?>
Имамәт Сәмасынын Дөрдүнҹү Парлаг Улдузу

Һәзрәт Имам Сәҹҹадын (әлејһи сәлам) милад бајрамы һәр кәсә мүбарәк

Һәзрәт Имам Сәҹҹадын (әлејһи сәлам) милад бајрамы һәр кәсә мүбарәк

Әбу Нәим дејир: Әли ибн Һүсејн (ә), ҝеҹәләр бир кисә чөрәк беләнә атыб гаранлыгда јохсуллар арасында бөләр вә бујурарды: “ Ҝизли сәдәгә Аллаһын гәзәбини сојудур.”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бу ҝүн 02 мај 2017 тарих Имамәт Сәмасынын Дөрдүнҹү Парлаг Улдузу һәзрәт Әли ибн Һүсејнин, Имам Зејнул Абидин (әлејһимә сәлам) милад бајрамына тәсадүф едир. Һәзрәт Имам Сәҹҹад (әлејһи сәлам) Һиҹри Гәмәри тәгвими илә 38-ҹи ил, шәбан ајынын бешинҹи ҝүнү нурлу Мәдинә шәһәриндә дүнјаја ҝөз ачыб. (Кәшүл-ғәммә, ҹ. 2, сәһ. 74)

Беһишт ҹаванларынын сәрвәри олан Атасы һәзрәт Әба Әбдүллаһил Һүсејн (әлејһи сәлам), анасы исә үчүнҹү Јәздәҝирдин гызы һәзрәт Шәһрәбанудур.  О, доғуш заманы дүнјадан көчдү. Она ҝөрә дә онун  сахламаг,  диҝәр бир дајәнин өһдәлијинә дүшдү.

Һәзрәт Әли бин Һүсејн (әлејһи сәлам) үчүн тарих китабларында чохлу ләгәбләр јазылыб:

Зејнүл Абидин, Сејјидүл-мүттәгин, Имамүл-мөминин, Сәҹҹад, Зејнүл-Салиһин, Зүл-Сәфанат, Әл-Әмин.

Шиәләр арасында онун Зејнүл Абдинин вә Сәҹҹад адлары даһа чох шөһрәт газаныб. (Әли ибн Һүсејнин (ә) һәјаты: Ҹәфәр Шәһиди, сәһ. 8)

Имам Сәҹҹад (әлејһи сәлам), бәрәкәтли өмрүнүн ики илини Әмирәл Мөминин (әлејһи сәлам) заманында, диҝәр гала шәрәфли бөлүмүнү Имам Мүҹтәба (әлејһи сәлам) вә уҹа мәгамлы атасы имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) заманында кечириб. Дәрдли Кәрбәла һадисәсиндә атасы Һүсејн (әлејһи сәлам), гардаашары , әмиси, јахынлары вә  әсһабын шәһадәтинин шаһиди олду.

Ашура ҝүнүндән сонра әсирләр карвани илә бирликдә Куфә вә Шама ҝетди. Әсирлик дөврүндә чохлу әзаб-әзијјәт чәкди.

Ашура һадисәсиндән сонра вилајәт, имамәт дәрди Имам Сәҹҹадын (әлејһи сәлам) чијнинә јүкләнди. О һәзрәт, 25 ил, үммәтин һидајәти үчүн чалышды. Имам Сәҹҹад (әлејһи сәлам), чох чәтин иҹтимаи дөврдә - Бәни-үмәјјәнин залым һөкмдарлары һөкүмәт башында оларкән вә Һәҹҹаҹ Сәгәфи кими шәхс ислам мәмләкәтинин башчысы олдуғу заман ҹамаатын һидајәти үчүн чалышырды. Онун ән әһәмијјәтли тәблиғи, ҹамаатын әһд-пејмаынын Аллаһла бәрпа олунмасындан (дуа) башалды.

Бәни-үмәјјәнин сарај хадими (әһли), Ибн Шәһаб Зәһри, Имам Сәҹҹады (әлејһи сәлам) хатырлајаркән ағлајыб дејирди: “ О,  ибадәт едәнләрин зинәтидир.” (Кәшфүл-ғәммә, ҹ. 2, сәһ. 86).

О, дәфәләрлә дејирди: “Әли ибн Һүсејндән (ә) даһа биликли һеч вахт ҝөрмәдим”. (Сејри-еламүл-нәбала, ҹ, 4, сәһ, 389)

Әһли-сүннәнин танынмыш алимләриндән Ҹаһиз, онун һаггында белә јазыр:

“Әли бин Һүсејн (әлејһи сәлам) һаггында шиә, мөтәзилә, хариҹи, аммә, хассәнин һамы бир фикирдәдирләр. Онун башгаларындан үттүнлүјүндә һеч бири шүбһә етмир.” (Үмдәтүл-талиб, сәһ. 193)

Имам Сәҹҹад (әлејһи сәлам) мәһрумлара, јохсуллара сәдәгә вермәк вә онлара көмәк етмәк үчүн чох чалышырды. Јејәҹәји јемәкдән јохсуллара вермәсәјди һеч вахт ондан јемәзди.

Әбу Нәим дејир: Әли ибн Һүсејн (ә), ҝеҹәләр бир кисә чөрәк беләнә атыб гаранлыгда јохсуллар арасында бөләр вә бујурарды: “ Ҝизли сәдәгә Аллаһын гәзәбини сојудур.” 

О һәзрәтин шәһадәтиндән сонра, чох сајда аилә онун вердији инфаг вә сәдәгә илә доланырмыш. Һәтта онлардан бир чоху онлара јемәк чатдыранын ким олдуғуну да билмирди. Тәкҹәоһәзрәтшәһадәтәчатдыгдансонраанладылар. (Һилјәтүл-өвлија, ҹ. 3, сәһ. 136)

Һәзрәт Зејнүлабидин (әлејһи сәлам), елм вә һелмдә өз әсринин јеҝанәси иди. Белә нәгл едирләр ки, бир киши о һәзрәтин һүзурунда она налајиг сөз деди. Имам бујурду: О дејијин дүздүрсә, Аллаһ мәни бағышласын, јаландырса Аллаһ сәни бағышласын.” О киши утанды галхыб һәзрәтин ики ҝөзүнүн арасындан өпду вә деди: “ Сәнә аид етдијимдән узагсан, (паксан) ,(о сөзә) мән лајигәм. (Мәнагиби-Али Әби –Талиб (ә), ҹ. 4, сәһ. 158).

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!