?>

Иҹра башчыларынын фәалијјәтинә гаршы мәјуслуг вар

Иҹра башчыларынын фәалијјәтинә гаршы мәјуслуг вар

Азәрбајҹан Республикасы президенти иҹра башчылары вә мәмурларын фәалијјәтинин фәсадларына вә јениләринин дә һәмин јолу тутаҹаглары еһтималына етираф едиб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Президент Илһам Әлијев Ҹәлилабад вә Шәмкирин јени иҹра башчыларыны видеоформатда гәбул едәркән һәмин рајонларын өнҹәки иҹра башчыларыны тәјин етдији вахты хатырладыб вә дејиб:Мән онлара ҝөстәриш вермишдим ки, ҝүндәлик һәјатда елә ишләјин, елә чалышын ки, һәм вәтәндашлар сиздән разы олсунлар, һәм дә рајонларын инкишафы сүрәтлә ҝетсин әфсуслар олсун ки, реал һәјатда биз бунун там әксини ҝөрүрүк.

Илһам Әлијев дејиб: Сиздән әввәл бу вәзифәләрдә чалышмыш инсанлар јалныз шәхси мәнафеләрини ҝүдүрдүләр, таланчылыға, рүшвәтхорлуға вә коррупсијаја гуршанмышдылар, өз шәхси бизнесләри илә мәшғул идиләр.

Азәрбајҹан Республикасы президенти вәзифәјә тәјин олунан шәхсләрин бир мүддәтдән сонра ҹинајәтә гуршандыгларыны билдирәрәк дејиб:

Сон илләр әрзиндә бир чох јүксәквәзифәли мәмурлар, јерли вә мәркәзи иҹра органларынын рәһбәрләри, ејни заманда, сабиг рәһбәрләр, назирләр, иҹра башчылары ҹинајәт мәсулијјәтинә ҹәлб едилмишләр.

Илһам Әлијев јени тәјин етдији иҹра башчыларынын да сәләфләтинин јолуну ҝедәҹәкләрини еһтимал едәрәк дејиб: Сизә дә дејирәм вә бу ҝүн бүтүн диҝәр мәмурлара дејирәм - әҝәр мәмурлар өз ишиндә јенә дә бу чиркин әмәлләрдән әл чәкмәсәләр, онларын да агибәти ејни олаҹаг.

Азәрбајҹан Республикасы президенти Ҹәлилабад вә Шәмкир рајонларынын кечмиш башчылары вә диҝәр рајонларын иҹра башчыларынын рүшвәтхорлуглары нәтиҹәсиндә дөвләт бүдҹәсинә дәјән зијанлара тохунуб вә мәмурларын үҹбатындан халгын рифаһынын јахшылашдырымасы просесинин ләнҝилмәсинә ејһам вуруб.

Илһам Әлијев вахты илә Ҹәлилабад вә Шәмкир рајонларынын кечмиш башчыларыны вәзифәјә тәјин едәркән онлара вердији ҝөстәришләри јени башчылар үчүн тәкрарлајараг онлардан дејиләнләри јеринә јетирмәји истәјиб вә дејиб: Әкс тәгдирдә, сизи нәләр ҝөзләјир, сиздән әввәл ишләјәнләрин агибәти даим сизин ҝөзүнүзүн габағында олмалыдыр.

Аналитикләрә ҝөрә, Азәрбајҹан Республикасында мәмурларын фәалијјәти илә әлагәдар ејни ссенари тәкрарланмагдадыр. Башга сөзлә, президент тәрәфиндән тәјин олунан мәмурлар бир мүддәтдән сонра өз ҹибләринә ишләмәјә башлајыр, халга гәним кәсилир, онларын хәјанәткар әмәлләри узун мүддәт давам едәндән сонра нәһајәт ҹәмијјәтдә наразылыг артыр вә сосиал партлајыш һәддинә чатдығы заман, һәмин мәмурлар вәзифәдән азад едилир вә јахуд һәбс олунурлар вә ардынҹа просес әввәлиндән тәкрар олунур.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*