?>

Зәрдүшт Әлизадә сиррләри ачды

Зәрдүшт Әлизадә сиррләри ачды

Танынмыш сијаси шәрһчи Зәрдүшт Әлизадә рус медиасына вердији мүсаһибәдә Исраил режиминин Азәрбајҹанда хејли фәаллашмасына мүнасибәт билдириб.

АБНА24 Хәбәр Верир, политолог ачыгламасында сон заманлар тәблиғатда тәһрифләрә јол верилмәси, фактларын јанлыш тәгдим едилмәси вә диҝәр мәсәләләрә диггәт чәкиб.

О, Иранла Азәрбајҹан мүнасибәтләринин ҝәрҝинләшмәсинин әсас сәбиби барәдә дејиб ки, бунда мараглы олан тәрәф Азәрбајҹан һакимијјәтидир. Азәрбајҹан һакимијјәти Азәрбајҹан иҹтимаијјәтинин диггәтини Пандора мәсәләсиндән јајындырмаг истәјир. Пандора сәнәдләриндә конкрет факт гојулуб ки, һаким аилә Лондонда 700 милјон долларлыг мүлкүн саһибидир. Бу мәсәләдән диггәти јајындырмаг үчүн һеч бир әһәмијјәти олмајан мәсәләни јәни Иранын јүк машынларынын Гарабаға јүк дашымасыны шиширдибләр. Бунунла әлагәдар исә бәзи адамлары вә јазарлары Иранла мүнагишә јаратмаға јөнәлдибләр.

Танынмыш политолог өз фикрини белә изаһ едиб: Иран нә едиб? Иранын сүрүҹүләри Гарабаға јүк дашыјанда онларын сәнәдиндә Степанакерт јазылыб. Бу олуб Азәрбајҹанын суверенлијинин позулмасы. 1960 рус һәрбичиси отурур, Лачын дәһлизи Азәрбајҹан әразисиндән кәнарда галыр, амма бунларын суверенлијә дәхли олмур, һансыса Иран сүрүҹүсүнүн сәнәдиндә Степанакерт јазылмасы суверенлији позур. Бу нә мәнасыз јанашмадыр?! О гәдәр дүшүк адамлар, олмајан партијаларын сәдрләри, 5 гәпиклик журналистләр дүшүб сәһәрдән ахшама гәдәр Ираны сөјүрләр. Факт будур ки, Иран бизим гүдрәтли ҹәнуб гоншумуздур. Онунла дүшмәнчилик бизә хејир дејил.

Иранын Ермәнистаны дәстәкләмәсинин һәгигәтә ујғун олмадығыны гејд едән азәрбајҹанлы политолог вурғулајыб ки, Иранын дини рәһбәри гәләбә мүнасибәтилә Азәрбајҹаны тәбрик едиб. Дејиб ки, Гарабағ Азәрбајҹан торпағыдыр. Диҝәр тәрәфдән бу фактдыр ки, 1-ҹи Гарабағ мүһарибәсиндә Иран Азәрбајҹана дәстәк верирди, амма бизим һакимијјәт буну гәбул етмирди. Сонра нә баш верди? Һејдәр Әлијевин һакимијјәтә ҝәлмәјинә Иран дәстәк верди. Даһа сонра Ермәнистан Һорадизи вуранда, Һејдәр Әлијев хаһиш етди, Иран һәрбчиләри ора ҝедиб ермәниләри орадан чыхартды. Бунлар фактдыр. Лакин, инди бу фактлар тәһриф олумуш формада тәгдим олунур вә инсанлар да бу тәһрифләрә инанырлар.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*