Шәбан Ајынын 5-и Имам Сәҹҹадын (ә) Милад Бајрамыдыр

Мөвлудун мүбарәк, еј Әли ибн Һүсејн (әлејһимә сәлам)!

Мөвлудун мүбарәк, еј Әли ибн Һүсејн (әлејһимә сәлам)!

Тарихчиләрин јаздығына ҝөрә, Имам Сәҹҹадын (ә) анасы – Сасаниләрин ахырынҹы падшаһы үчүнҹү Јездәҝирдин гызы Шәһрибану олмушдур.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлији: Һәзрәт Әли ибн Һүсејн (ә) 38-ҹи һиҹри илинин Шәбан ајынын 5-дә Мәдинәдә дүнјаја ҝәлмишдир. 95-ҹи Һиҹри илинин мәһәррәм ајынын 25-дә шәһид едилмишдир. Мүгәддәс гәбри Бәги гәбиристанлығындадыр.

Имам Әлинин (ә) евиндә јени нәвәси олан Имам Сәҹҹад (ә) дүнјаја ҝәлди. Бу ағыр сијаси заманда Имам Әли (ә) Ҹәмәлдә, Сиффејндә вә Нәһриванда ағыр дөјүшләр апарырды. Көрпәнин атасы олан Имам Һүсејн (ә) исә Имам Әлинин (ә) ордусуна башчылыг едирди.

Тарихчиләрин јаздығына ҝөрә, Имам Сәҹҹадын (ә) анасы – Сасаниләрин ахырынҹы падшаһы үчүнҹү Јездәҝирдин гызы Шәһрибану олмушдур. О заман ки, Иран падшаһы вә аиләси мүсәлманлар тәрәфиндән әсир ҝөтүрүлүр, Имам Әли (ә) онларын мүдафиәсинә галхыр вә Пејғәмбәрдән (с) белә бир һәдис нәгл едир ки, бујурур: “Әзизләрим, зилләтә дүшән гөвмләри әзиз тутун”.

Имам Әли (ә) әмр верир ки, әсирләри бурахсынлар вә нәҹиб аиләләр онларын гызлары илә евләнсинләр. Имам Әли (ә) падшаһын гызларындан бирини Имам Һәсәнә (ә) вә бирини дә Имам Һүсејнә (ә) никаһлајыр.

Ханым Шәһрибану 33-ҹү һиҹри илиндә Шәбан ајынын 5-дә илк өвладыны дүнјаја ҝәтирир, анҹаг доғум заманы вәфат едир. Она ҝөрә дә көрпәнин бөјүмәси үчүн дајәләр тутулур. Имам Сәҹҹад (ә) да о дајәләрин әтәјиндә бөјүјүр. Она ҝөрә дә һамы елә билир ки, бу дајәләрдән бири онун әсил анасыдыр.

Әмирәл-мөминин (ә) шәһид оландан сонар Имам Сәҹҹад (ә) бүтүн аиләси илә Куфәдән Мәдинәјә көчүр. Имам Сәҹҹад (ә) атасы Имам Һүсејн (ә) тәрәфиндән тәрбијә алмыш вә Илаһи динә јијәләнмишдир.

Имам Зејнул-абидинин (ә) әхлаги вә елми һәлә кичик јашларындан әтрафында оланларын диггәтини ҹәлб етмишди. О, бөјүјән заман да һеч бир заман бирбаша тәблиғат апармазды. Башга Имамлар (ә) кими өз мәкарим әхлагы илә инсанлары һидајәт едәрди.

Ҹабир ибни Абдуллаһ Имам Сәҹҹад (ә) һаггында дејирди: “Пејғәмбәр (с) өвладлары арасында Әли ибни Һүсејн (ә) кимисини ҝөрмәмишәм”.

Имамын (ә) бүтүн һәјаты мүбаризәдә кечмишдир. Ҝөзүнү ачан ҝүндән бабасы Имам Әлини (ә) Ҹәмәл дөјүшүнә гәрг олан һалда ҝөрмүшдү. Ҹаванлыг дөврүндә һәјатынын ән ағыр һадисәси олан Кәрбәла һадисәси илә растлашмыш вә дөзүлмәз аҹылар вә гәмләрлә үзләшмишдир. Атасыны, гардашларыны, јахынларыны ҝөзүнүн өнүндә итирмиш вә әсирлик кими бир имтаһанла гаршылашмышдыр. Анҹаг Имам (ә) бу имтаһанларын һеч бириндә мәғлиб олмамышдыр. Әксинә, онларын һамысындан башыуҹа вә алныачыг чыхараг ардыҹыллары үчүн өрнәк олмушдур.

Имам (ә) һәр фүрсәтдә инсанлары Әмәвиләрә гаршы ајылдырды. Имам (ә) нәзарәт алтында олдуғу үчүн рисаләтини дуа васитәсилә өз давамчыларына чатдырырды.

Дуаларыны топладығы “Сәһифеји-Сәҹҹадијә” китабы “Али-Муһәммәдин (ә) Зәбуру” ады илә мәшһур олмушдур. Беләки, Гурани Кәримдән вә “Нәһҹул-бәлағә”дән сонра ән әзәмәтли вә ән дәјәрли китаб һесаб олунур.

Ибни Шәһри Ашуб јазыр: “Заһидлик вә моизә мөвзусунда чох аз китаб тапмаг олар ки, орада Имам Сәҹҹадын (ә) сөзләри бәјан олунмасын”.

Имам (ә) да аталары кими Мәдинәнин бир чох јохсул аиләсинә ҝизли шәкилдә јардым едирди. Мәдинәнин јүз аиләси Имамын (ә) сајәсиндә аҹлыгдан әзијјәт чәкмирди, анҹаг онлара кимин јардым етдијини билмирдиләр. Имам Сәҹҹад (ә) вәфат едәндән сонра баша дүшдүләр ки, бу Имам Сәҹҹад (ә) имиш. Имам (ә) бујурарды: “Ҝизли сәдәгә Аллаһын гәзәб атәшини јатыздырар”.

Имамын ибадәт вә сәҹдә әһли олмасы һамыја мәлумдур. Мәһз буна ҝөрә Имама (ә) “Сәҹҹад” ләгәбини вермишдиләр. Имам (ә) Кәрбәла һадисәсиндән сонра һеч бир заман ҝүлмәди, шәнләнмәди. Нә заман су ҝөрсә иди, ағлајарды. Бу ағыр һадисәнин гәми һеч бир заман нәҹиб гәлбиндән чыхмады. О, һәр фүрсәтдә инсанлара бу һадисәни јада салмаға чалышыр вә Әмәви зүлмүнү ифша едирди.

Саламолсунсәнә, ејИмамСәҹҹад (әлејһисәлам)!

Саламолсунсәнә, ејЗејнәбин (әлејһимәсәлам) әзизтутдуғуИмам!

Саламолсунсәнә, ејҺүсејнин (әлејһисәлам) интигамыныаланларынјавәри!

Мөвлудунмүбарәк, ејӘлиибнҺүсејн (әлејһимәсәлам)!

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1440 / 2019
conference-abu-talib
We are all zakzaki