?>
Биз Шејх Зәкзәкијик!

Кадуна халгы Шејх Зәкзакинин сәрбәст бурахылмасы үчүн јүрүш едир - Фото Репортаж

Шејх Ибраһим Закзаки вә онун һәјат јолдашы 2015-ҹи ил декабрын 13-дә Ниҝерија һәрбчиләринин Зариа шәһәриндәки һүсејнијјәјә гаршы һүҹумунда ағыр јараланды вә елә һәмин вәзијјәтдә дә һәбс олунду. Ниҝеријанын орду гүввәләри Шејх Зәкзакинин һәбс олундуғу ҝүн һүсејнијјә вә онун мәнзили гаршысына топлашанлара тәрәф атәш ачараг, Зәкзакинин үч ушағы дахил олмагла ики мин Шиәни шәһид етдиләр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Кадуна халгы Ниҝерија Ислам Һәрәкатынын лидери Шејх Ибраһим Зәкзәкинин вә һәјат јолдашынын сәрбәст бурахылмасы үчүн етираз јүрүшләринә давам етдирир.

Аксија иштиракчылары өлкәјә һаким кәсилмиш Муһаммадо Боһари режиминдән Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери Шејх Зәкзәки вә ханымы башда олмагла бүтүн сијаси мәһбусларын зиндандан азад едилмәсини тәләб едибләр.

Хатырладаг ки, Шејх Ибраһим Закзаки вә онун һәјат јолдашы 2015-ҹи ил декабрын 13-дә Ниҝерија һәрбчиләринин Зариа шәһәриндәки һүсејнијјәјә гаршы һүҹумунда ағыр јараланды вә елә һәмин вәзијјәтдә дә һәбс олунду. Ниҝеријанын орду гүввәләри Шејх Зәкзакинин һәбс олундуғу ҝүн һүсејнијјә вә онун мәнзили гаршысына топлашанлара тәрәф атәш ачараг, Зәкзакинин үч ушағы дахил олмагла ики мин Шиәни шәһид етдиләр.

Гејд едәк ки, Ниҝеријанын али мәһкәмәси 2016-ҹы илин декабрында Шејх Зәкзакинин тез бир заманда азад едилмәси барәдә һөкм чыхарды вә бу өлкәнин ордусу вә хәфијјә тәшкилатларыны онун аиләсинә 150 мин доллар компенсасија өдәмәјә мәһкум етди, амма гејд олунан органлар бу һөкмүн иҹрасындан бојун гачырараг, Шејх Зәкзакини һәбсдә сахламагда давам етдиләр.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*