?>

Иран "Макс" Бејнәлхалг Авиакосмик сәрҝисиндә ҝүҹлү иштирак едиб

Иран

Иран Ислам Республикасынын Мүдафиә Назирлији вә 35 елм тәмәлли ширкәти Русијанын "Макс-2021" Бејнәлхалг Авиакосмик сәрҝисиндә ҝүҹлү иштирак едибләр.

АБНА24 Хәбәр Верир, "МАКС" Бејнәлхалг Авиакосмик Сәрҝиси дүнјанын авиасија сәнајеси нәһәнҝләринин ән бөјүк рәгабәт ареналарындан бири олараг, елә бир һалда 15-ҹи дөврүнә гәдәм гојуб ки, бу ил дә Русија, Иран Ислам Республикасы вә дүнјанын 65 өлкәсиндән јүзләрлә етибарлы ширкәт, авиакосмик сәнајеси саһәсиндә ән сон наилијјәтләрини нүмајиш етдирибләр.

Русија президенти, Илјушин тәјјарәләринин сон моделләри, супер реактив тәјјарәләрин вә АБШ-ын Ф-35 гырыҹы тәјјарәсинин ҝүҹлү рәгиби һесаб олунан бешинҹи нәсил Сухој дөјүш тәјјарәсинин тәгдиматында өлкәсинин авиасија сәнајесиндәки инкишафыны јүксәк дәјәрләндириб.

Путин дејиб: "Габагҹыл бешинҹи нәсил гырыҹы тәјјарәләр, јени Илјушин тәјјарәләри, мүһәррики вә ҝөвдәси там Русија истеһсалы олан супер реактив тәјјарәләрин ики јени модели вә мүхтәлиф һеликоптерләр вә тактики пилотсуз тәјјарәләр, Русијанын авиасија сәнајесиндәки јүксәк габилијјәтини ҝөстәрир".

"Макс" Авиакосмик сәрҝисинин ачылышы илә ејни заманда, Русија, АБШ вә Гәрбин тәһдидләринә гаршы һазыр олдуғуну нүмајиш етдирмәк үчүн С-500 ракетдән мүдафиә системини уғурла сынагдан кечириб.

Иранын Мүдафиә назиринин мүавини вә Авиасија Сәнајеси Тәшкилатынын рәһбәри Әмир Хаҹе Фәрд дејиб: "Бу ил Иран павилионунда мүхтәлиф тәлим тәјјарәләри, һеликоптерләр, мүһәррик һиссәләри вә електрон аваданлыглар тәгдим едилиб, лакин әсас диггәт ПУА-лара вә онларын тиҹариләшдирилмәсинә јөнәлдилиб".

О, вурғулајыб: "АБШ-ын өлкәмизә гаршы залымҹасына санксијаларына бахмајараг, технолоҝија вә авиасија сәнајеси саһәсиндәки иранлы мүтәхәссисләрин сәјләри сајәсиндә өлкәмиз әһәмијјәтли ирәлиләјишләр әлдә едиб вә хариҹи зијарәтчиләрин Иран Ислам Республикасы павилионуну марагла гаршыламасы чыг шәкилдә ҝөстәрир ки, Иран мүасир технолоҝијалара саһиб олан өлкәләрлә рәгабәт апара биләҹәк мәһсуллар тәгдим едибдир".

Иран Ислам Республикасынын павилионунда дөјүш, кәшфијјат вә хиласетмә ПУА-ларындан тутмуш, мүхтәлиф типли һеликоптерләр вә тәлим тәјјарәләри тәгдим олунуб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*