?>

Имам Хаменеи: Һәр бир Мәсҹид Гуран базасы олмалыдыр

Имам Хаменеи: Һәр бир Мәсҹид Гуран базасы олмалыдыр

Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи Гураны Хатәм пејғәмбәрин әбәди мөҹүзәси адландырыб вә әлавә едиб: “Гуран бәшәр тарихинин бүтүн дөврләриндә фәрди, аиләви, иҹтимаи, мәнәви, һакимијјәт вә бүтүн диҝәр өлчүләрдә инсанын еһтијаҹ дујдуғу билији ҝениш аренада тәмин едир.”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери мүбарәк Рамазан ајынын илк ҝүнүндә Гурани-Кәримлә мәрифәт даирәси мәҹлисиндә Рамазан ајыны зијафәт ајы вә сонсуз Илаһи рәһмәтин јајылмасы ајы адландырыблар.

Имам Хаменеи ҹәнаблары Гуранда тәфәккүрлә јанашы гәлбин тәмизләнмәсини дә инсанын мүгәддәс Рәббин бајрамындан һәзз алмасында мүһүм амил һесаб едибләр.

О, мүгәддәс Рамазан ајынын бәрәкәт вә имканларына тохунараг әлавә едиб: Бу немәтләр әслиндә Аллаһа јахын олмаг үчүн әвәзолунмаз фүрсәтләрдир, она ҝөрә дә бу фүрсәтдән истифадә едиб ҝүнаһлардан узаг олмағын уғуруну тәвазөкар вә тәвазөкарлыгла Аллаһдан диләмәлијик.

Ингилабын Али Мәгамлы Рәһбәри Гуран ајәләринә истинад едәрәк, бөјүк бәла олан гәфләтдән фәргли олараг “зикри” Мүгәддәс Китабын мүбарәк адларындан бири һесаб едиб вә әлавә едиб: “Давамлы гираәт вә Гуранла танышлыг Аллаһла даһа чох әлагәјә сәбәб олур.

Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи Гураны Хатәм пејғәмбәрин әбәди мөҹүзәси адландырыб вә әлавә едиб: “Гуран бәшәр тарихинин бүтүн дөврләриндә фәрди, аиләви, иҹтимаи, мәнәви, һакимијјәт вә бүтүн диҝәр өлчүләрдә инсанын еһтијаҹ дујдуғу билији ҝениш аренада тәмин едир.”

О, өјрәнмә, тәфәккүр вә тәфәггоһ јәни дәрин тәлими Гуранын дәрин, езотерик вә али биликләриндән бәһрәләнмәјин сирри һесаб едәрәк әлавә едиб: “Бу билијә чатмағын шәрти ҝәнҹликдә даһа асан олан гәлбин вә нәфсин пакланмасыдыр.

Ингилабын Али Мәгамлы Рәһбәри нөвбәти төвсијәсиндә гираәти мүгәддәс сәнәт адландырмыш вә бу сәнәтин Аллаһы зикр едиб вә Она дәвәт етмәјин хидмәтиндә олмасыны вурғулајараг дејиб: “Гираәт елә олмалыдыр ки, динләјиҹинин иманыны артырсын. Одур ки, гираәт сырф бир сәнәт кими гәбул олунмамалы вә һашијәләрин вә ја бәзи заһирләрин Аллаһы зикр вә дәвәт һалына галиб ҝәлмәсинә иҹазә верилмәлидир.”

Ајәтуллаһ Хаменеи өлкәдәки Гуран фәалијјәтини јахшы, лакин гејри-кафи гијмәтләндириб вә бу фәалијјәтләрин ҝенишләндирилмәси тәклифиндә дејиб: “Һәр бир мәһәлләдәки мәсҹидләри Гуран әсасларына чевирмәк вә һәмин мәһәлләдәки диҝәр мәсҹидләрлә әлагә вә үнсијјәт гурмаг вә онлар арасында Гуран мәҹлисләри вә јарышлар тәшкил етмәк јенијетмә вә ҝәнҹләрин Гуран вадисинә дахил олмасы вә хүсусилә Гуран һафизләри јетишдирмәси үчүн ән јахшы стимулдур.

Бир нечә ил әввәл тәклиф етдијимиз 10 милјонлуг Һафизи јетишдирмәјин јолу јенијетмәләри Гуран фәалијјәти саһәси илә таныш етмәкдир ки, бу ҹүр лајиһәләрлә буна наил олмаг даһа асан ола биләр.”

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*