?>

Минск Групу рәдд едилмәли, Русијаја етираз едилмәлидир

Минск Групу рәдд едилмәли, Русијаја етираз едилмәлидир

Милли Мәҹлисин үзвү депутат Фазил Мустафа Франсада Гарабағ сепаратчыларынын нүмајәндәлијинин ачылмасына сепаратчыларын Франсаја сәфәр етмәләри вә орада рәсми гаршыланмаларына мүнасибәт билдирәрәк Минск Групундан имтина едилмәсинә чағырыб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Милли Мәҹлисдә чыхышы заманы депутат Фазил Мустафа дејиб: Азәрбајҹан әсҝәри 44 ҝүнлүк мүһарибәдә јалныз Ермәнистаны мәғлуб етмәди. Бу сијаһыда мәғлуб едилән өлкәләрдән бири дә Франсадыр. Инди бу мәғлубијјәтин аҹысыны чыхмаг үчүн бу аддым атылыр. Азәрбајҹан нота верәндә Парис елан едир ки, бу дөвләтин рәсми мөвгеји дејил, һансыса шәхсләрин вә гурумларын фәалијјәтидир.

О хатырладыб ки, бир мүддәт әввәл Донбас сепаратчылары Парисдә нүмајәндәлик ачса да, сонрадан Гәрб өлкәләринин реаксијасындан чәкинәрәк буну гападыб:

“Амма Гарабағла бағлы мәсәләни ҝөрмәздән ҝәләрәк башга давраныш сәрҝиләјир. Франса бу аддымы илә Минск Групуну рәдд етмәк үчүн әсас верир. Биз буну гијмәтләндирмәлијик”.

Депутат әлавә едиб ки, сепаратчылар хариҹә ҝедәндә онлара ҹинајәт иши ачылмалы, террорчу кими ахтарыша верилмәлидирләр:

“Икинҹиси, Русијаја етираз етмәлијик. Сүлһмәрамлылар Азәрбајҹан рәсмиләринин вәзифәләрини мәнимсәмәјә чалышан сепаратчыларла бағлы реал аддымлар атмалыдыр”,-дејә депутат билдириб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*