?>
Гарабағ Ислам Торпағыдыр

Имам Һүсејн (ә) ешгилә гәлби аловланан Шәһид Ҝизир Гасымов Тәбриз Рамиз оғлу һаггында гыса мәлумат

Әҝәр бир иҹтимаијјәт ејш вә ишрәт дүшҝүнү олараг өз шәһидләрини унутганлыға верәрләрсә о топлумда шәһидләр өлмүшдүр

Имам Һүсејн (ә) ешгилә гәлби аловланан Шәһид Ҝизир Гасымов Тәбриз Рамиз оғлу һаггында гыса мәлумат

Гуран Кәгимдә, Али Имран сүрәсинин 170-ҹи ајәсиндә Аллаһ Тәаланын бујурудуғу кими “Онлар (Шәһидләр) Аллаһын Өз мәрһәмәтиндән онлара бәхш етдији немәтә (шәһидлик рүтбәсинә) севинир, архаларынҹа ҝәлиб һәлә өзләринә чатмамыш (шәһидлик сәадәтинә һәлә наил олмамыш) кәсләрин (ахирәтдә) һеч бир горхусу олмајаҹағына вә онларын гәм-гүссә ҝөрмәјәҹәкләринә ҝөрә шадлыг едирләр.” Шәһидләр диридирләр вә өлмәјибләр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Икинҹи Гарабағ мүһарибәсиндә Азәрбајҹан Республикасы хејли сајда иманлы, дүрүст, вәтәнин кешијиндә дуран Һүсејнчи иҝидләри шәһид верди...

Гуран Кәгимдә, Али Имран сүрәсинин 170-ҹи ајәсиндә Аллаһ Тәаланын бујурудуғу кими “Онлар (Шәһидләр) Аллаһын Өз мәрһәмәтиндән онлара бәхш етдији немәтә (шәһидлик рүтбәсинә) севинир, архаларынҹа ҝәлиб һәлә өзләринә чатмамыш (шәһидлик сәадәтинә һәлә наил олмамыш) кәсләрин (ахирәтдә) һеч бир горхусу олмајаҹағына вә онларын гәм-гүссә ҝөрмәјәҹәкләринә ҝөрә шадлыг едирләр.” Шәһидләр диридирләр вә өлмәјибләр. Амма әҝәр бир иҹтимаијјәт ејш вә ишрәт дүшҝүнү олараг өз шәһидләрини унутганлыға верәрләрсә бу заман о топлумда артыг шәһидләр өлмүш сајылыр. Вә бу ән горхулу бир һадисәдир ки, дүшмән гүввәсинә гәләбә чалмыш бир халгын башына ҝәлә биләр.

Аллаһ наминә Вәтәнин азадлығы уғрунда ҝедән дөјүшләрдә гәһрәманҹасына шәһидлик зирвәсинә уҹалан Шәһид Ҝизир Гасымов Тәбриз Рамиз оғлу Азәрбајҹанын Һүсејнчи һәрбичиләриндән бири иди. О, 1993 - ҹү илдә Гәбәлә рајону Јемишанлы кәндиндә доғулмушдур.

Јемишанли кәндиндә орта мәктәби 9-ҹу синифә кими охујуб, сонра тәһсилини Шәки Педагожи Коллеҹиндә давам етдирмишдир.

Коллеҹи битирдикдән сонра Сумгајыт шәһәриндә Н сајлы һәрби һиссәдә хидмәт кечмишдир.

Даһа сонра Ҝизир курсларыны мүвәфәгијјәтлә баша вурараг, 2015-2018-ҹи ҹи илләрдә Гәбәлә рајонунда олан Дахили Гошунларын һәрби һиссәсиндә Ҝизир вәзифәсиндә чалышмышдыр.

2020-ҹи илин ијул ајында Товуз дөјүшләриндән сонра јенидән һәрби хидмәт үчүн көнүллү олараг гејдијјатдан кечмишдир.

"Вәтән мүһарибәси" башланан заман 5 дәфә Сәфәрбәрлик вә Һәрби Чағырыш Үзрә Идарәјә јахынлашса да, ордуја апарылмамышдыр.

Лакин сонунҹу дәфә ону ордуја гәбул етмишләр вә Ағҹәбәди рајонуна тәһҹизат анбарына ҝөндәрмишдиләр. Бурада да разылашмајараг ачыг дөјүшләрә гатылмышдыр.

5 нојабр 2020- ҹи илдә Хоҹавәнд рајону(кәндләри) уғрунда ҝедән дөјүшләрдә гәһрәманҹасына шәһид олуб.Јемишанлы кәндиндә дәфн олунуб. Аллаһ рәһмәт етсин

Шәһидимизин 4 јашлы бир гызы вәтәнә әманәт галды

Азәрбајҹан республикасынын президенти Илһам Әлијевин сәрәнҹамы илә Ҝизир Гасымов Тәбриз Рамиз оғлу (өлүмүндән сонра) "Вәтән Уғрунда " медалы илә тәлтиф едилиб.

Шәһидимиз 07.11.2020 тарихдә Јемшәнли кәндиндә торпаға тапышырылды.

Руһун шад олсун вәтән оғлу јерин һеч шүбһәсиз ҹәннәтдир

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*