә Мәдәни-маариф Тәшкилаты

Иран Ислам Республликасы, Гум шәһәри.

20/06/2021

 

#Јашасын_Азәрбајҹан_ИИР_Гардашлығы

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*