Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

Имам Хаменеи: Елми бахымдан инкишаф етсәк, дүшмәнләрин тәһдидләри давамлы олмајаҹаг! - Фото

Имам Хаменеи: "Истедадлы ҝәнҹләр вә гурулуш арасында гаршылыглы, икитәрәфли вә ҹидди анлашманы, ҝәнҹ истедадларын горунмасыны, истедадлы ҝәнҹләрин потенсиалындан дүзҝүн истифадәни, милли вә идеоложи маһијјәтин ҝәнҹ истедадлар һесабына мөһкәмләнмәлидир."

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеи ҹәнаблары буҝүн Чәршәнбә Ҝүнү сәһәр вахтларында Иран Ислам Республикасынын елит вә истедадлы ҝәнҹләрилә ҝөрүш кечирибләр.

Ҝөрүш заманы һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи бујурублар: "Ҝәләҹәк үчүн дәгиг програмларын һазырланмасы, Иранда елмин даһа артыг инкишаф етдирилмәси вә елмин сәрһәдләринин даһа да ҝенишләндирилмәсиндә ҝәнҹ истедадлар даһа тәсирли рола маликдирләр. Истедадлы ҝәнҹләр вә гурулуш арасында гаршылыглы, икитәрәфли вә ҹидди анлашманы, ҝәнҹ истедадларын горунмасыны, истедадлы ҝәнҹләрин потенсиалындан дүзҝүн истифадәни, милли вә идеоложи маһијјәтин ҝәнҹ истедадлар һесабына мөһкәмләнмәлидир. Әҝәр елми бахымдан инкишаф етсәк, сивилизасија, сијасәт вә игтисадијјат дүшмәнләринин тәһдидләри давамлы олмајаҹаг вә азалаҹаг."

Ислам Ингилабынын Али Рәһбәри бујурублар: "Иранла бағлы јанлыш, мәнфи вә үмидсиз симанын тәгдим едилмәси бу ҝүн дүшмәнләрин ән өнәмли ишләриндәндир. Өлкәнин дуруму илә бағлы һәгәгәтин әкс етдирилмәси исә һеҝемон гүввәләрин истәјинин там әкс нөгтәсидир."

Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеи ҹәнаблары кечмишдә Иранын елми ҹәһәтдән ҝеридә галдығыны дејәрәк, әлавә едиб: "Иран әһалиси дүнја әһалисинин бир фазини тәшкил етдији һалда, Пәһләви дөврүндә Иранда елмин истеһсалы 0.1% олуб. Амма, инди Иранын дүнјада елмин истеһсалындакы пајы тәгрибән 2%-дир. Әлбәттә, бунунла да кифајәтләнмәмәлијик."

"Иранын кечмиш дөврдә елми, әхлаги вә сијаси бахымдан ҝеридә галмсынын сәбәби ләјагәтсиз, маддијата алүдә олмуш, асылы вә баҹарыгсыз өлкә башчыларынын олмасы иди. Онлар халг гаршысында тәкәббүрлү идиләр вә халгын хејрини дүшүнмүрдүләр." – дејә Имам Хаменеи ҹәнаблары вурғулајыблар.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib