?>
Мәкәзи Асија вә Һиндистан Јарымгитәси Хәбәрләри - Әфганыстан

Молла Бәрадар етираз олараг Кабилдән Гәндәһара јола дүшүб, Талибан дахили ихтилафларла үз-үзә

Молла Бәрадар етираз олараг Кабилдән Гәндәһара јола дүшүб, Талибан дахили ихтилафларла үз-үзә

Талибан кабинети башчысынын биринҹи мүавини Молла Бәрадар илә Талибан Мүһаҹирләр Назирлијинин рәһбәри вәзифәсини иҹра едән Хәлил Рәһман Һаггани арасындакы мүбаһисәнин ардынҹа етираз мәгсәди илә Кабулу тәрк едәрәк Гәндәһара ҝедиб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Талибан кабинети башчысынын биринҹи мүавини Молла Бәрадарин етираз әламәти олараг Кабили тәрк едиб, Гәндәһара ҝетдији дејилир.

Бәзи гејри-рәсми Талибан мәнбәләри, Талибан кабинети башчысынын биринҹи мүавини Молла Бәрадар илә Талибан Мүһаҹирлә Назирлијинин рәһбәри вәзифәсини иҹра едән Хәлил Рәһман Һаггани вә әмиси Сираҹуддин Һаггани арасындакы мүбаһисәдән сонра етираз әламәти олараг Кабулу тәрк етдијини вә Гәндәһара ҝетдијини сөјләјибләр.

Мәлуматлара ҝөрә, Молла Бәрадар вә Хәлил Рәһман Һаггани арасында шифаһи мүбаһисәнин олдуғу ҝөстәрилир.

Талибанын бәзи рәсми мәнбәләринин билдирдијинә ҝөрә исә, Молла Бәрадар Гәндәһара, Талибан лидери Молла Һибатуллаһ Ахундзадәни зијарәт етмәк мәгсәди илә ҝедиб вә тезликлә Кабула дөнәҹәждир.

Молла Бәрадарын Гәтәр хариҹи ишләр назири илә Талибан зирвәсиндә иштирак етмәмәси Молла Бәрадәрлә бағлы бөјүк мүбаһисәләрә сәбәб олуб. О, Талибан кабинети башчысынын биринҹи мүавинидир вә ејни заманда Талибанын сијаси бүросуна рәһбәрлик едир.

Һәләлик рәсми Талибан мәнбәләри груп лидерләри, хүсусән дә Һаггани шәбәкәсинин лидерләри илә Молла Бәрадар арасындакы фикир ајрылыгларына даир һеч нә демәјибләр.

Молла Бәрадарин Кабилдә груплар арасы тоггушмада јараландығы вә һәтта бәзи КИВ-ләрин онун өлүмүнү хәбәр вермәси илә бағлы шајиәләрин ардынҹа, Талибанын Гәтәрдәки сөзчүсү Нәим Вәрдәк, Молла Бәрадәрин сәс јазысыны јајымлајыб. Сәс јазысында Молла Бәрадәр сағламлығынын нормал олдуғну вә јараланмасы илә бағлы јајылан шајеләрин әсассыз олдуғуну сөјләјир.

Бәзи Талибан мәнбәләри Молла Бәрадәрин әһатәли бир һөкумәт гурмаг истәдијини сөјләјирләр. Һазырда Талибан кабинетинин тәркибиндә ҝөрүнән тәк етник, тәк партијалы бир кабинетдир ки, Талибан һәтта бу груплардан башгаларынын јени кабинетинә белә дахил етмәмишдир.

Әфганыстан сијаси хадимләринин билдирдијинә ҝөрә, әһатәли олмајан Талибан кабинети, Пакистан кәшфијјат рәиси тәрәфиндән, Кабилә бир нечә ҝүнлүк етдији сәфәриндә гурулуб.

………………….

Хәбәрин сону / 218

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*