?>
Һәҹҹ, Бөјүк Ислам Әмәли Әрәфә Ҝүнү

Зил Һәҹҹә ајынын 9-у, Әрәфә Ҝүнүн Әмәлләри

Зил Һәҹҹә ајынын 9-у, Әрәфә Ҝүнүн Әмәлләри

“Әрәфә” ҝүнү бајрам кими танынмамаса да, бөјүк бајрамлардан биридир. Аллаһ-Таала һәмин ҝүн өз бәндәләрини ибадәт вә итаәтә дәвәт едәрәк, Өз еһсан вә бәхшиш сүфрәсини онларын үзүнә ачыр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Зилһиҹҹә ајынын 9-ҹу ҝүнү ( сабаһ) “Әрәфә” ҝүнүдүр. “Әрәфә” ҝүнү бајрам кими танынмамаса да, бөјүк бајрамлардан биридир. Аллаһ-Таала һәмин ҝүн өз бәндәләрини ибадәт вә итаәтә дәвәт едәрәк, Өз еһсан вә бәхшиш сүфрәсини онларын үзүнә ачыр.

Бу ҝүнүн бир нечә әмәли вардыр:

1. Гүсл етмәк;

2. Имам Һүсејни (ә) зијарәт етмәк: “Әрәфә” ҝүнү имам Һүсејнин (ә) зијарәти мин һәҹҹ, мин үмрә вә мин ҹиһаддан үстүн саваба маликдир. Һәмин ҝүн о һәзрәтин зијарәтинин фәзиләти илә бағлы чохслу сајда һәдисләр нәгл олунмушдур. Һәр кәс “Әрәфә” ҝүнү о һәзрәтин гәбринин кәнарында вә түрбәсиндә оларса, савабы “Әрәфат”да оланын савабындан һеч дә аз дејил. Һәмин ҝүн о һәзрәтин гәбрини јахындан зијарәт едә билмәјән шәхс о һәзрәтин зијарәтнамәсини охусун. (Һәмин зијарәтнамә “Мәфатиһул-ҹинан” китабында ҝөстәрилмишдир.)

3. “Әрәфә” ҝүнү “ҝүнорта” вә “әср” намазларыны ачыг сәма алтында гылмаг вә “әср” намазындан сонра ики рүкәт намаз гылмаг, белә ки, биринҹи рүкәтдә “Һәмд” сурәсиндән сонра “Ихлас” сурәсини, икинҹи рүкәтдә исә “Һәмд” сурәсиндән сонра “Кафирун” сурәсини охумаг, еләҹә дә, намаздан сонра ҝүнаһларын бағышланмасы үчүн Аллаһ дәрҝаһында ҝүнаһлары етираф етмәк вә аһа сонра Пејғәмбәрдән (с) нәгл олунан бу тәсбиһаты охумаг ҝөстәриш верилир:

سُبْحَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ حُكْمُهُ سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْقُبُورِ قَضَاؤُهُ سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ سُبْحَانَ الَّذِي فِي النَّارِ سُلْطَانُهُ سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ سُبْحَانَ الَّذِي فِي الْقِيَامَةِ عَدْلُهُ سُبْحَانَ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاءَ سُبْحَانَ الَّذِي بَسَطَ الْأَرْضَ سُبْحَانَ الَّذِي لا مَلْجَأَ وَ لا مَنْجَى مِنْهُ إِلا إِلَيْهِ

(Субһанәлләзи фис-сәмаи әр­шуһ, субһанәлләзи фил әр­зи һук­муһ, субһанәлләзи фил губури гә­зауһ, субһанәлләзи фил бәһри сәбилуһ, субһа­нәл­ләзи фин-нари султануһ, субһанәлләзи фил ҹән­нәти рәһ­мә­туһ, субһанәлләзи фил ги­јамәти әдлуһ, субһанәл­лә­зи рә­фәәс-сә­ма, субһанәлләзи бә­сә­тәл әрз, субһанәлләзи ла мәлҹәә вә ла мәнҹа минһу илла иләјһ.)

Сонра јүз дәфә де:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ

(Субһанәллаһи вәлһәмду лил­лаһи вә ла илаһә илләл­ла­һу вәллаһу әкбәр.)

Сонра он дәфә “әстәғфируллаһәлләзи ла илаһә илла һувәл һәјјул гәјјуму вә әтубу иләјһ!”, он дәфә “ја Әллаһу”, он дәфә, “ја Рәһману”, он дәфә “ја Рәһиму”, он дәфә, “ја бәдиәс-сәмавати вәл әрзи ја зәл ҹәлали вәл икрам”, он дәфә “ја һәјју ја гәјјум”, он дәфә “ја һәннану ја мәннан”, он дәфә “ја ла илаһә илла әнт”, он дәфә “амин!” де вә даһа сонра бу дуаны оху:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ يَا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ يَا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى وَ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ يَا مَنْ هُوَ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‏ءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

(Әллаһуммә инни әс`әлукә ја мән һувә әгрәбу иләјјә мин һәблил вәрид, ја мән јәһулу бәј­нәл мәр`и вә гәлбиһ, ја мән һувә бил мәнзәрил ә`ла вә бил уфугил мубин, ја мән һувәр-рәһману әләл әршис­тә­ва, ја мән ләјсә кәмислиһи шәј`, вә һувәс-сә­миул бәсир, әс`әлукә ән ту­сәл­лијә әла Муһәммәдин вә али Муһәм­мәд.)

Бу әмәлләри јеринә јетирдикдән сонра, Аллаһдан өз һаҹәтләрини истә.

4. Имам Һүсејнин (ә) “Әрәфә” дусыны охумаг; Галиб Әсәдинин өвладлары Бишр вә Бәширдән нәгл олунур ки, “Әрәфә” ҝүнүнүн ахыр саатларында “Әрәфат” чөлүндә имам Һүсејнин (ә) хидмәтиндә идик. О һәзрәт хејмәсиндән чыхыб әһли-әјалы, өвладлары вә шиәләри илә бирҝә дағын сол тәрәфиндә дајаныб, мүбарәк үзүнү Кәбәјә тәрәф тутду. Әлләрини ҝөјә галдырыб, ағлаја-ағлаја “Әрәфә” ҝүнүнүн дуасыны охумаға башлады.

5. Шејх Кәфәми “Мисбаһ” китабында јазыр: “Әрәфә” ҝүнүнүн оруҹу һәмин ҝүнә хас дуалары охумагда өзүндә зәифлик һисс етмәјән шәхсә мүстәһәбдир.

6. “Әрәфә” ҝүнү имам Садигдән (ә) нәгл олунан бу салаватлары охумаг;

اللَّهُمَّ يَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطَى وَ يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ وَ يَا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي الْأَوَّلِينَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي الْآخِرِينَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي الْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّدا وَ آلَهُ الْوَسِيلَةَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ الشَّرَفَ وَ الرِّفْعَةَ وَ الدَّرَجَةَ الْكَبِيرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي آمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ أَرَهُ فَلا تَحْرِمْنِي فِي [يَوْمِ‏] الْقِيَامَةِ رُؤْيَتَهُ وَ ارْزُقْنِي صُحْبَتَهُ وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ وَ اسْقِنِي مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَبا رَوِيّا سَائِغا هَنِيئا لا أَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَدا اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي آمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ لَمْ أَرَهُ فَعَرِّفْنِي فِي الْجِنَانِ وَجْهَهُ اللَّهُمَّ بَلِّغْ مُحَمَّدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنِّي تَحِيَّةً كَثِيرَةً وَ سَلاما

(Әллаһуммә ја әҹвәдә мән ә`та, вә ја хәјрә мән суил, вә ја әрһәмә мәнистурһим, Әл­ла­һуммә сәлли әла Муһәм­мәдин вә алиһи фил әввә­лин, вә сәлли әла Муһәм­мәдин вә алиһи фил ахи­рин, вә сәлли әла Муһәммәдин вә алиһи фил мәләил ә`ла, вә сәлли әла Муһәммәдин вә алиһи фил мур­сәлин, Әлла­һуммә ә`ти Му­һәм­мә­дән вә аләһул вәсиләтә вәл фәзи­ләтә вәш-шәрәф, вәр риф`әтә вәд-дәрәҹәтәл кәбирәһ, Әлла­һум­мә инни амәнту би Му­һәм­мәдин сәлләллаһу әләјһи вә алиһ, вә ләм әрәһу фәла тәһ­рим­ни фил (фи јәвмил) гијамәти ру`­јә­тәһ, вәрзугни суһбәтәһ, вә тәвәф­фә­ни әла милләтиһ, вәсгини мин һәвзиһи мәшрәбән рәвијән саиғән һәнијјән ла әзмәу бә`­дәһу әбәда, иннәкә әла кулли шәј`­ин гәдир, Әллаһуммә инни амән­тә би Муһәммәдин сәл­ләл­лаһу әләј­­һи вә алиһ, вә ләм әрәһу фәәррифни фил ҹинани вәҹ­һәһ, Әллаһуммә бәллиғ Му­һәм­мәдән сәлләллаһу әләј­һи вә алиһи минни тәһи­јәтән кәсирәтән вә сәлама.)

7. Әрәфә ҝүнү, гүруб заман ашағыдакы дуалары охумаг:

يَا رَبِّ اِنَّ ذُنُوبِي لا تَضُرُّكَ وَ اِنَّ مَغْفِرَتَكَ لِي لا تَنْقُصُكَ فَأَعْطِنِي مَا لا يَنْقُصُكَ وَ اغْفِرْ لِي مَا لا يَضُرُّكَ

(Ја рәбби иннә зунуби ла тәзуррук, вә иннә мәғфи­рә­тә­кә ли ла тәнгусук, фәә`­ти­ни ма ла јәнгусук, вәғфир ли ма ла јәзуррук.)

اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنِي خَيْرَ مَا عِنْدَكَ لِشَرِّ مَا عِنْدِي فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَرْحَمْنِي بِتَعَبِي وَ نَصَبِي فَلا تَحْرِمْنِي أَجْرَ الْمُصَابِ عَلَى مُصِيبَتِهِ

(Әллаһуммә ла тәһримни хәјрә ма индәкә лишәрри ма инди, фәин әнтә ләм тәрһәм­ни битәәби вә нәсәби, фәла тәһримни әҹрәл мусаби әла мусибәтиһ.)Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*