?>
Ислам Дүнјасы Хәбәрләри

ИИР вә Алманија Шиәлик мөвзусунда семинар кечирирләр

ИИР вә Алманија Шиәлик мөвзусунда семинар кечирирләр

Иранын Берлиндәки мәдәнијјәт мүшавири билдириб: “Шиәлик мөвзусунда икинҹи семинарын, 1400-ҹү ил, 28 Абан ајында (19 Нојабр, 2021 тарихдә) Ҹүмә ҝүнү, Иран вә Алман елми мәркәзләринин вә һәр ики өлкәнин профессорларынын иштиракы илә кибер мәканда кечирилмәси планлашдырылыр.”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасынын Берлиндәки мәдәнијјәт мүшавири, кибермәканда Иран вә Алманијадан олан профессорларын иштиракы илә икинҹи шиәлик семинарынын кечириләјәҹәјини елан едиб.

Иранын Берлиндәки Мәдәнијјәт Мәсләһәтчиси "Һәмид Мәһәммәди" вә Алманијанын Мүнстер Университети, Гејри-Авропа Католик Илаһијјаты Факүлтәсинин профессору вә мәсул шәхси Норберт Һеинстеинер виртула ҝөрүш кечирибләр. Онлар Иран илә Алманија арасындакы академик әлагәләрин вә дини гаршылыглы әлагәләрин инкишафы үчүн мөвҹуд имканлар барәдә фикир мүбадиләси апарыблар.

Мәһәммәди, Иран Мәдәнијјәт Мәркәзинин Алманијадакы университетләр, хүсусән дә Мүнстер Университети илә елми вә мәдәни әлагәләри инкишаф етдирмәк вә дәринләшдирмәкдә, Иран вә Алман университетләри арасында бир көрпү гурмаг үчүн мараглы олдуғуну гејд едиб.

О, әлавә едиб: "Мөвҹуд гејдләри нәзәрә алараг, Мунстер Университетинин иштиракы вә әмәкдашлығы илә ортаг мәдәни програмларын вә фәалијјәтләрин һәјата кечирилмәсини ҝөрә биләҹәјимизә үмид едирик."

Иранын Берлиндәки мәдәнијјәт мүшавири билдириб: “Шиәлик мөвзусунда икинҹи семинарын, 1400-ҹү ил, 28 Абан ајында (19 Нојабр, 2021 тарихдә) Ҹүмә ҝүнү, Иран вә Алман елми мәркәзләринин вә һәр ики өлкәнин профессорларынын иштиракы илә кибер мәканда кечирилмәси планлашдырылыр.

О, һәмчинин әлавә едиб: "2021-ҹи илин сонларында Иран вә Алманијадан олан профессорларын иштиракы илә Шиә фигһинә даир бир веб семинар да тәшкилатын ҝүндәминдәдир. Бу сәбәбдән Мунстер Университетини бу веб семинарларын кечирилмәсиндә иштирак етмәјә дәвәт едирик."

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*