?>

Истанбул вә Анкара сакинләри лирәнин дәјәринин азалмасына етираз едибләр.

Истанбул вә Анкара сакинләри лирәнин дәјәринин азалмасына етираз едибләр.

Истанбул вә Анкара сакинләри күчәләрә чыхыблар. Онлар Түркијәнин пул ваһиди олан лирәнин дәјәринин он фаиз азалмасына етираз едибләр.

АБНА24 Хәбәр Верир, Франсада вә бу өлкә хариҹиндә сијаси вә иҹтимаи һадисәләри ишыгландыран «Аноним Ситуајн» бир твиттдә Истанбул вә Анкара сакинләринин дүнәнҝеҹәки етиразларыны јајыб.

Түркјәнин пул ваһиди- лирә ҹари илин әввәлиндән бәри доллар гаршысындакы дәјәрини гырх фаиз итирибдир.

Түркијә халгы чәршәнбә ахшамы ҝүнү ҝеҹә дә игтисади дурумун ағырлашмасына, еләҹә дә бу өлкә пулунун дәјәринин кәскин тәрздә азалмасына етираз олараг, күчәләрә чыхыб.

Түркијә лирәсинин дәјәри бу өлкәнин президенти Рәҹәб Тајјыб Әрдоғанын валјута гијмәтинин артмасы барәдәки чыхышы илә азалыбдыр.

Әрдоған Түркијә назирләр кабинетинин иҹласында деди ки, валјута гијмәтинин артмасы инвестисија, истеһсал вә иш јеринин јарадылмасына бирбаша шәкилдә тәсир ҝөстәрмәјәҹәк. Һәмчинин вәд верди ки, милли пулун дәјәринин кәскин тәрздә азалмасы гијмәтләрин артмасына баис олмајаҹаг.

Әрдоғанын бу сөзләриндән аз сонра Түркијә лирәсинин дәјәри јенә дә сүгут етди вә һазырда бу өлкәдә бир АБШ доллары он үчдән чох лирәјә дәјишдирилир.

Өтән ҹүмә ҝүнү дә Түркијәнин Измир шәһәриндә минләрлә нәфәр баһалыг вә инфлјасијаја гаршы аксија кечирмишди.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*