?>

Исраилин Түркијә үзәриндән Иранофобија тәблиғатынын пәрдәархасы - ВАҸИБ ТӘҺЛИЛ

Исраилин Түркијә үзәриндән Иранофобија тәблиғатынын пәрдәархасы - ВАҸИБ ТӘҺЛИЛ

Гондарма Исраил режими Иран Ислам Республикасына гаршы һибрид мүһарибәси чәрчивәсиндә бу ҝүнләр јени бир үсула әл атараг Иранофобија тәблиғатына кечиб.

АБНА24 Хәбәр Верир , сионист Исраилин мәгсәди Ираны ҝөздән салмаг, онун гоншу мүсәлман өлкәләри илә әлагәләрини зәрбә алтында гојмаг вә диггәтләри ганичән режимин Фәләстиндәки дөвләт терроризминдән јајындырмагдыр. Бунунла әлагәдар Исраил режими бир-нечә ҝүндүр өз вәтәндашларыны Истанбула сәјаһәт етмәкдән јајынмаға, орада оланлары исә ишғал олунмуш Фәләстин әразиләринә гајытмаға чағырыр. Режим мајын 30-да Түркијәјә сәјаһәтлә бағлы төвсијәни кәскинләшдирәрәк, Иранын ҝуја Түркијәдә истираһәт едән сионистләри өлдүрмәк вә ја гачырмаг ҹәһдләри барәдә иддиа илә чыхыш едиб.

Бу психоложи мүһарибәнин давамында сионист режимин хариҹи ишләр назири Јаир Лапид Исраил тәһлүкәсизлик гүввәләринин неҹә дејәрләр "бөјүк сәј"ләри нәтиҹәсиндә "сон һәфтәләрдә Исраиллиләрин һәјатынын хилас едилдјини" вә Түркијә һөкумәтинә бу ишдә вердији төһфәјә ҝөрә тәшәккүр едиб.

Мараглыдыр ки, сионист режимин телевизијасы да Иран Ислам Республикасыны шантаж етмәк чәрчивәсиндә Анкаранын Түркијә торпагларында ҝуја Иранын һүҹумларынын гаршысыны алмаг үчүн Исраил кәшфијјаты илә әмәкдашлыг етдијини иддиа едиб.

Исраилин Канал 13 телевизијасы бу һагда Иранла Түркијә арасында зиддијјәт јаратмаг нијјәти илә сионистләрә мәхсус ифадәләр ишләдиб. Иддиа олунур ки, Түркијә кәшфијјат хидмәтләри Иранын Түркијә әразисинә етдији мәлум һүҹумун гаршысыны алмагда Исраилә көмәк едир.

Ҝөрүнүр, сон ҝүнләрдә сионист рәсмиләр вә медиа, еләҹә дә сионист даирәләрә јахын Гәрб вә Әрәб медиалары Иранын бир нечә СЕПАҺ үзвүнүн шәһид едилмәсинә ҝөрә гисас алмаг нијјәтиндә олдуғуну иддиа едәрәк, ҝениш тәблиғат кампанијасына башлајыблар. Билдирилир ки, Исраилин бу суи-гәсдләрдәки ролуну ачыг вә үстүөртүлү шәкилдә тәсдигләдији үчүн Иран Түркијәдә бу режимин вәтәндашларына суи-гәсд тәшкил етмәк нијјәтиндәдир.

Һеч шүбһәсиз, иргчи режим өз тәблиғатында ирәли сүрдүјү иддиаларда кәнар мәгсәдләри ҝүдүр. Бу мәгсәдләрдән бири террорчунун үнваныны дыјишәрәк өзүндән мәзлум образы јаратмаг вә Иран Ислам Республикасыны террор дөвләти кими гәләмә вермәкдир. Бунунла јанашы, Беннет администрасијасы Нетанјаһу илә дахили рәгабәтинә ујғун олараг вә ону кобудлугда иттиһам едән Нетанјаһунун тәблиғаты гаршысында мүвәффәгијјәтли олдуғуну сүбут етмәк үчүн Ирандакы суи-гәсдләрдә ролуну ачыг вә үстүөртүлү шәкилдә тәсдигләјир. Онун тәһлилинә ҝөрә Иран ҝеҹ-тез гисас алмаг фикринә дүшәҹәк вә бу реаллашарса, Исраил һәмин тәшәббүсләрдән мәһарәтлә фајдаланмалыдыр.

Бу бахымдан ишғалчы режимин сијасәти вә фәалијјәти бир нөв парадоксла үзләшир. Режим Ирана гаршы һәрби тәһдидиндә ҹидди олса белә, ҝениш тәблиғат кампанијасына башламасы белә бир еһтимал ортаја чыхарыр ки, Моссад Түркијәдә Исраилин бир нечә вәтәндашына суи-гәсд тәшкил едәҹәк вә мәсулијјәти Иранын үзәринә гојаҹагдыр. Бу атмосфер вә ссенариләрдән кәнарда сионист режимин сијаси һәрәкәтләри вә тәблиғатлары үчүн бир нечә конкрет һәдәф дүшүнүлә биләр: онларын арасында Түркијә-Иран мүнасибәтләрини позмаг хүсуси јер тутур вә бу ону ҝөстәрир ки, фитнәкар режим тәкҹә Ирана гаршы дејил, һәм дә Түркијәјә гаршы һијләләр гурур ки, бу да Түркијә һакимијјәтинин сајыг олмасыны тәләб едир. Һәмчинин ҝөзләнилир ки, түрк медиасы режимин тәблиғатына лајигли ҹаваб вермәлидир. Бу режимин диҝәр һәдәфи дә АБШ президенти Ҹо Бајденин ишғал алтындакы Фәләстинә сәфәри заманы Америка рәһбәрлијини Фәләстин мәсәләләринин архасынҹа ҝетмәкдән јајындырмаг вә ону Иранофобија лајиһәсинә ҹәлб етмәкдир.

Башга сөзлә бу режим Иранофобија лајиһәсини гызышдырмагла вә Иранла ҝәрҝинлији артырмагла, үмумијјәтлә, Фәләстин мәсәләсини бејнәлхалг бирлијин ҝүндәминдән чыхарыб онун диггәтини ҝуја Иран тәһлүкәсинә јөнәлтмәк истәјир.

Бу факторлары нәзәрә алараг, рәсми Анкаранын ишғалчы режимин ојунларында јер алмамасы һазырда чох өнәмли мәсәләдир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*