?>

Иран вә АЕБА бирҝә бәјанат јајыблар

Иран вә АЕБА бирҝә бәјанат јајыблар

Атом Енержиси үзрә Бејнәлхалг Аҝентлик (АЕБА) вә Иран Ислам Республикасы, АЕБА-нын баш директору Рафаел Гроссинин Теһран сәфәринин сонунда бирҝә бәјанат јајараг, аҝентлијин мүфәттишләринин Иранда зәрури фәалијјәтләринин давам етмәси илә бағлы разылыға ҝәлдикләрини билдирибләр.

АБНА24 Хәбәр Верир, Бәјанатда дејилир: Иранын Атом Енержиси Тәшкилаты Иран Ислам Шурасы Мәҹлисинин тәсдиг етдији "санксијаларын ләғви вә халгын марагларынын горунмасы үчүн стратежи фәалијјәт" ганунуна әсасән, Бејнәлхалг Атом Енержиси Тәшкилатына 2021-ҹи ил февралын 23-дән етибарән нүвә анлашмасы чәрчивәсиндәки көнүллү аддымларыны дајандыраҹағыны билдириб. Бирҝә бәјанатда Иранын кечмишдәки кими әһатәли нәзарәт разылашмасына там вә мәһдудијјәтсиз әмәл етмәси барәдә разылыг әлдә едилиб. Һәмчинин мүвәггәти бир икитәрәфли техники разылашма да әлдә едилиб ки она әсасән, Аҝентлик даһа үч ај мүддәтинә факт арашдырыҹы вә нәзарәт миссијасыны давам етдирәҹәк. Иран Ислам Шурасы мәҹлиси 2020-ҹи ил декабрын 1-дә "санксијаларын ләғви үчүн стратежи фәалијјәт" ганунуну тәсдиг едәрәк, АБШ санксијаларынын давам едәҹәји тәгдәрдә һөкумәтә АЕБА илә әмәкдашлыглары мәһдудлашдырмаг вә нүвә анлашмасы чәрчивәсиндәки өһдәликләринин азалдылмасы истигамәтиндә даһа чох аддымлар атмаг барәдә тапшырыг вериб. МАГАТЕ-нин баш директору Рафаел Гросси Иранын Атом Енержиси Тәшкилатынын сәдри Әли Әкбәр Салеһи илә ҝөрүшмәк вә нүвә өһдәликләринин азалдылмасы чәрчивәсиндә Иранын нүвә фәалијјәтләринин сон инкишафлары барәдә мүзакирә апармаг мәгсәдилә шәнбә ҝүнү Теһрана сәфәр едиб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!