?>

Иран вә Азәрбајҹан Республикасы «Гыз галасы» су бәндинин иншасынын давам етдирилмәсини тәсдиг едибләр

Иран вә Азәрбајҹан Республикасы «Гыз галасы» су бәндинин иншасынын давам етдирилмәсини тәсдиг едибләр

Иран вә Азәрбајҹан Республикасы «Гыз галасы» су бәндинин иншасынын давам етдирилмәсини тәсдиг едибләр.

АБНА24 Хәбәр Верир, Иранын Шәрги Азәрбајҹан реҝионал су ширкәтинин иҹрачы мүдири дејиб: «Гыз галасы» су бәндинин иншасынын давам етдирилмәси вә истифадәјә верилмәсинә даир сәнәд вә планлар Иран вә Азәрбајҹан Республикасынын експертләри тәрәфиндән мүбадилә вә тәсдиг олунуб. Јусеф Гәффарзадеһ Иран Ислам Республикасы вә Азәрбајҹан Республикасынын сәрһәд Араз чајы үзәриндә «Худафәрин» вә «Гыз галасы» су бәндләринин иншасынын давам етдирилмәси вә истифадәјә верилмәси үзрә техники ишчи групунун үчүнҹү илҹасында дејиб: Бундан өнҹә вә «Худафәрин» вә «Гыз галасы» су бәндләринин иншасынын давам етдирилмәси үзрә ганунун икинҹи маддәсинин бәндләринә истинадла «Худафәрин» су бәндинин сәнәд вә планлары арашдырылараг, тәсдиг едилмишди. О, үмидварлыг едиб ки, бу разылашмаларла «Худафәрин» вә «Гыз галасы» су бәндләринин иҹрасы вә истифадәјә верилмәси просеси даһа артыг темп алаҹаг вә јахын ҝәләҹәкдә онларын истифадәјә верилмәсилә һәр ики тәрәфин халгынын бу су бәндләринин су еһтијатлары вә енержиләриндән бәһрәләнмәләринин шаһиди олаҹағыг. Иранын Шәрги Азәрбајҹан реҝионал су ширкәтинин иҹрачы мүдиринин сөзләринә ҝөрә, «Худафәрин» торпаг су бәнди өлкәнин шимал-гәрбиндәки ән ири торпаг су бәндләриндән бири кими, Иранын су пајындан илдә бир милјард кубметрин тәмин едилмәси, дашгынларын дәф олунмасы, су ҹанлыларынын јетишдирилмәсинин инкишаф етдирилмәси, балыгчылыг вә илдә 550 ҝигаватт-саат електрик енержисинин истеһсал едилмәси мәгсәдилә Азәрбајҹан Республикасы илә мүштәрәк шәкилдә Араз чајы үзәриндә инша едилмәкдәдир вә һал-һазырда 94%-лик физики ирәлиләјишә маликдир. Гәффарзадеһ сөјләјиб: «Гыз галасы» суөтүрүҹү бәнди дә һазырда 90%-лик физики ирәлиләјишә маликдир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!