Һәҹҹ 2018

Имам Хаменеи ҹәнабларынын һаҹылара мүраҹиәти

Имам Хаменеи: АБШ-ын сијасәти милитаризм вә мүсәлманлары бир-биринин әли илә гырғын етмәкдир

Имам Хаменеи ҹәнабларынын һаҹылара мүраҹиәти

Имам Хаменеи: Ајыг-сајыглыгла бу шејтани сијасәти зәрәрсизләшдирмәк лазымдыр вә һәҹҹ, мүшрикләрдән бәраәт буајыг-сајыглыға шәраит јарадыр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри һәзрәт Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеи ҹәнаблары Аллаһ Евинин зијарәтинә ҝедән һаҹылара мүраҹиәт едибдир.

Имам Хаменеи һәзрәтләринин мүраҹиәтинин там мәтнин сајтымызын әзиз охуҹуларына тәгдим едирик:

 

Бисмиллаһир Рәһманир Рәһим

Һәмд мәхсусдур Аллаһа, Аллаһын саламы олсун Онун Рәсулу һәзрәт Мустәфаја, онун пак аиләсинә вә сечилмиш сәһабәләринә. Аллаһ Тәала бујуруб: "Инсанлары һәҹҹә чағыр ки, онлар сәнин јанына (истәр) пијада вә (истәрсә дә) һәр узаг јолдан јолланан һәр чүр арыг (јорғун-арғын) дәвәләр үстүндә (сүвари олараг) ҝәлсинләр. Белә ки, өз мәнфәәтләринин шаһиди олсунлар вә мәлум ҝүнләрдә Аллаһын онлара рузи вердији (дөрдајаглы) һејванларын үстүндә (онлары гурбан кәсәркән) Онун адыны чәксинләр (бисмиллаһ десинләр). Онлардан өзүнүз дә јејин, бичарә (заваллы) јохсуллара да једирдин!"

Һәҹҹ сүрәси ајә 27-28.

Бу Илаһи сәда, гәлбләри сәсләјәрәк, әсирләр бојунҹа бәшәријјәти төвһид чеврәсиндә мәркәзләшмәјә дәвәт едир. Бүтүн инсанлар, Ибраһим пејғәмбәрин (әлејһи сәлам) чағырышына мүхатәб олдуглары илә фәхр һисси дујурлар. Бахмајараг ки, гулаглар бу чағрышы ешитмир, гәлбләр ҹәһаләт вә гәфләт пәрдәси алтында бу сәданы дујмагдан мәһрум галыр вә бәзи инсанлар бу үмүдүнја зијафәтә мүшәррәф олмаг үчүн өзләриндә һеч бир зәминә јаратмыр, јахуд да һәр һансы бир сәбәб уҹбатындан буна төвфиг тапмырлар.

Һазырда сизләр бу Илаһи һәдијјәјә наил олмуш вә Аллаһын әмнијјәтли сарајына гәдәм гојмусунуз. Әрәфат, Мәшәр, Мина, Сәфа, Мәрвә, Бејтуллаһ, Мәсҹидул-һәрәм, Мәсҹидун-Нәбијј вә һәҹҹин бүтүн ибади ајинләринин јеринә јетирилмәси мәнәвијјәт дүррләринин бир һиссәси вә һәҹҹи јеринә јетирән шәхсин руһунун јүксәклијидир. Бу товфигин гәдри билинмәли, ондан нәфсимизин пак едилмәсиндә истифадә етмәли вә өмрүмүзүн галан һиссәси үчүн азугә һазырламалыјыг.

Һәр бир тәфәккүр саһибини һәссас едән мәсәлә будур ки, бүтүн илләр боју, бүтүн инсанларын, бүтүн нәсилләрин мүәјјән јердә вә мүәјјән ваһид заман чәрчивәсиндә бир араја топланаҹағы мәканын тәјин олунмасыдыр. Заман вә мәкан бахымындан олан бу вәһдәт Һәҹҹин ән әсас сиррләриндән биридир. Шүбһәсиз "өз мәнфәәтләринин шаһиди олсунлар" ајәсинин әсас мисдагы Ислам үммәтиндән олан бир топлумун Аллаһын Еви кәнарында бир араја ҹәмләшмәсидир. Бу, јалныз Аллаһ евинин сајәсиндә әмәлә ҝәлә биләҹәк вәһдәти вә үммәти әмәлә ҝәтирән Исламын символудур. Аллаһын Еви мүәјјән група дејил һамыја мәхсусдур: "һәм јерлиләр, һәм дә ҝәлмәләр үчүн (гиблә, мә’бәд) етдијимиз Мәсҹидүлһәрам" ајәси буна дәлаләт едир.

Һәҹҹ бу мәканда вә бу заман кәсијиндә, һәмишә вә бүтүн илләрдә, шәффаф дили вә ачыг-ашкар мәнтиги илә мүсәлманлары бирлијә чағырыр вә ислам дүшмәнләринин истәјинин там гаршысында дајаныр. Дүшмәнләр бүтүн дөврләрдә, хүсусилә дә һазыркы дөврдә мүсәлманлары бир-бирләри илә гаршылашмаға тәшвиг едирлә. Бу ҝүн ҹинајәткар вә истикбарчы Американын рәфтарларына диггәт јетирин. Онун Ислам вә мүсәлманлар мүгабилиндә јүрүтдүјү әсас сијасәти мүһарибә јаратмаг сијасәтидыр. Онун хәбис һәрәкәтләри мүсәлманлары бир-бириләринин әли илә гырыб гәтл етмәсидир. Залымлары мәзлумларын ҹанына салыблар. Залыма дәстәк верир, онун әли илә мәзлумлары әзирләр вә даим бу горхунҹ фитнә аловуну шөләләндирир вә әтрафа јајырлар. Мүсәлманлар бу шејтани сијасәти зәрәрсизләшдирмәк үчүн мүтләг диггәтли оламлыдырлар! Һәҹҹ бу диггәти әмәлә ҝәтирән амилдир. Һәҹҹдә кафирләрдән вә мүшрикләрдән бәраәт едилмәнин фәлсәфәси дә бах елә будур.

Аллаһы јад етмәк Һәҹҹин руһудур. Бүтүн һалларда гәлбләримизи бу рәһмәт јағышы илә суварараг, һәјатымыза динамика вериб, гүдрәт, шөвкәт, әдаләт вә ҝөзәллијимизин әсасы олан Аллаһа тәвәккүл вә етимадымызы даһа да артырмалыјыг. Белә олдугда дүшмәнләрин һијләсинә гәләбә чала биләрик. "Әзиз һаҹылар! Сурија, Ираг, Фәләстин, Әфганыстан, Јәмән, Бәһрејн, Ливија, Пакистан, Кәшмир, Мјанма вә диҝәр бөлҝәләрдә ислам үммәти вә мәзлумлар үчүн дуа етмәји унутмајын, АБШ вә диҝәр залымларын әлләринин кәсилмәси вә мүсәлманларын ҝүҹләнмәсини Аллаһ-тааладан истәјин.

 

Вәсәламу әлејкум вә рәһмәтуллаһ

Сејјид Әли Хаменеи

28, 05, 1397

07, Зил-Һиҹҹә, 1439

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib