?>

"Иран Коронавирус бөһраныны идарә етмәкдә баҹарыг нүмајиш етдирди"

Алманијанын Роберт Кох институтунун сәдр мүавини дејиб: "Иран вә Алманија әһали сајы, коронавируса јолухма вә бу вирусдан өлүм һаллары бахымындан бир чох охшарлыглара маликдирләр вә ики өлкә бу бөһраны идарә етмәкдә јүксәк баҹарыг нүмајиш етдирдиләр".

АБНА24 Хәбәр Верир, Андреас Јанссен Иранын сәһијјә, мүалиҹә вә тибби тәһсил назири илә Теһранда кечирдији ҝөрүшүдә әлавә едиб: "2021-ҹи илин март ајында Үмумдүнја Сәһијјә Тәшкилатынын нүмајәндәләри илә Ирана сәфәри заманы, Иранын тибб ишчиләринин коронавирусла мүбаризәдә бөјүк сәјләринин шаһиди олдуг вә бу, коронавирус пандемијасына сон гојмаг үчүн мүсбәт аддымдыр".

Јанссен дејиб: "Иран тәрәфиндән чохсајлы коронавирус пејвәндләринин һазырланмасы вә пејвәндин ҝениш шәкилдә тәтбиги бөјүк наилијјәтдир вә бир чох шәхсләр вә бејнәлхалг тәшкилатлар Иранын пејвәндлә бағлы уғурларыны етираф едиб".

Алманијанын Роберт Кох институтунун сәдр мүавини Үмумдүнја Сәһијјә Тәшкилатынын вә бу тәшкилатын сәдринин дүнјада коронавирус пејвәндләринин әдаләтли пајланмасы вә универсал чыхышын тәмин едилмәси ваҹиблијинә тәкид етдијини вурғулајыб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*