?>

Иран Фәләстин амалынын мүдафиәчисидир

Иран Фәләстин амалынын мүдафиәчисидир

Ислами Ҹиһад Һәрәкатынын баш катиби вурғулајыб ки, Иран Фәләстин амалынын мүдафиәчисидир вә Иранын бу мөвгеји әсла дәјишмәјәҹәк.

АБНА24 Хәбәр Верир, Зијад Әлнәхаләһ дүнән ҝеҹә Әлмәјадин телеканалы илә мүсаһибәдә вурғулајыб ки, Иранын Фәләстин амалыны мүдафиә етмәси вә онун сионист режимлә дүшмәнчилији һеч вахт дәјишмәјәҹәк. О, дејиб ки, мәзлум Јәмән халгы да Фәләстини вә мүгавимәти мүдафиә едир.

Әлнәхаләһ билдириб ки, мүгавимәт «Гүдс гылынҹы» дөјүшүндән сонра өз һәрби гүдрәтини бәрпа едиб вә ардыҹыл јерли силаһ истеһсалы илә өз ҹәббәханасыны ҝүҹләндириб вә вурғулајыр ки, мүгавимәт Гәззә золағынын дахилиндә ПУА-лар истеһсал едәҹәк.

Ислами Ҹиһад Һәрәкатынын баш катиби сионист режимин/ мүгавимәтин/ бу режимин әһд позмалары вә тәҹавүзләринә гаршы јени ҹавабындан горхмасы һагда белә сөјләјиб: Сионист режим Гәззәни бомба сааты һесаб едир вә бу сәбәбдән, Гәззәјә тиҹарәт малларынын ҝиришини асанлашдырмаг вәди илә бу бомбаны зәрәрсизләшдирмәјә чалышыр.

Әлнәхаләһ вурғулајыб ки, мүгавимәт давам едир вә Гәззә кими бир мәканла мәһдудлашмыр вә ја конкрет заманла әлагәси јохдур. О, билдириб ки, мүгавимәт «Сејф-үл-Гүдс» дөјүшүндән сонра өз һәрби гүдрәтини бәрпа едиб вә силаһ гүдрәтини диггәтәлајиг дәрәҹәдә ҝүҹләндирибдир.

Ислами Ҹиһад Һәрәкатынын баш катиби Ҹенин дүшәрҝәсиндә вә гәрб саһилинин диҝәр бөлҝәләриндәки мүбариз гүввәләри өз борҹларыны јеринә јетирмәјә вә мүгавимәти давам етдирмәјә чағырыб вә билдириб ки, сионист режим Фәләстин халгыны тәслим етмәк, һәмчинин Гүдс вә гәрб саһилини өз һөкмранлығы алтына алмаг истәјир.

Сионист режимин Гәззәдә вә гәрб саһилиндә фәләстинлиләрә гаршы мајын онундан мајын 21-дәк давам едән мүһарибәси- «Гүдс гылынҹы» дөјүшү, сионист режим ордусунун Фәләстин мүгавимәт гүввәләрилә мүбаризәдәки аҹизлијинә ҝөрә, бәзи хариҹи ојунчуларын васитәчилији илә вә бу режимин назирләр кабинетинин атәшкәс истәмәсинин ардынҹа баша чатды.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*