?>
Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү2021-ҹи Ил

Имам Хаменеинин Бејнәлхалг Гүдс ҝүнү мүнасибәтилә етдији чыхышынын там тәфәррүаты

Аллаһын ады илә ирәлиләјин вә билин ки, "Аллаһ [дининин] көмәк етдији кимсәјә көмәк едир."

Имам Хаменеинин Бејнәлхалг Гүдс ҝүнү мүнасибәтилә етдији чыхышынын там тәфәррүаты

Бу тәләб, дүнјада гәбул едилмиш вә һеч кимин онун мүтәрәгги олмасында шүбһә едә билмәјәҹәји һаким демократијаја әсасланыр. Фәләстинли мүҹаһидләр, гәсбкар режимә гаршы олан гануни вә мәнәви мүбаризәләрини бу тәләби (референдумун кечирилмәсини) гәбул етмәк мәҹбуријјәтиндә галана гәдәр давам етдирмәлидирләр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи Ҹүмә Ҝүн Бејнәлхалг Гүдс ҝүнү илә бағлы чыхыш едиб.

АБНА сајтынын редкасија үзвү Имам Хаменеи һәзрәтләринин һәм әрәб һәм дә фарс дилиндә етдији чыхышынын там сүрәтини сиз әзизләрә тәгдим едир.

Имам Хаменеи һәзрәтләринин Фарс дилиндә етдији чыхышынын там мәтни:

Бисмиллаһир Раһмәнир Раһим

Әлһәмду лилләһи Рәббил аләмин. Вә ссәлату вә ссәламу әлә сејјидинә Муһәммәдин Хатәми Ннәбијјинвә әшрәфил хәлги әҹмәин вә әлә Алиһи тејјибинә ттаһирин вә сәһбиһил мүнтәҹәбин вә мән тәбәәһум би иһсанин илә јовмуддин.

Фәләстин мәсәләси Исллам Үммәти арасында ҝүнүн ән актула мәсәләси олараг галмагдадыр. Залым вә ганичән капиталист режимләрин сијасәтләри, бир милләти өз доғма евиндән вә ата-бабаларынын јурдундан дидәрҝин салмыш, онларын јериндә исә ҝәлмәләрдән ибарәт олан бир террорчу режими јаратмышдыр.

Сионист режимин гурулмасынын бош мәнтигиндән даһа зәиф вә әсассыз нә вар? Авропалылар, ЫЫ Дүнја Мүһарибәси илләриндә јәһудиләрә зүлм етдикләрини иддиа едирләр, буна ҝөрә јәһудиләрин гисасыны алмаг үчүн Гәрби Асијадакы бир милләти өз ата-баба јурдундан дидәрҝин салмалы вә бу өлкәдә вәһшиликләр төрәдилмәли, күтләви гырғынлар едилмәлидирләр...!

Бу һәмин о мәнтигдир ки, Гәрб һөкумәтләри она әсасланараг сионист режимә сарсылмаз вә дәлиҹәсинә дәстәјини нүмајиш етдирирләр. Вә бунунла да бүтүн јаланчы иддиаларыны инсан һаглары вә демократија ады илә сахталашдырырлар. Вә бу ҝүлмәли вә ағламалы һекајә јетмиш илдән чохдур давам едир вә һәр бир нечә илдән бир бу аҹы һәјат сәһифәсинә бир сәһифә дә әлавә олунур.

Сионистләр илк ҝүндән ишғал етдикләри Фәләстин торпагларыны террор мәркәзинә чевирдиләр. Исраил бир өлкә кими һесаб олунмур, Фәләстин вә диҝәр мүсәлман милләт вә халгларына гаршы бир террор гарнизонудур. Бу ганичән режимә гаршы мүбаризә етмәк, зүлмә гаршы мүбаризә вә терроризмлә мүбаризәдир; вә бу бир иҹтимаи вәзифәдир.

Диггәт чәкән ән әсас нөгтәләрдән бири дә будур ки, гәсбкар һөкумәт 1948-ҹи илдә гурулса да, Ислам бөлҝәсиндәки бу һәссас мәнтәгәјә мүдахилә һазырлыглары илләр өнҹә башламышды. Бу илләр Гәрбин дүнјәвилији, секулјаризими, кор вә радикал милләтчилији, Гәрбин овсунладығы вә ја идарә етдији авторитар һөкумәтләри һакимијјәтә ҝәтирмәк үчүн Ислам өлкәләринә актив мүдахиләси илә үст-үстә дүшүр. О илләрдә Иран, Түркијә вә Гәрби Асијанын Әрәб өлкәләриндән тутмуш та Шимали Африка өлкәләриндә баш верән һадисәләр һаггында мүталиә вә арашдырмалар апардыгда бу аҹы һәгигәти ашкар едирик ки, мүсәлман үммәтиндәки зәифлијин вә парчаланманын уҹбатындан иди ки, Фәләстинин фаҹиәви шәкилдә гәсб едилмәсинин зәминәси јаранды. Вә бу һеҝемон вә истикбарчы гәрб дүнјасы тәрәфиндән Ислам үммәтинә вурулан ағыр зәрбә иди.

О дөврдә һәм капитализм, һәм дә коммунизм дүшәрҝәләринин сионист Гарун сәрмајәдарлары илә сөвдәләшмәләри ибрәтамиздир; Инҝилтәрә суи-гәсд гурду вә тәгиб етди, сионист капиталистләр буну пул вә силаһла һәјата кечиртди вә Совет Иттифагы, ганунсуз дөвләтин гурулмасыны рәсмиләшдирән вә ораја чох сајда Јәһудини ҝөндәрән илк һөкумәт иди.

Гәсбкар режим, бир тәрәфдән Ислам дүнјасындакы вәзијјәтин, диҝәр тәрәфдән авропалыларын бу суи-гәсд вә тәҹавүзүнүн мәһсулу иди.

Бу ҝүн дүнја әввәлки кими дејил; Бу һәгигәти даима унутмамалыјыг. Бу ҝүн ҝүҹләрин нисбәти Ислам дүнјасынын леһинә дәјишиб. Авропада вә АБШ-да баш верән мүхтәлиф сијаси вә сосиал һадисәләр, Гәрбин дәрин структур, идарәетмә вә мәнәви зәифликләрини дүнјаја ифша етди. АБШ-дакы сечки һадисәләри вә тәкәббүрлү идарәчиләринин галмагаллы сынағы, ејни заманда АБШ вә Авропада каронавируса гаршы бир ил әрзиндә дүчар олдуглары уғурсузлуглары вә онунла бағлы баш верәән утандырыҹы олај вә гаршыдурмалар вә сон заманларда Авропанын һәсса вә әһәмијјәтли өлкәләриндә баш верән сијаси вә сосиал гарышыглыглар бүтүн бунларын һамысы Гәрб дүшәрҝәсинин тәнәззүл әламәтләридир.

Диҝәр тәрәфдән, ән һәссас Ислам бөлҝәләриндә мүгавимәт гүввәләринин инкишафы вә бөјүмәси, онларын мүдафиә вә һүҹум габилијјәтләринин артмасы, мүсәлман халгларда өзүнәмәхсус шүурун вә мотивасијанын вә үмидин артмасы, Ислам вә Гуран шүарларына олан мејилләрин артмасы, елмин инкишафы, халгларда мүстәгиллијин вә өзүнә ҝүвәнмәнин бөјүмәси вә инкишаф едиб артмасы, бүтүн бунлар мүбарәк әламәтләрдир ки, даһа да јахшы бир ҝәләҹәкдән хәбәр верир.

Бу мүбарәк ҝәләҹәкдә мүсәлман өлкәләринин интеграсијасы әсас һәдәф олмалыдыр вә бу, чох да узаг ҝөрүнмүр. Бу артымын мәркәзиндә бүтүн өлкә мәнасыны верән Фәләстин вә Мүгәддәс Гүдсүн талеји дурур. Бу, даһи Имам Хомејнинин (Аллаһ она рәһмәт етсин) нурани гәлбини Рамазан ајынын сон ҹүмә ҝүнү “Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү” елан етмәјә вадар едән һәгигәтдир.

Мүсәлманларын мүгәддәс Гүдс оху әтрафында әмәкдашлыг етмәләри, сионист дүшмәнләри вә онларын Америка вә Авропалы тәрәфдарлары үчүн бир кабусудур. "Әсрин мүгавиләси" адлы уғурсуз планы вә сонра бир нечә зәиф әрәб дөвләтинин гәсбкар режим илә мүнасибәтләринин нормаллашдырмаг ҹәһди, бу кабусдан гачмаг үчүн чыхылмаз вә чарәсиз бир ҹәһдләрдир.

Ҝәләҹәји ики мүһүм амил мүәјјәнләшдирир: биринҹиси - даһа да әһәмијјәтлиси олан - Фәләстин әразиләри дахилиндә мүгавимәтин давам етмәси вә ҹиһад вә шәһидлик хәттинин ҝүҹләнмәси, икинҹиси, дүнјадакы мүсәлман һөкумәтләрин вә милләтләрин Фәләстин мүҹаһидләринә глобал дәстәјидир .

Һамымыз - дөвләт адамлары, зијалылар, дин алимләри, партијалар вә груплар, гејрәтли ҝәнҹләр вә диҝәрләр синиф нүмајәндәләри - бу глобал һәрәкатда мүтләг јеримизи тапмалы вә рол ојнамалыјыг. Бу һәмин о шејдир ки, дүшмәнин мәкирли планларыны батил едир. Бунун үчүн Илаһи вәд верилибдир:

اَم یُریدونَ کَیدًا فَالَّذینَ کَـفَروا هُمُ المَکیدون، “Јохса онлар бир тәлә гурмаг истәјирләр?! Тәләјә дүшәҹәк оланлар мәһз кафирләрдир.” (Гурани Кәрим, Тур сүрәси, ајә 42.)

Ахирә заманын бариз нүмунәсини јарадан да будур:
وَ اللهُ غالِبٌـ عَلی اَمرِه؛ وَلـّْکِنَّ اَکـثَرَ النّاسِ لا یَعـلَمونَ.

Вә Аллаһ Өз ишини ҝерчәкләшдирмәјә гадирдир, лакин инсанларын чоху (буну) билмәз. (Гурани Кәрим, Јусиф сүрәси, ајә 21.)

Вәссәламу әлејкум вә рәһмәтуллаһ вә бәрәкатуһ

Имам Хаменеи һәзрәтләринин Әрәб дилиндә етдији чыхышынын там мәтни

Инди исә Әрәб ҹаванлары илә онларын ана дилиндә данышмаг исдәрдим:

Бисмиллаһир Раһмәнир Раһим

Ҝәнҹләр башда олмагла бүтүн Әрәб азадәләринә Салам олсун! Фәләстин вә Гүдсүн мүгавимәтчи халгына вә Мәсҹиди-Әгса илә әлагәдар һәр бир кәсә Слам олсун!.

Мүгавимәт шәһидләринә вә бу јолда ҹанларыны фәда етмиш мүҹаһид дәстәләрә Салам олсун! Хүсусилә шәһид Шејх Әһмәд Јасин вә шәһид Сејид Аббас Мусәви вә шәһид Фәтһи Шәгаги вә шәһид Емад Муғнијјә вә шәһид Әбдүл Әзиз Рантиси вә шәһид Әбу Меһди әл-Моһандес вә нәһајәт мүгавимәт шәһидләринин ҝөркәмли хадими Шәһид Гасим Солеиманијә. Онларын һәр бири бәрәкәтли вә мүбарәк һәјатларындан сонра шәһид олдугдан сонра да Мүгавимәт мүһитиндә ваҹиб вә әһәмијјәтли тәсирләр гојдулар.

Фәләстинлиләрин мүбаризәси вә мүгавимәт шәһидләринин саф ганы бу мүбарәк бајрағы уҹалдыб вә Фәләстин ҹиһадынын дахили ҝүҹүнү јүз дәфә артыра билди; Бир ҝүн фәләстинли ҝәнҹ даш атараг өзүнү мүдафиә едирдисә, амма бу ҝүн дүшмәнә нөгтәни вура билән ракет атараг ҹаваб верир.

Гурани Кәримдә Фәләстин вә Гүдс "Мүгәддәс Торпаг" олараг адландырылыр. Он илләрдир бу пак торпаг ән мурдар вә ән пис инсанлар тәрәфиндән ишғал едилмишдир; Шәрәфли инсанларын ганын төкән, өлдүрән вә сонра да һәјасызлыгла буна етираф едән шејтанлар тәрәфиндән. Јетмиш илдән чохдур ки, ев саһибләрини гәтл, талан, һәбс вә ишҝәнҹә илә әзабландыран фашистләр тәрәфиндән ишғал едилмишдир. Амма шүкүрләр олсун ки, фәләстинлиләрин ирадәләрини рам едиб, гыра билмәдиләр.

Фәләстин јашајыр вә ҹиһады давам етдирир вә Аллаһын көмәји илә нәһајәт бу пис дүшмәни мәғлуб едәҹәкдир. Мүгәддәс Гүдс вә бүтүн Фәләстин орада јашајан Фәләстин халгына аиддир вә онлара гајыдаҹаг, ИншаАллаһ "Бу да Аллаһ үчүн чәтин дејил".

Фәләстин мәсәләсиндә, бүтүн мүсәлман дөвләтләрин вә милләтләрин вәзифә вә мәсулијјәтләри вар, лакин мүбаризәләринин мәркәзиндә бу ҝүн өлкә дахилиндә вә хариҹиндә тәхминән он дөрд милјона саһиб олан Фәләстинлиләрин өзләри дурур. Бу иҹтимаијјәтин бирлији вә әзми бөјүк бир иш ҝөрә биләҹәк гүдрәтинә маликдир. Бу ҝүн бирлик Фәләстинлиләрин ән бөјүк силаһыдыр.

Фәләстин бирлијинин дүшмәнләри сионист режим, АБШ вә бәзи диҝәр сијаси ҝүҹләрдир, лакин Фәләстин иҹмасы дахилдән парчаланмаса, хариҹи дүшмәнләр һеч бир шеј едә билмәјәҹәкләр. Бу бирлијин өзәји дахили ҹиһад вә дүшмәнләрә инамсызлыг олмалыдыр. Фәләстинлиләрин әсил дүшмәни, јәни АБШ, Инҝилтәрә вә сионист хәбисләри ҝәрәк ки, Фәләстин сијасәтинин әсас вә дајагы олмамалыдыр.

Фәләстинлиләр - истәр Гәзза, Гүдс вә Иордан чајынын гәрб саһилиндә, истәр 1948-ҹи илдә верилмиш әразиләрдә, истәрсә дә гачгынлар дүшәрҝәләриндә - һамысы бир вәһдәт тәшкил вермәли вә бирлик стратеҝијасыны давам етдирмәлидирләр; Һәр бөлмә диҝәр бөлмәләри мүдафиә етмәли вә онлара тәзјиг ҝөстәриләркән буна гаршы әлиндәки васитәләрдән истифадә етмәлидир.

Гәләбә үмиди бу ҝүн һәр заманкындан даһа бөјүкдүр; Артыг ҝүҹ таразлығы фәләстинлиләрин хејринә хејли дәјишмишдир; сионист дүшмәнләри илдән-илә зәифләјирләр; өзүнә "һеч вахт мәғлуб олмајаҹаг бир орду" дејән орду, бу ҝүн Ливанда 33 ҝүн, Гәззада 22 ҝүн вә 8 ҝүнлүк мүһарибә тәҹрүбәсиндән сонра "зәфәрин рәнҝини белә ҝөрмәјәҹәк" бир ордуја чеврилиб. Чарәсизлик уҹбатындан ики ил әрзиндә дөрд сечки илә нәтиҹәләнән сијаси вәзијјәти, давамлы олараг уғурсуз олан тәһлүкәсизлик дуруму вә јәһудиләрин ҝери, ҝәлдикләри өлкәләрә көч едиб гајтмаглары, бүтүн бунлар башындан бөјүк иддиалар едән режимин рүсвајчылығына сәбәб олду. АБШ-ын көмәклији илә бир нечә әрәб өлкәләрилә әлагәләрини нормаллашдырма ҹәһдинин давам етмәси сионист режимин зәифлијинин башга бир әламәтидир; Әлбәтдә бу да она көмәк етмәјәҹәк. Мисирлә он илләр бундан әввәл гурулмуш әлагәләр; О вахтдан бәри сионист режим даһа һәссас вә зәиф һала ҝәлиб дүшмүшдүр; бунунла белә бир нечә зәиф вә һәгир өлкә илә мүнасибәтләр она көмәк едә биләҹәкми? Әлбәтдә ки, бу өлкәләр дә бу әлагәдән фајдаланмајаҹаглар; сионист дүшмәнләр онларын мүлкләрини вә ја торпагларыны әлә кечирәҹәк вә араларында фитнә вә сабитсизлији јајаҹагдыр.

Бәли, бу һәгигәтләр башгаларынын бу һәрәката гаршы олан ағыр вәзифәләрини унутдурмамалыдыр; Мүсәлман вә христиан алимләр мүтләг сионист режими илә нормаллашманы шәрән һарам елан етмәли, зијалылар вә азадәләр бу хәјантин нәтиҹәсини ки, Фәләстинә архадан вурулан бир хәнҹәрдир, һәр кәсә изаһ етмәлидирләр.

Режимин тәнәззүлүнүн мүгабил тәрәфиндә исә парлаг ҝәләҹәји хәбәр верән мүгавимәт ҹәбһәсинин гүдрәтинин јүксәлмәсидир. Мүдафиә гүдрәтинин вә һәрби ҝүҹүн артмасы, тәсирли силаһларын истеһсалында өзүнү тәмин етмәк һәддинә ҝәлиб чатмасы, мүҹаһидләрин өзүнә инамы, ҝүнү-ҝүндән ҝәнҹләр арасында өзүнүдәркетмәнин артмасы вә мүгавимәт даирәсинин Фәләстин дахилиндә вә хариҹиндә јајылмасы, Мәсҹиди-Әгсаны мүдафиә едән ҝәнҹләрин сон гијамы вә Фәләстин халгынын мүбаризәсинин вә онлар мәзлумијјәтинин бир чох дүнја иҹтимаијјәти арасыда әкс сәда салмасы.

Ислам Республикасы тәрәфиндән БМТ сәнәдләриндә сәнәдләшдирилмиш Фәләстин мүбаризәсинин мәнтиги дә мүтәрәгги вә ҹәлбедиҹи бир мәнтигдир; Фәләстинли мүбаризләр Фәләстинин јерли халгы вә сакинләри арасында референдум кечирилмәсини ачыглајыб, тәләб едә биләрләр. Бу референдум өлкәнин сијаси системини мүәјјәнләшдирәҹәк вә Фәләстинли гачгынлар да дахил олмагла бурада јашајан бүтүн етник вә динләрин давамчылары референдумда иштирак едәҹәкләр; О сијаси систем, (админ: Референдумдан сонра јаранаҹаг сијаси дөвләт нәзәрдә тутулур) мәҹбури көчкүнләри ҝеријә, вәтәнләринә гајтарыр вә Фәләстинә ҝәләрәк бурада өзләринә јашајыш јери сечән јаделли сакинләрин талејини тәјин едир.

Бу тәләб, дүнјада гәбул едилмиш вә һеч кимин онун мүтәрәгги олмасында шүбһә едә билмәјәҹәји һаким демократијаја әсасланыр. Фәләстинли мүҹаһидләр, гәсбкар режимә гаршы олан гануни вә мәнәви мүбаризәләрини бу тәләби (референдумун кечирилмәсини) гәбул етмәк мәҹбуријјәтиндә галана гәдәр давам етдирмәлидирләр.
Аллаһын ады илә ирәлиләјин вә билин ки, "Аллаһ [дининин] көмәк етдији кимсәјә көмәк едир."

Хәбәрин сону / 167

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*