?>
Иран сәфиринин БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасы Президентинә јаздығы мәктубда;

Иран, БМТ ТШ-сы Президентини Исраилин сәһв һесабламалары вә мүмкүн һәрби маҹәралары барәдә хәбәрдарлыг едиб

Иран, БМТ ТШ-сы Президентини Исраилин сәһв һесабламалары вә мүмкүн һәрби маҹәралары барәдә хәбәрдарлыг едиб

Исраил режиминин бөлҝәдәки сабитлији позан аддымлары вә Иранын нүвә програмына гаршы ҝизли әмәлијјатларынын уғурсуз тарихи нәзәрә алынмагла, бүтүн тәһдидләри вә позуҹу давранышлары дајандырмаг үчүн режимлә мүбаризә апарылмалыдыр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Иранын БМТ -дәки даими нүмајәндәси Мәҹид Тәхт Рәванчи, Исраил режиминин сон тәһдидләринә ҹаваб олараг Тәһлүкәсизлик Шурасынын һазыркы сәдринә јаздығы мәктубда билдириб: "Исраил режиминин Ирана гаршы нүвә програмы да дахил олмагла, һәр ҹүр јанлыш һесабламалар вә мүмкүн һәрби маҹәралары барәдә хәбәрдарлыг едирик."

Мәктубда дејилир: "Сон бир нечә ај әрзиндә Исраил режиминин тәхрибатчы вә авантүрист тәһдидләринин сајы вә интенсивлији дурмадан артыр вә горхунҹ һәддә чатыб".

Ән сон һәдә, "Иранын нүвә програмына гаршы әмәлијјат планларынын ҝенишләндијини" вә "Иранын мүхтәлиф саһәләрдәки имканларыны мәһв етмәк әмәлијјатларынын һәр ан давам едәҹәјини" билдирән режим гәрарҝаһ рәиси тәрәфиндән едилиб.

Бу режимин 2021 -ҹи илдәки тәһдидләринә етиразымыз 1 феврал, 12 апрел, 27 август вә 14 сентјабрда БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасына ҝөндәрдијимиз мәктубларда өз әксини тапмышдыр.

Исраил режиминин Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын гуруҹу үзвләриндән биринә гаршы бу ҹүр ачыг системли тәһдидләр јағдырмасы бејнәлхалг һүгугун, хүсусән дә Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Низамнамәсинин 2 (4) маддәсинин кобуд шәкилдә позулмасыдыр.

Исраил режиминин "Иранын имканларыны мәһв етмәјә" давам етмәси, кечмишдә сүлһмәрамлы нүвә програмымыза гаршы төрәдилән террор һүҹумларындан мәсул олдуғуну шүбһәсиз сүбут едир.

Исраил режиминин бөлҝәдәки сабитлији позан аддымлары вә Иранын нүвә програмына гаршы ҝизли әмәлијјатларынын уғурсуз тарихи нәзәрә алынмагла, бүтүн тәһдидләри вә позуҹу давранышлары дајандырмаг үчүн режимлә мүбаризә апарылмалыдыр.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*