?>

Иранын гоншуларын әрази бүтөвлүјүнә әсасланан сијасәтинә тәкид

Иранын гоншуларын әрази бүтөвлүјүнә әсасланан сијасәтинә тәкид

Иранын хариҹи ишләр назири Түркијәнин хариҹи ишләр назири илә телефон сөһбәтиндә Иран Ислам Республикасынын гоншуларын әрази бүтөвлүјү, суверенлији вә мүстәгиллијинә әсасланан сијасәтинә, һәмчинин бәдхаһларын гоншулуг әлагәләриндә проблем јаратмаг үзрә саботажына иҹазәнин верилмәмәсинә тәкид едиб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Һүсејн Әмир-Абдуллаһијан Мөвлуд Чавушоғлу илә телефон әлагәсиндә гаршылыглы әлагәләрдәки сон һадисәләр, ики өлкәнин 7-ҹи стратежи јығынҹағынын тәшкили вә онларын јүксәк вәзифәли рәсмиләринин сәфәрләри, һәмчинин Әфганыстан олајлары вә Астана форматы саммитинин кечирилмәси дахил олмагла ики тәрәфи марагландыран реҝионал вә бејнәлхалг мөвзулар әтрафында һәмсөһбәтилә фикир мүбадиләси апарыб.

Әфганыстанда намазгыланлара гаршы террор һүҹумларынын ҝенишләнмәсиндән ниҝаранчылыг едиб, бу саһәдә тәсирли рол ојнамалары үчүн ислами өлкәләрдән олан ҝөзләнтијә ишарә едән Иранын хариҹи ишләр назири ҝәлән һәфтә Теһранда кечириләҹәк Әфганыстанла гоншу өлкәләрин хариҹи ишләр назирләринин јығынҹағына тохунуб.

Әмир-Абдуллаһијан бу јығынҹағы Әфганыстанла гоншу олан өлкәләрин әфган халгынын ирадәсинин реаллашмасы истигамәтиндә зоракылыг вә терроризмдән азад, сәбатлы бир Әфганыстан үчүн шәраитин асанлашдырылмасы барәдә фикир мүбадиләси апармалары истигамәтиндә бир фүрсәт адландырыб.

Мөвлуд Чавушоғлу да Әфганыстанда террор һадисәләринин артмасындан ниҝаранчылыг едиб. Чавушоғлу террор әмәлләринин гаршысынын алынмасы үчүн реал аддымларын ваҹиблијинә, Әфганыстанда әһатәли һөкумәтин јарадылмасына, реҝионда терроризмлә мүбаризә үчүн гоншу өлкәләрә көмәк хүсусијјәт тәшкил етмәк вә ИШИД дә дахил олмагла террор груплары илә мүбаризә просесинин ҝүҹләндирилмәси үзрә коллектив тәдбирләрин ҝөрүлмәсинә тәкид едиб.

Даһа артыг реҝионал әмәкдашлыг үчүн ЕКО саммитинин өнәминә ишарә едән тәрәфләр үмуми мараг кәсб едән мөвзуларда ики өлкә рәсмиләри арасында мәсләһәтләшмәләрин давам етдирилмәсинин ваҹиблијини вурғулајыблар.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*