?>

ИШИД-ә гошулан азәрбајҹанлы вәһһаби террорчулары вә АБШ-ын ИШИД васитәси илә апардығы “proxy war” мүһарибәси – Тәһлил вә Видео сәнәд

Әлдә олунан дәгиг мәлуматлара ҝөрә, АБШ ишғалчы гүввәләри, мүхтәлиф милләтләрдән ибарәт олан вә гујруғу гапы арасында галмыш ИШИД террорчуларынын галыгларыны Сурија вә Ирагдакы һәрби базалары јахынлығында јерләшдирир. Онлары әрзаг, ҝејим, силаһ-сүрсат илә тәмин едир вә вахташыры олараг идеоложи бахымдан да террорчу гүввәләрин еһтијаҹларыны өдәјир…


Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Сурија вә Ирагда өзүнә "Ислам дөвләти" (ИШИД) гурмаг ады илә бирләшән террорчуларын агибәти һеч дә јахшы олмады.

Тәкҹә 07 Сентјабр 2017 ил тарихиндә јајылан мәлуматларда Ираг орду гүввәләринин Тәлафәр шәһәрини бир мүддәт мүһасирәдә сахладыгдан сонра ИШИД-дән там азад етмәсиндән сонра әксәријјәти хариҹи вәтәндашлардан ибарәт олан 1300 ИШИД террорчусу тәслим олуб.

Диҝәр мәлуматларда исә гејд едилир ки, "Һашди Шаби" шиә милисләринин вә Ираг әсҝәрләринин онлары өлдүрмәсиндән горхан 500-ә јахын ИШИД үзвү өз аиләләри илә бирликдә Телафер шәһәринин шималындакы Ијазијә гәсәбәсиндәки ишғалчы сионист исраил режими илә тәҹавүзкар АБШ гүввәләринә бағлы күрд-пешмәрҝә силаһлыларына тәслим олуб.

Тәслим олан террорчуларын әсасән, Алманија, Франса, Инҝилтәрә, Түркијә, Русијанын Чеченистан, Дағыстан вә с республикалары, Азәрбајҹан, Ҝүрҹүстан, Әфганыстан, Јәмән, Тунис, Пакистан, Сәудијјә режими, Мисир, Чин ујғурлары вә диҝәр өлкә вәтәндашлары олдуғу билдирилир.

Сон мәлуматлара ҝөрә, Ираг вә Суријада баш верән бу дөјүшләрдә Азәрбајҹандан ҝедәрәк ИШИД-ә гошулмуш 600-ә јахын шәхс өлдүрүлүб. Үмумиликдә, Ираг вә Суријада дөјүшләрдә өлдүрүлән азәрбајҹанлыларын сајы јүзләрләдир.

Лакин һәлә ИШИД террорчуларындан там тәмизләнмәмиш әразиләр дә галыр. Амма онларын да агибәти артыг чохдан бәллидир вә буну ИШИД-чиләрин өзләри дә јахшы билир. Она ҝөрә дә артыг гујруғунун гапы арасында галдығыны ҝөрән террорчулар бу ҝүнә кими арадан чыхмаг үчүн мүхтәлиф јоллар арајырлар. Вахтилә ҝуја ҹәннәтә дүшмәк үчүн ИШИД-ә гошулараг дөјүшләрә атыланлар инди артыг өлмәк фикриндән ваз кечибләр. Мәлумата ҝөрә, террорчуларын арасында бөјүк тәшвиш вар. Әрзаг јох, су јох, дәрман јох. Она ҝөрә дә чохлары әлләриндә олан пуллары, гызыллары, топладыглары гәнимәтләри верәрәк Түркијәјә кечмәјә чалышыр. Бәзиләри исә вахтилә кафир адландырараг әлагәләрини үздүкләри Азәрбајҹандакы аиләләринә мүраҹиәт едәрәк көмәк истәјибләр.

Әлдә олунан дәгиг мәлуматлара ҝөрә, АБШ ишғалчы гүввәләри, мүхтәлиф милләтләрдән ибарәт олан вә гујруғу гапы арасында галмыш ИШИД террорчуларынын галыгларыны Сурија вә Ирагдакы һәрби базалары јахынлығында јерләшдирир. Онлары әрзаг, ҝејим, силаһ-сүрсат илә тәмин едир вә вахташыры олараг идеоложи бахымдан да террорчу гүввәләрин еһтијаҹларыны өдәјир…

АБШ һеҝемончуларынын ИШИД террор груплашмасына гојдуғу бу сәрмајәләр һеч дә Америка сијасәтчиләринин һүманистлик принсибиндән ирәли ҝәлмир.

Чох ајдын мәсәләдир ки, дүнјанын дөрд бир тәрәфиндә баш верән мүһарибә вә фәсад аловларынын әсас мәншәјә олан Америка Бирләшмиш Штатлары инсанлыг дујғуларындан узаг олан вәһһаби террор груплашмаларына ајырдығы гајғы, мадди вә мәнәви дәстәкләри дүнјанын диҝәр ҝүҹ гүтбләри олан Русија, Иран Ислам Республикасы вә Чин кими дөвләтләрә өз һеҝемончулуғуну гәбул етдирмәкдир.

Русијанын Чеченистан, Дағыстан вә Укранија мүһарибәсиндә вәһһаби террорчуларына гаршы дөјүшмәси, һабелә Чин һөкүмәтинин ујғур вәһһабиләри илә гаршыдурмасы, Иран Ислам Республикасынын Ираг, Әфганыстан вә Суријада вәһһаби террорчуларына гаршы мүбаризәси бүтүн бунларын һамысы АБШ-ын һәјата кечиртдији “proxy war” адланан васитәчилик мүһарибәсинин бир һиссәсидир.

Мүшаһидә етдијиниз бу видео 2017 илин Сентјабр тарихиндә Ирагын Телафәр шәһәриндә Ираг Шиә Ордусуна әсир дүшмүш јүзләрлә вәһһаби террорчулары арасында Азәрбајҹан Республикасынын вәһһаби террорчуларынын да олдуғуну ҝөстәрир.

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*