?>
Гафгаз вә Азәрбајҹан Хәбәрләри

Имам Хаменеи һәзрәтләринин Бакыдакы нүмајәндәси Сејјид Әли Әкбәр Оҹагнежад Ҹыдыр дүзүндә – Шәкилләр

Гафгаз Мүсәлманлары Идарәсинин сәдри, Шејхүлислам Аллаһшүкүр Пашазадә вә Азәрбајҹандакы дини конфессија рәһбәрләри Шуша шәһәринә сәфәр чәрчивәсиндә Шушанын мәркәзи мејданында Үзејир Һаҹыбәјли, Бүлбүл вә Хуршидбану Натәванын “ҝүлләләнмиш һејкәлләр”инә бахыблар.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри Имам Хаменеи һәзрәтләринин Бакыдакы нүмајәндәси Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Сејјид Әли Әкбәр Оҹагнежад Шуша шәһәринә сәфәр едиб.

Гафгаз Мүсәлманлары Идарәсинин сәдри, Шејхүлислам Аллаһшүкүр Пашазадә вә Азәрбајҹандакы дини конфессија рәһбәрләри Шуша шәһәринә сәфәр чәрчивәсиндә Шушанын мәркәзи мејданында Үзејир Һаҹыбәјли, Бүлбүл вә Хуршидбану Натәванын “ҝүлләләнмиш һејкәлләр”инә бахыблар.

Онлар Ашағы Ҝөвһәр Аға мәсҹидини зијарәт едиб, зијарәт намазы гылыб, дуалар едиб, Гуран охујублар.

Даһа сонра Азәрбајҹандакы дини конфессијаларын рәһбәрләри Шуша шәһәринә сәфәр чәрчивәсиндә Шушада јени тәмәли гојулмуш мәсҹидин әразисинә баш чәкиб, хејир-дуаларыны верибләр.

Шушанын Саатлы мәсҹидини зијарәт едән конфессија рәһбәрләри мәсҹиддә зијарәт намазы гылыб, дуалар едибләр.

Даһа сонра исә сәфәр иштиракчылары Ҹыдыр дүзүндә олублар.

Гејд едәк ки,  бу ҝүнләрдә, даһа дәгиг десәк ијулун 9-да Азәрбајҹан Республикасы тәрәфиндән рәсмән дәвәт олунмаларына бахмајараг, АБШ, Русија вә Франса сәфирләри, тәшкил едилән Фүзули вә  Шуша сәфәринә гатылмагдан имтина етмишләр.

Анҹаг бүтүн бунлара бахмајараг, АТӘТ-ин Минск групунун һәмсәдрләри олан өлкәләрин АБШ, Русија вә Франсанын Бакыдакы сәфирләринин Шушаја ҝетмәкдән имтина етмәсинә ҝөз јуманлар, сәсләрини уҹалтмајан јәһуди, пантүркчү, вәһһаби вә саир шејтани секталар бу ҝүнләрдә Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери, Имам Хаменеи ҹәнабларынын Бакыдакы нүмајәндәси Һөҹҹәтүл Ислам вәл Мүслимин Сејјид Әли Әкбәр Оҹагнеҹатын вә Иран Ислам Республикасынын сәфиринин Шушаја сәфәрини вә Гәдим Шуша Мәсҹидиндә ибадәт етмәкләрини гынаг објектинә чевирәрәк буну Азәрбајҹан дөвләтинә вә халгына гаршы бөјүк бир мәнфи аддым кими ҝөстәрирләр.

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*