?>
Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

Имам Хаменеи һәзрәтләринин Инсан Һагларына Бахышы үнванлы китабы Азәрбајҹан дилинә тәрҹүмә едилиб

Имам Хаменеи һәзрәтләринин Инсан Һагларына Бахышы үнванлы китабы Азәрбајҹан дилинә тәрҹүмә едилиб

Бу китаб инсан һүгуглары вә гадын мәсәләләри үзрә тәдгигатчы вә фәал Әкрәм Фәзлиханинин арашдырмаларына әсасланыр. Һазыркы китаб Али Рәһбәри севәнләр, тәдгигатчылар, профессорлар, Ислам вә Гәрб бәјанатларында инсан һүгуглары илә бағлы фикирләр илә марагланан тәләбәләр үчүн јахшы бир истинаддыр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасынын Нахчывандакы Баш Консуллуғунун мәдәнијјәт атташеси "Абүлфәзл Рәбии" билдириб ки, Инсан һүгугларынын вә инсан ләјагәтинин горунмасы һәр ҹәмијјәтдә әсас вә дүшүндүрүҹү мәсәләләрдән биридир. Мүхтәлиф өлкәләрин башчылары заһирдә дә олса белә бир нөв бу һагда данышмаға чалышырлар.

О, әлавә едиб: "Али Рәһбәр бу ваҹиб мөвзу илә бағлы фикирләрини мүхтәлиф ачыгламаларында вә мүхтәлиф мәрасимләриндә дилә ҝәтирмиш вә дүнјанын диггәтинә чатдырмышдыр. Бу китабда Ајәтуллаһ Хаменеинин инсан һүгуглары вә бәзи инсан һагларынын ән бөјүк сахта иддиачысы олан АБШ тәрәфиндән позулмасы илә бағлы ачыгламалары вә фикирләри тәртиб едилмишдир. "

Бу јазыда Улу Өндәрин инсан һүгуглары илә бағлы фикирләрини арашдырмаға вә онун гејдләринә диггәт јетирмәклә мүхтәлиф мөвзуларда инсан һүгуглары вә онларын позулмаглары илә әлагәли  фикирләрини өјрәнмәјә ҹәһд ҝөстәрилмишди.

Рәбиинин сөзләринә ҝөрә, Али Рәһбәрин бунунла бағлы вердији ачыгламаларында әсасән, америкалыларын инсан һүгуглары адындан истифадә етмәк һүгугунун олмадығыны билдирир. О, китабда Имам Хаменеи һәзрәтләринин бу барәдә дедикләриндән белә ситат ҝәтирир: “Гуантанамо һәбсханасы вә Әбу Грејб мәһбусларынын алчалдыҹы ләкәләри, Ираг вә Әфганыстандакы вә диҝәр јерләрдәки јашајыш мәнтәгәләринин АБШ тәрәфиндән бомбардиман едилмәси дамғасы Америка Бирләшмиш Штатларынын алнына һәкк олмушдур. Бүтүн бунлар инсан һаггларынын позулмасынын бариз нүмунәсидир. Бунлар һәјасыздырлар ки, бир даһа инсан һаглары барәдә данышырлар. Өлкәләри терроризми дәстәкләмәкдә ҝүнаһландырырлар. Террористләр Американын өз ганадлары алтында бөјүјүб әрсәјә чатыблар.”

Иран Ислам Республикасынын Нахчывандакы Баш Консуллуғунун мәдәнијјәт атташеси сөнра сөзләринә белә давам едиб: “Китабын башга бир һиссәсиндә, Имам Хаменеи һәзрәтләринин нәзәриндән Ислам вә Гәрб дүшүнҹәләриндәки инсан һаглары арасындакы фәрг, Ислам дини вә Ислам һөкумәти сајәсиндә инсан һүгуглары һаггында сөһбәт ачылыр. "Һөкм јалныз Аллаһа мәхсусдур. Јалныз Аллаһа ибадәт един" дејән Исламдыр. Бу һөкм бүтүн залым һакимијјәтләри инкар едир. Гәбул олунмуш критеријалары олмадыгҹа вә халг ону гәбул етмәдикҹә һеч кимин халг үзәриндә һөкмранлыг етмәк һүгугу јохдур.

Китабын давамында Гәрбдә гадын һүгугларынын позулмасы, азлыгларын һүгуглары вә Фәләстин мәсәләси кими мәсәләләри Али Лидер нөгтеји-нәзәриндән мүзакирә етмәјә давам едилир.

Бу китаб инсан һүгуглары вә гадын мәсәләләри үзрә тәдгигатчы вә фәал Әкрәм Фәзлиханинин арашдырмаларына әсасланыр. Һазыркы китаб Али Рәһбәри севәнләр, тәдгигатчылар, профессорлар, Ислам вә Гәрб бәјанатларында инсан һүгуглары илә бағлы фикирләр илә марагланан тәләбәләр үчүн јахшы бир истинаддыр.

Рәбии әлавә едиб: "Бу китабын Азәрбајҹан дилинә тәрҹүмә едилмәси, инсан һагларынын ән бөјүк сахта иддиачысы олан АБШ тәрәфиндән инсан һагларынын позулмасы һалларынын бир гисмини бөлҝә инсанларына чатдырылмасында тәсирли ола биләр."

Бу китаб Иран Ислам Республикасынын Нахчывандакы Баш Консуллуғунун мәдәни мәнсубијјәти тәрәфиндән тәрҹүмә едилмишдир.

Мараглананлар јахын ҝүнләрдә https://nakhchivan.icro.ir  сајтында Нахчыван Мәдәнијјәт Аҝентлијини зијарәт едә вә бу китабын електрон сәнәдини јүкләјә биләрләр.

………………….

Хәбәрин Сону / 218

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*