?>

МКИ Русијаја хәбәрдарлыг едиб

МКИ Русијаја хәбәрдарлыг едиб

Америка Мәркәзи Кәшфијјат Идарәси- МКИ-нин рәиси бу тәшкилатын ишчиләри вә дипломатлар арасында Һавана синдрому адландырылан хәстәлијин јајылмасында Москванын әлинин олмасынын еһтимал едилән нәтиҹәләри һагда Русијаја хәбәрдарлыг едиб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Уилјам Бјорнс Русија рәсмиләринә хәбәрдарлыг едибдир ки, Американын дипломатик корпусуна вә онларын аилә үзвләринә зәрәр јетирмәк ади бир давраныш дејилдир.

Белә бир һалда, Русија дәфәләрлә Һавана синдромуна тутулма һалларынын баш вермәсиндә һәр һансы рола малик олмасыны рәдд едибдир.

Бундан өнҹә Америка Мәркәзи Кәшфијјат Идарәсинин рәиси МКИ-нин јүзә јахын забити вә онларын аилә үзвләринин Һавана синдромуна тутулдугларыны тәсдиг едибдир.

Бајден һөкумәтиндә Америка Мәркәзи Кәшфијјат Идарәсинин рәиси билдирибдир ки, о, синдромун сәбәби вә мәсулијјәтини мүәјјән етмәк үчүн тәшкилатын сәјләрини ҝүҹләндирибдир.

Вашингтонун индијәдәк јүзләрлә америкалы рәсмини проблемлә үзләшдирән Һавана синдрому хәстәлији мүәммасынын һәллиндә аҹиз галмасы АБШ Дөвләт Департаментиндә бу хәстәлик барәдә тәһгигат үзрә мәсул шәхсин кәнарлашдырылмасы илә нәтиҹәләнибдир.

АБШ-ын дөвләт катиби Ентони Блинкен Ҹонатан Моору бу хәстәлик барәдә тәһгигат саһәсиндә АБШ Дөвләт Департаментинин јени координатору кими тәгдим едиб.

2016-ҹы илдән бәри мүхтәлиф өлкәләрдә 200-дән јухары америкалы рәсми бу хәстәлијә дүчар олуб.

Бу синдромун Һавана синдрому кими танынмасына сәбәб, онун илк дәфә Америка вә Канаданын Һаванадакы сәфирликләриндә мүшаһидә вә гејдә алынмасы олубдур.

2017-ҹи илдә Американын сабиг президенти Доналд Трамп Кубаны бу әламәтләрә баис олан намәлум һүҹумлар һәјата кечирмәкдә иттиһам етди вә Бирләшмиш Штатлар Кубадакы сәфирлијинин ишчиләринин сајыны минимума ендирди.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*