?>

Иранын Инсан Һаглары Гәрарҝаһы: Ирана гаршы әсассыз иттиһамларын тәкрарланмасы БМТ-нин етибарыны сарсыдыр

Иранын Инсан Һаглары Гәрарҝаһы: Ирана гаршы әсассыз иттиһамларын тәкрарланмасы БМТ-нин етибарыны сарсыдыр

Иран Ислам Республикасынын Инсан Һаглары Гәрарҝаһы БМТ-нин инсан һаглары үзрә баш катибинин һесабатына ҹаваб олараг вурғулајыб: Ирана гаршы әсассыз иттиһамларын тәкрарланмасы Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын етибарыны сарсыдыр.

АБНА24 Хәбәр Верир , БМТ-нин баш катиби Антонио Гутерреш Иранда инсан һагларынын вәзијјәти илә бағлы иддиалара истинад едәрәк, Иранда инсан һагларынын һәјата кечирилмәсини тәнгид едиб.

Гутерреш һәмчинин Ираны тәшкилатын инсан һаглары үзрә хүсуси мәрузәчиләри илә әмәкдашлыға чағырыб.

Һалбуки, Иран рәсмиләри дәфәләрлә Ирана гаршы инсан һаглары һесабатларынын ујдурма вә сәнәдсиз дәлилләрә әсасландығыны вурғулајыблар.

АБШ һөкумәтинин Иран үзрә хүсуси нүмајәндәси Роберт Мали бир твитдә БМТ експертләринин, хүсусән дә Иранда инсан һаглары вәзијјәти үзрә хүсуси мәрузәчисинин фәалијјәтини алгышлајыб.

Инсан Һаглары Гәрарҝаһынын Информасија Шөбәсиндән верилән мәлумата ҝөрә, Иран Ислам Республикасынын Инсан Һаглары Гәрарҝаһынын бәјанатында дејилир: "Бир өлкә илә бағлы хүсусилә дә инсан һаглары мөвзүсүнда һесабат һазырламаг миссијасынын БМТ-нин баш катиби Антонио Гутеррешә верилмәси, бунунла бағлы бејнәлхалг ихтисаслашмыш механизмин мөвҹуд олдуғу һалда әсаслы вә мәнтигли дејил вә лазымсыз вә гејри-пешәкар бир һәрәкәтдир.

Бәјанатда бу ҹүр тәфәррүатлы һесабатларын һазырланмасында әввәлҹәдән Иран Ислам Республикасы илә һеч бир мәсләһәтләшмәнин апарылмадығы вә һесабаты нәзәрдән кечирмәк вә изаһат вермәк үчүн мүвафиг өлкәјә тәкҹә бир һәфтә вахт верилдији вурғуланыб вә әлавә едилиб: "Бу мәсәлә, мүвафиг өлкәнин фикирләринә јер олмајан белә һесабатларын тәртибиндә сијаси јанашмадан хәбәр верир".

Инсан Һаглары Гәрарҝаһынын бәјанатында гејд едилиб ки, нәинки изаһатлара өнәм вермәк вә мөтәбәр вә дүзҝүн мәнбәләрә әсасланараг, һесабаты дүзәлтмәк ирадәси јохдур, һәм дә, јанлан иддиаларын тәкрарланмасына, сахта вә етибарсыз мәнбәләрә истинад едилмәсиндә исрар вар вә һесабатын әсас мәтни әсасән мүхалиф групларын иддиа вә иттиһамларына әсасланыр.

Бәјанатда һәмчинин дејилир: "Иран Ислам Республикасы һөкумәти давамлы олараг бүтүн сәјләрини өз вәтәндашларынын инсан һүгугларынын тәшвиги вә мүдафиәсинә сәрф етдији вә бу саһәдә мүһүм ирәлиләјиш вә наилијјәтләр әлдә етдији бир вахтда бу ҹүр мүсбәт һаллар ја тәгдим олунан һесабатларда әксини тапмыр, ја да натамам шәкилдә вә јајындырыҹы тәһлилләр вә гәрәзли шәрһләрлә тәгдим олунур".

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*