?>

Муһәммәд - Британијада көрпәләрә верилән ән мәшһур адлардан бири

Муһәммәд - Британијада көрпәләрә верилән ән мәшһур адлардан бири

Бөјүк Британијанын Милли Статистика Офисинин (ОНС) иллик дәрҹ етдији һесабатына ҝөрә, 2020-ҹи илдә Муһәммәд ады 5-ҹи ән чох үстүнлүк верилән ад олуб.

Муһәммәд ады Британијада өтән ил доғулан оғлан ушаглары үчүн ән чох гојулан адлар сијаһысында 5-ҹи сырададыр.

Бөјүк Британијанын Милли Статистика Офисинин (ОНС) иллик дәрҹ етдији һесабатына ҝөрә, 2020-ҹи илдә Муһәммәд ады 5-ҹи ән чох үстүнлүк верилән ад олуб.

Муһаммед вә Моһаммад адлары да Британијадакы ән мәшһур 100 оғлан ады арасында 32 вә 74-ҹү сыраларда гәрар тутуб.

Һәр үч сәмави дининин мүһүм симасы олан Нуһ (ә) пејғәмбәрин ады да Британијада өтән ил доғулан оғлан ушаглары үчүн ән чох гојулан адлар сијаһысында 4-ҹү олуб.

ОНС мәлуматлары ҝөстәрир ки, Ибраһим вә Јусиф адлары да, 2020-ҹи илин илк 100-лүјүнә дахил олублар. Белә ки, Һәзрәти Јусиф (ә) вә Һәзрәти Ибраһим (ә) кими пејғәмбәрин адларынын һәр үч диндәки јазылышы 1996-ҹы илдән бәри ардыҹыл популјарлыг әлдә едир.

Муһәммәд ады ОНС рејтинг сијаһысында ачыгланандан даһа популјардыр, чүнки бу ад бир нечә фәргли јазылышда истифадә едилир.

Британијада өтән ил доғулан оғлан ушаглары үчүн диҝәр мәшһур адлар Ҹорҹ, Оливер вә Артурдур. / Арабнеwс

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*