?>
Мүбарәк Рамазан Ајы вә Дүнја Халглары

Испанијада Католик Килсәсиндә Мүсәлманлар Ифтар сүфрәси ачдылар – Фото

Гејд едәк ки, Испанијада әһалинин јүздә 4,5%-ни Мүсәлман азлыглары тәшкил едир.

"Бурадакы инсанлар мүсәлманларын Католик килсәсиндә ифтар едә биләҹәјиндән чох хошбәхтдирләр. Чүн кү, Дин инсанлары бирләшдирмәкдән ибарәтдир, онлары бөлмәкдән дејил." дејәрәк, Каталонијадан олан Мәракеш Гадынлары Дәрнәјинин бир үзвү илдириб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Испанијанын Барселона шәһәриндәки Санта Анна Килсәсиндә Мүсәлманлар Рамазан ајы бојунҹа ҝеҹәләр оруҹ тутанлар үчүн Ифтар Сүфрәси ачырлар.

Коронавирусла әлагәдар олараг Испанијада гојулан сәрт ганунлар нәтиҹәсиндә өртүлү јерләрдә бөјүк вә ҝениш топлантыларын кечирилмәсинә иҹазә верилмир. Бу сәбәбдән дә Мүсәлманлар һәр ил олдуғу кими бу ил Мәсҹидләрә топлашараг Рамазан ајынын әмәлләрини иҹра едә билмирләр. Амма Санта Анна Килсәсиндә үстүачыг ҝениш ејванлар вардыр ки, гапалы мәкан һесаб олунмурлар. Санта Анна Килсәси һәр ҝеҹә 50-60 Мүсәлмана иҹазә верир ки, Килсәнин ејванларындан истифадә едәрәк Рамазан ајинләрини иҹра етсинләр вә Ифтар Сүфрәси өзләри илә ҝәтирдикләри јејинти вә ичмәли мәһсуллары еһсан версинләр.

Килсәјә Ифтар етмәк үчүн ҝәлән оруҹ тутанлардан бири дә әслән Каталонија мәнтәгәсиндә јашајан әслән  Мәракешдән олан бир ҹавандыр. О, Реутерс аҝентлијинә вердији мүсаһибәсиндә дејиб: “Һамымыз ејнијик ... Католик вә ја мүсәлман олмағынызын фәрги јохдур; Һамымыз гардаш вә баҹы кимијик вә бир-биримизә көмәк етмәлијик.”  

"Бурадакы инсанлар мүсәлманларын Католик килсәсиндә ифтар едә биләҹәјиндән чох хошбәхтдирләр. Чүн кү, Дин инсанлары бирләшдирмәкдән ибарәтдир, онлары бөлмәкдән дејил." дејәрәк, Каталонијадан олан Мәракеш Гадынлары Дәрнәјинин бир үзвү илдириб.

Гејд едәк ки, Испанијада әһалинин јүздә 4,5%-ни  Мүсәлман азлыглары  тәшкил едир.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*