?>

Иран Азәрбајҹан-Ермәнистан дәмир јолунун бәрпасына наил олмалыдыр

Иран Азәрбајҹан-Ермәнистан дәмир јолунун бәрпасына наил олмалыдыр

“Иран Дәмир Јоллары”нын кечмиш рәһбәри Азәрбајҹан-Ермәнистан дәмир јолунун бәрпасынын Иран үчүн дә фајдалы олдуғуну билдириб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Мөһсүн Пурсејид Ағаји ИЛНА Хәбәр Аҝентлији илә мүсаһибәдә дејиб: “Әҝәр Ермәнистанла Азәрбајҹан арасында мүнасибәтләр јахшылашарса, сүлһ бәргәрар оларса, Иран-Ермәнистан дәмир јолу лајиһәси актуаллығыны итирәҹәк. Чүнки бу һалда Иранла Ермәнистан арасында дәмир јолу әлагәсинә еһтијаҹ галмајаҹаг. Һесаб едирәм ки, Иранын игтисади дипломатијасы вә васитәчилији илә Иран-Азәрбајҹан-Ермәнистан дәмир јолу јенидән бәрпа едилә биләр. Бу һалда Ҹулфа дәмир јолу маршруту да јенидән ишә дүшәр вә бундан һәр үч өлкә фајдаланар.”

Мөһсүн Пурсејид Ағаји гејд едиб. “Иранла Ермәнистан арасында Ҹулфа үзәриндән Азәрбајҹана, орадан да Ермәнистана ҝедән көһнә дәмир јолу вар иди. Лакин онун бир һиссәси Ермәнистанла Азәрбајҹан арасындакы мүһарибә үзүндән јарарсыз һала дүшүб. Бунунла да үч өлкәни бирләшдирән маршрут кәсилиб”.

О, Ирандан Ермәнистана башга бир дәмир јолунун олмадығыны хатырладыб: “Нә гәдәр ки, Азәрбајҹанла Ермәнистан арасында там сүлһ јаранмајаҹаг, нәтиҹәдә бу көһнә дәмир јолу бәрпа олунмајаҹаг, бу әлагәни бәрпа етмәк дә мүмкүн олмајаҹаг”.

Иранлы сабиг рәсминин сөзләринә ҝөрә, сон илләрдә јени дәмир јолунун иншасы үчүн Ермәнистанла данышыглар апарылыб вә Ирәван Иранла јени дәмир јолу әлагәсинин гурулмасына бөјүк мараг ҝөстәриб. Амма проблем ондадыр ки, Иран бу лајиһәни тәкбашына һәјата кечирмәк истәмәди. Тәрәфләр арасында јени дәмир јолунун тикинтиси һагда данышыгларын ҝедишиндә мәсәлә белә гојулмушду: Ермәнистан лајиһәнин иншасында мараглыдырса, Иран сәрһәдинә гәдәр дәмир јолунун тикинтисини һәјата кечирмәлидир. Әкс һалда, Иранын ики өлкәнин дәмир јолу әлагәси үчүн чәкдији күлли мигдарда хәрҹләр фајдасыз олаҹаг. Һәр һалда, һәмин илләрдә ики өлкә арасында бу лајиһәјә даир һәр һансы сазиш имзаланмајыб”.

Бүтүн бунларла јанашы, Мөһсүн Пурсејид Ағаји һесаб едир ки, ики өлкә арасында дәмир јолу әлагәсинә о гәдәр дә ҹидди тәлабат јохдур. Башга сөзлә, Иранла Ермәнистан арасында дашымаларын һәҹми јени дәмир јолу хәттинин чәкилишини зәрури етмир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*