?>
Имамәт Сәмасынын Дөрдүнҹү Парлаг Улдузу

Имам Һүсејнин (ә) милад бајрамы һәркәсә мүбарәк

Имам Һүсејнин (ә) милад бајрамы һәркәсә мүбарәк

Имам Һүсејн (ә) Кәрбәлаја јетишмәк үчүн 57 иллик бир јол гәт етмишди. Амма һәјатынын һәр анында, һәр мәрһәләсиндә јахшылыға дәвәт едиб, писликдән чәкиндирмишди. Васитәләр исә мүхтәлиф олмушду: мәктублар, моизәләр, нәсиһәтләр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бу ҝүн Пејғәмбәримизин севимли нәвәси, Имам Әлинин (ә) вә Пејғәмбәрин гызы Фатимәнин (ә) оғлу, мүсәлманларын 3-ҹү имамы Һәзрәт Һүсејнин (ә) мөвлуд ҝүнүдүр.

Имам Һүсејн (ә) һиҹрәтин 4-ҹү илиндә Шабан ајынын 3-дә Мәдинә шәһәриндә дүнјаја ҝөз ачыб. Имам (ә) өмрүнүн алты илини бабасы Пејғәмбәр (с) илә кечириб. Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) вәфатындан сонра исә отуз ил атасы Һәзрәт Имам Әли (ә) илә јашајараг онун бүтүн дәрдләринә, чәтинликләринә шәрик олуб вә һәмишә атасыны мүдафиә едиб. Атасынын шәһадәтиндән сонра гардашы Имам Һәсәнә (ә) бејәт едиб, ону рәһбәр вә имам кими гәбул едиб.

Имам Һәсән (ә) Мүавијә тәрәфиндән шәһид едилдикдән сонра Имам Әлинин (ә) 46 јашында олан икинҹи оғлу Имам Һүсејн (ә) хәлифәлик вә имамәт мәгамына јетишиб. Лакин Имам Һүсејн (ә) илә әсһабы һиҹри 61-ҹи илин Мәһәррәм ајынын 10-да Кәрбәла адланан јердә Језид гошуну тәрәфиндән шәһид едилирләр.

Имам Һүсејндән (ә) сөз дүшдүкдә, адәтән, Пејғәмбәр өвладынын 57 иллик өмүр јолунун сонунҹу мәрһәләсинә диггәт јетирилир. Әлбәттә ки, Кәрбәлада баш верән һадисә нәинки Ислам үммәтинин, үмумиликдә бәшәријјәтин тарихиндә дөнүш нөгтәси олуб, лакмус кағызы ролуну ојнајыб. Һиҹрәтин 61-ҹи илиндә баш вермиш һадисәдән сонра мәһз бу фаҹиәјә мүнасибәтлә Имам Һүсејнә (ә) дост вә дүшмәнчиликлә јахшыны писдән, хејири шәрдән ајырмаға башланылыб. Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) сөјләдији бу кәламлар Адәм өвлады үчүн Имам Һүсејнин (ә), үмумијјәтлә Әһли-бејтин (ә) әһәмијјәтиндән хәбәр верир: “Һүсејн мәндәндир, мән дә Һүсејндәнәм. Һәр ким Һәсән вә Һүсејни севсә, мәни севиб. Һәр кәс онларла дүшмәнчилик етсә, мәнимлә дүшмәнчилик етмишдир”.

Лакин артыг дилләр әзбәри олмуш “Һүсејн мәктәби” ифадәси јүксәк амаллар, Аллаһ јолунда јалныз ҹандан кечмәк демәк дејил. Бу, Аллаһа севҝинин, садиглијин нүмајишинин сон, кулминасија нөгтәсидир. Имам Һүсејн (ә) Кәрбәлаја јетишмәк үчүн 57 иллик бир јол гәт етмишди. Амма һәјатынын һәр анында, һәр мәрһәләсиндә јахшылыға дәвәт едиб, писликдән чәкиндирмишди. Васитәләр исә мүхтәлиф олмушду: мәктублар, моизәләр, нәсиһәтләр.

Имам Һүсејнин (ә) һәјатынын бүтүн мәрһәләләри гәһрәманлыг вә шүҹаәт мәктәбидир. Әсрләр боју формалашан әнәнәјә ујғун олараг, Әһли-бејтдән (ә) сөз дүшдүкдә, һәр имам фәргли сималарда тәсвир едилир.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!