?>

Кәбәнин пәрдәси дәјишдирилди

Кәбәнин пәрдәси дәјишдирилди

Әввәлки илләрдә олдуғу кими, Кәбәнин пәрдәси Әрәфә ҝүнүнә тәсадүф едән бу ҝүн сәһәр саатларында бир мәрасимдә дәјишдирилиб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Кәбәнин пәрдәси һәр ил Һәҹҹ зијарәти заманы вә Әрәфә ҝүнү олан Зил-һәҹҹә ајынын 9-да Сәудијјәнин јүксәк вәзифәли рәсмиләринин иштиракы илә дәјишдирилир вә јениси илә әвәз олунур.

Кәбә пәрдәсинин дәјишдирилмәси просесиндә иштирак едәнләр, тәхминән 160 нәфәрдирләр ки, ескалатордан истифадә едәрәк, Кәбәнин јени өртүјүнүн парчаларыны бир-биринин ардындан Кәбәнин дөрд тәрәфинә гурашдырырлар.

Пәрдәнин һүндурлүјү 14 метрдир вә квадрат шәклиндә16 парчадан һазырланыб. Әтрафындакы золагда Гуран ајәләри, һәр бири бир квадратын ичәрисиндә ајры-ајрылыгда јазылыб. Һәмчинин, онун үзәриндә мүәјјән фасиләрлә вә ајрыҹа "Ја Һәјју Ја Гәјјум", "Ја Рәһману Ја Рәһим" вә "Әлһәмду Лиллаһи Рәббил Аләмин" сөзләри һәкк едилиб.

Мәлумата әсасән, Кәбәнин јени пәрдәси гызыл вә ҝүмүш сапларла ҝөзәл хәттлә јазылмыш Гуран ајәләри илә бәзәдилиб.

Кәбә илдә ики дәфә јујулур, илк дәфә Шәбан ајында, икинҹи дәфә исә Зил-һәҹҹә ајында. Кәбәнин јујулмасы үчүн Зәмзәм сују вә ҝүлабдан истифадә олунур. Дөшәмә вә дөрд дивар ичәридән бир метр јарым һүндүрлүјә гәдәр јујулур, гурудулур вә әтирләнир.

Һәҹҹ зијарәти ајинләри икинҹи ил олараг, коронавирус пандемијасы сәбәбиндән сәрт тәдбирләр алтында шәнбә ҝүнүндән етибарән башлајыб.

Икинҹи ил олараг, Һәҹҹ зијарәтинә хариҹи зәвварлар бурахылмајыб вә Әрәбистан рәсмиләри тәкҹә коронавируса гаршы пејвәндин һәр ики дозасыны алмыш Әрәбистан вәтәндашларына мәрасимдә иштирак етмәк иҹазәси верибләр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*