?>
Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилаты Хәбәрләри

Түркијә сују силаһ олараг истифадә едилмәмәлидир; Иран Сурија дөвләти вә халгына көмәк едәҹәк - Иранын БМТ -дәки нүмајәндәси

Түркијә сују силаһ олараг истифадә едилмәмәлидир; Иран Сурија дөвләти вә халгына көмәк едәҹәк - Иранын БМТ -дәки нүмајәндәси

Иранын БМТ -дәки нүмајәндәсинин мүавини, һуманитар вәзијјәтин ҝәрҝинләшмәсиндә дағыдыҹы рола малик олан биртәрәфли санксијаларын дәрһал вә тамамилә ләғв едилмәли олдуғуну билдириб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасынын БМТ -дәки нүмајәндәсинин мүавини Зәһра Әршади билдириб: "Һуманитар вәзијјәтин ағырлашдырылмасында дағыдыҹы ролу олан биртәрәфли санксијалар дәрһал вә тамамилә ләғв едилмәлидир; Суријанын нефт вә сәрвәтләринин таланмасы дајандырылмалыдыр; Түркијә сују силаһ олараг истифадә едилмәмәлидир; Гачгынларын вә көчкүнләрин ҝери гајытмасы асанлашдырылмалыдыр".

О, бејнәлхалг бирлијин Суријадакы он иллик ағыр вәзијјәти һәлл етмәк үчүн ҹидди сијаси вә мәнәви мәсулијјәт дашыдығыны вурғулајыб.

Иран Ислам Республикасынын БМТ -дәки сәфири хатырладыб ки, сон һәлл јолу, әлбәттә ки, мүнагишәјә сон гојмаг, АБШ вә Түркијә башда олмагла бүтүн дәвәт олунмамыш хариҹи гүввәләрин тамамилә ҝери чәкилмәси, террорчуларын мәғлуб едилмәси вә Сурија әрази бүтөвлүјүнүн, бирлијинин вә сијаси мүстәгиллијинин тәмин едилмәсидир.

Ханым Ершади, Сурија һөкумәти вә һуманитар тәшкилатларын координасијасы вә әмәкдашлығы нәтиҹәсиндә сон заманларда баш верән мүсбәт һадисәләрин даһа чох нәтиҹәјә ҝәтириб чыхараҹағыны вә гаршыдурмаја әсасланан јанашмалары әмәкдашлыға чевирәҹәјинә үмид етдијини билдириб.

Иран Ислам Республикасынын БМТ -дәки сәфири бир даһа вурғулајыб: “Иран Сурија халгына вә һөкумәтинә үзләшдикләри чәтинликләрин арадан галдырылмасында көмәк етмәјә давам едәҹәкдир”.

………………….

Хәбәрин сону / 218

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*