?>
Әзиз Исалам Пејғәмбәринин (с) Сәһабәси

Керманшаһ вилајәтинин еҹазкар тәбиәти гојнунда јерләшән Увејс Гәрәнијә нисбәт верилән һәрәм – Фото

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, бәнзәрсиз вә фүсункар мәнзәрәли, әјри үјрү јоллардан кечәрәк, Керманшаһ шәһәриндән шәргә 16 км мәсафәни гәт етдикдән сонра, дағын ҝөбәјиндә Исламын бөјүк шәхсијјәтләриндән биринин мәзарына вә пак һәрәминә чатырыг. Пејғәмбәри (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) ҝөрмәдән она там варлығы илә иман ҝәтирән сәһабә, Әмирәлмөминин һәзрәти Әли (әлејһи сәлам) илә бир јердә күфрә гаршы вурушараг шәһид олан шәхс, Ирфанын ән бөјүк мистик илһам верән шәхсијјәтләрдән бири олан "Увејс Гәрәни". "Вејс Назар Түрбәси" олараг да танынан бу мәгбәрә Сәлҹуглулар дөврүнә тәсадүф едир вә 15 мај 1975-ҹи илдә 1054 нөмрәси илә Иранын милли абидәләри сијаһысында гејдә алынмышдыр. Бу түрбә, Керманшаһ вилајәтинин чох сајда турист гәбул едән вә туристләрин марағына сәбәб олан ҝөзәл зијарәтҝаһларындан биридир. Бу зијарәтҝаһа ҝетмәк үчүн Керманшаһын гәрбиндән Сәнәндәҹ маҝистирал јолу илә ҝетмәли вә Газанчы үч јол ајрылыҹығына чатдыгдан сонра Равансар шәһәринин маршруту илә ҝетмәлисән. 10 км јол гәт етдикдән сонра Увејс Гәрәнинин дағлыг, әјри үјрү вә јүксәкликләрдә јерләшән јолунун башланғыҹына чатаҹагсыныз. Бу дағлыг јолдан түрбәјә чатмаг үчүн 6 км мәсафәни гәт етмәлисиниз. Түрбә "Бише Куһ" адлы бир дағын зирвәсиндәдир. Зирвәјә, түрбәнин јеринә чатдығымызда јүксәкликдән валеһ едиҹи бир мәнзәрә ҝөрсәнир. Шәргдә Керманшаһын әфсанәви Парав вә гәрбдә Хорин дағлары узагдан ҝөрүнүр. Һәм дә ҝөзәл Һәшилан батаглығы вә Бәлуч зирвәси ҹәнуб истигамәтиндә јерләшән ҝөзәл мәнзәрәләрдән биридир. Бу зијарәтҝаһын ҹазибәдар јерләриндән бири дә баһар вә јаз ајларында рәнҝарәнҝлији илә сечилән ҝөзәл мәнзәрәли дүзәнликләрдир. Бу һүндүрлүк о гәдәр ҝөзәлдир ки, бу ҝүн һәм дә парашүтчүләр вә һава идманы һәвәскарлары үчүн учуш јери кими истифадә олунур. Зијарәтҝаһын башга бир ҹазибәли јерләриндән бири дә онун јанында јерләшән дини, әнәнәви вә гәдими бир базарын олмасыдыр.

Сон илләрдә түрбәнин јанында сәјјаһларын истифадә етмәси үчүн бир мәсҹид тикилмишдир. Әлбәтдә ки, бу зијарәтҝаһын Увејс Гәрәнијә аид едилмәсинин доғрулуғу барәдә шүбһә вар. Увејс Гәрәнинин өлдүјү вә дәфн едилдији мәкан барәсиндә рәвајәтләрдә мүхтәлиф вә зиддијјәтли хәбәрләр ҝәлмишдир. Шамдан Күрдүстана, Систан вә Гәзвиндән тутмуш та Азәрбајҹана гәдәр јерләри бу шәхсијјәтин өлүдүјү вә дәфн олдуғу јерләр ҝөстәрилмишдир. "Тарих Тәбәри" кими мәнбәләр тәрәфиндән дә тәсдигләнән бир рәвајәтә ҝөрә, Увејс Гәрәни ҹәнаблары Суффејн дөјүшүндә Имам Әлинин (әлејһи сәлам) гошунунда иди вә "Мүавијјәнин" (ләнәтуллаһи әлејһ) ордусу тәрәфиндән шәһид едилмишдир. Буна ҝөрә дә онун ән мәшһур мәзары, индики Суријанын Рәгга шәһәриндә, Аммар Јасир (Сафин мүһарибәсинин диҝәр бөјүк шәһиди) һәзрәтләринин пак һәрәми јанында јерләшир. Рәгга шәһәриндәки вә Керманшаһдакы бу түрбәдән әлавә, "Гәзвин" шәһәринин шимал јүксәкликләриндә јерләшән "Султан Вејс" кими танынан башга бир түрбә дә она, Увејс Гәрәни ҹәнабларына аид едилир.

Тарихдә бу мүхтәлиф түрбәләрин јаранма сәбәбини белә изаһ едирләр: Үвејс Гәрәни Сүффејн мүһарибәсиндә Мүавијјәнин (ләнәтуллаһи әлејһ) ордусу тәрәфиндән шәһид едилдикдән сонра, ону севән вә онунла марагланан һәр кәс ҹәнаб Увејс Гәрәнинин ҹәназәсини өз бөлҝәсинә апарылмасыны вә орада басдырылмасыны истәјирди. Нәһајәт, 7 груп 7 ҹәсәди бу ҝүманла ки, ҹәнаб Увејс Гәрәнинин пак ҹәназәсидир өз әразиләринә апарыр. Бунлардан бири дә Керманшаһда јерләшир. Увејс Гәрәни бөјүк бир Илаһи вә мәнәви шәхсијјәтә саһибдир. Онун Пејғәмбәрә (сәллләллаһу әлејһи вә алиһ) вә Онун Вәлисин олан һәзрәт Имам Әлијә (әлејһи сәлам) олан севҝиси, һәмчинин анасына етдији хидмәтләр сајәсиндә Аллаһ Тәаланын ән бөјүк мүгәддәсләриндән бири вә Өвлијалаһрадан сајылыр. "Шејх Мүфид" Һәзрәт Әлидән (ә) бир рәвајәт нәгл етмишдир ки, Пејғәмбәр (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Увејс Гәрәни һаггында белә бујурмушду: "О, Һизбуллаһчы вә Һизбурәсулиллаһчыдыр (јәни Аллаһын вә Рәсулунун партијасындандыр). Өлүмү дин јолунда шәһид олмагла олаҹаг вә бир чох дәстә онун шәфаәти илә ҹәһәннәм одундан хилас олаҹагдыр."

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*