?>

Левон Тер-Петросјан: Пашинјан јох, Ермәнистан тәслим олуб

Левон Тер-Петросјан: Пашинјан јох, Ермәнистан тәслим олуб

Ермәнистанын кечмиш президенти билдириб ки, һазыркы дахили сијаси гаршыдурма өлкәнин гаршыдан ҝәлән чәтин данышыглардакы мөвгејини зәифләдир.

АБНА24 Хәбәр Верир , Ермәнистанын биринҹи президенти Левон Тер-Петросјан илур.ам сајтында дәрҹ етдији мәгаләсиндә јазыб: “Компромисләрдән имтина вә статус кво-нун сахланмасы сијасәтинин милли фәлакәтә ҝәтириб чыхардығыны сүбут етмәјә еһтијаҹ јохдур. Амма бунунла јанашы, өзләринә һагг газандырмаг үчүн бир чохлары исбат етмәјә чалышырлар ки, онлар лап компромис јолуну сечсәјдиләр дә нәтиҹәси белә олаҹагды. Бу, аҹиз бир шәкилдә өзүнә һагг газандырмаг ҹәһдиндән башга бир шеј дејил. Гарабағ мүнагишәсинин компромис јолу илә һәллинин әлејһдарлары өз антимилли һәрәкәтләринә нә гәдәр һагг газандырмаға чалышсалар да, ҝеҹ ја тез, тарих мәһкәмәсинин гаршысында дајанаҹаглар... Бундан һәлә һеч ким гача билмәјиб”.

Левон Тер-Петросјан јазыр ки, компромис әлејһдарларынын буҝүнкү һәрәкәтләри дә Ермәнистан вә Гарабағдакы бөһраны дәринләшдирир.

Кечмиш президент билдирир ки, индики мүхалифәтин башлыҹа мәгсәдинин нә олдуғу билинмир: “Серж Саркисјанын тәшәббүсү илә Пашинјана “тәслимчи” дамғасы вурулуб. Бу бәлкә һәгигәт олса да, јарымчыг һәгигәтдир. Әслиндә Пашинјан јох, Ермәнситан тәслим олуб. Пашинјан садәҹә олараг Ермәнистанын капитулјасијасы һаггында бәјаната гол чәкиб”.

Левон Тер-Петросјан јазыр ки, проблем Ермәнистанда кимин лидер олмасындан асылы дејил: “Әҝәр бу садә һәгигәт баша дүшүлмәсә, өлкәмизин дахили сијаси силкәләнмәси давам етдирилсә, биздән тәләб олунаҹаг гәрарлар, Пашинјанын, јохса башга биринин јекун сәнәдә гол чәкмәсиндән асылы олмајараг дәфәләрлә ағрылы олаҹаг”.

Кечмиш президентин фикринҹә мүхалифәтин индики лидерләри буну баша дүшмүрләрсә, демәли онларын сијасәтдән анлајышлары јохдур: “Јох, әҝәр онлар буну анлајараг дахили сијаси силкәләнмәни давам етдирирләрсә, демәли онлар милли мараглара гәтијјән аидијјаты олмајан башга мараглары ҝүдүрләр”.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*