?>

Ишғалчы режимин сәфири кими алдадыр?

Ишғалчы режимин сәфири кими алдадыр?

Мәсҹид ишғал едән режимин нүмајәндәси ишғалдан азад едилмиш мәсҹид гаршысында фото чәкдирир?!

АБНА24 Хәбәр Верир, Исраилин Азәрбајҹандакы сәфири Ҹорҹ Дик Азәрбајҹан Республикасынын ишғалдан азад едилмиш әразиләринә тәкрар сәфәрләрини давам етдидир.

Ҹорҹ Дикин башчылыг етдији нүмајәндә һејәти Ағдама сәфәр едиб.

Ағдам рајонунун ишғалдан азад едилмиш һиссәсиндә Азәрбајҹан Республикасы Президентинин хүсуси нүмајәндәси Емин Һүсејнов “Тwиттер” һесабында бу барәдә јазыб.

“Сәфәр заманы гонаглара дағыдылмыш абидәләр ҝөстәрилиб, шәһәрин јенидәнгурма планы һаггында әтрафлы мәлумат верилиб”, - дејә Е. Һүсејнов гејд едиб.

Фәләстинин дағыдылмыш јашајыш мәканлары үзәриндә гурулмуш ишғалчы сионист режимин нүмајәндәсинин Азәрбајҹанын ишғал мүддәтиндә дағыдылмыш шәһәрләри илә марагланмасы ҹидди шүбһә доғурур.

Мәсҹидүл-Әгсаны ишғал етмиш вә һәр ҝүн бу мәсҹидә ибадәт үчүн ҝетмәк истәјән мүсәлман фәләстинлиләрә һүҹум едәрәк онлары һәбс вә ишкәнҹәләрә мәруз гојан режимин нүмајәндәси гәрибәдир ки, Ағдам мәсҹиди гаршысында фото да чәкдириб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*