?>

Иранын Вијанада разылыға ҝәлмәк үчүн хош нијјәти вә гәтијјәти вар

Иранын Вијанада разылыға ҝәлмәк үчүн хош нијјәти вә гәтијјәти вар

Иранын хариҹи ишләр назири Авропа Иттифагынын хариҹи сијасәт рәһбәри илә телефон данышығында рәсми Теһранын Вјана данышыгларында ҝүҹлү вә давамлы разылашмаја наил олмаг үчүн лазыми ирадә вә хош нијјәтә малик олдуғуну вурғулајыб.

Иранын хариҹи ишләр назири Һүсејн Әмир Абдуллаһиан ҹүмә ҝүнү ахшам саатларында Авропа Иттифагынын Хариҹи Әлагәләр вә Тәһлүкәсизлик Сијасәти үзрә Али Нүмајәндәси Жосеп Боррелл илә телефон данышығында Ирана гаршы санксијаларын арадан галдырылмасына јөнәлмиш Вјана данышыглары илә бағлы сон инкишафлары вә Украјна бөһраны да дахил олмагла, мүһүм бејнәлхалг ҝүндәми мүзакирә едиб.

Әмир Абдуллаһиан Иранын ҝүҹлү вә давамлы разылашма әлдә етмәкдә ҹиддилијини вурғулајараг, Теһранын разылыға ҝәлмәк үчүн хош нијјәт вә лазыми гәтијјәтә малик олдуғуну дејиб.

О, Украјна бөһранына тохунараг, гејд едиб ки, Иран Ислам Республикасы һәр заман Украјнада да дахил олмагла мүһарибәдән истифадәјә гаршы олдуғуну вурғулајыб.

Иранын хариҹи ишләр назири һәмчинин Иранын Јәмән, Әфганыстан, Украјна вә диҝәр өлкәләрдәки бөһранлара гаршы һеч вахт икили стандартлара әл атмадығыны вурғулајыб вә әлавә едиб: "Иран Кијев вә Москвада мүһарибә едән һәр ики тәрәфи данышыглара вә мүһарибәни дајандырмаға дәвәт едир вә Теһран бу бөһрандан јеҝанә чыхыш јолунун диггәти дипломатија вә диалога јөнәлтмәк олдуғуна инаныр.

Әмир Абдуллаһиан даһа сонра сон ајларда Русија вә Украјна хариҹи ишләр назирләри илә апардығы данышыглара ишарә едәрәк, Иранын сүлһ вә тәһлүкәсизлији дәстәкләмәјә вә васитәчи кими фәалијјәт ҝөстәрмәјә һазыр олдуғуну билдириб.

Авропа Иттифагынын Хариҹи Әлагәләр вә Тәһлүкәсизлик Сијасәти үзрә Али Нүмајәндәси Ҹозеп Боррелл дә өз нөвбәсиндә Вјана данышыглары заманы Иран тәрәфиндән ирәли сүрүлән тәшәббүсләрә тохунараг, дејиб: "Инди биз диалогу давам етдирмәк вә һәлл јолларына диггәт јетирмәк үчүн јени бир јолдајыг".

О, һәмчинин Иран Ислам Республикасына Украјна бөһранынын һәлли истигамәтиндә ҝөстәрдији сәјләрә ҝөрә тәшәккүр едиб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*