?>

Ливанда јени һөкумәтин тәшкилини алгышлајырыг

Ливанда јени һөкумәтин тәшкилини алгышлајырыг

Ливан Һизбуллаһынын баш катиби бу өлкәнин јени һөкумәтин тәшкилини алгышладығыны билдириб.

АБНА24 Хәбәр Верир, «Биз јени һөкумәтин тәшкилини алгышлајыр вә бу мүһүм мәсәләдә рол ојнамыш бүтүн шәхсләрә тәшәккүр едирик»-дејә, Сејид Һәсән Нәсруллаһ дүнән ҝеҹә билдириб.

Ливан Һизбуллаһынын баш катиби сонра дејиб кии, һазыркы һөкумәтин приоритети, халгын мәишәти,/ ислаһатларын апарылмасы вә өлкәнин дағылмагдан хилас едилмәси олмалыдыр.

Нәсруллаһ чыхышынын диҝәр бир һиссәсиндә Ирандан Ливана јанаҹаг дашыјан ҝәмиләр мәсәләсинә тохунуб. Билдириб ки,/ «ҝәминин ҝөндәрилмәси вәди медиа истеһлакы үчүндүр вә реаллашмајаҹагдыр» дејән/ вә сионистләрин ҝәмиләри һәдәфә алаҹагларына үмид бәсләјән бәзиләринин һесабламалары јанлыш чыхды.

О сонра дејиб ки, сионист режим чәтин вәзијјәтдәдир вә мөвҹуд чәкиндириҹилик параметри биринҹи ҝәминин ҝәлиб чатмасыны һимајә етди.

Нәсруллаһ һәмчинин билдириб ки, Ирандан бензин дашыјан үчүнҹү ҝәминин ҝөндәрилмәси үзрә идарә ишләри һәјата кечирилиб вә дөрдүнҹү ҝәми дә дизел јанаҹағы дашыјаҹагдыр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*